Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2019

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 05.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 05.12.2019

 

 

(podľa Výberového zisťovania pracovných síl) 1)

V domácej ekonomike a v zahraničí pracovalo 2,59 milióna Slovákov, miera zamestnanosti dosiahla 73,4 %

Dynamika rastu zamestnanosti podľa Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS) sa v 3. štvrťroku 2019 spomalila o 1,2 p. b, rast zamestnanosti dosiahol 0,2 %. Počet pracujúcich  2) sa zvýšil o 6,1 tis. na 2 585,1 tis. osôb. Na trhu práce pribudli len ženy, ich počet sa zvýšil o 13,9 tis, počet pracujúcich mužov klesol o 7,8 tis. Miera zamestnanosti 3) medziročne vzrástla o 0,7 p. b. na 73,4 %. Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska vzrástla o 0,6 % na 2 453,8 tis. osôb.

Sezónne očistená celková zamestnanosť sa oproti 2. štvrťroku 2019 zvýšila o 0,2 % na 2 581,5 tis. osôb.

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2019 -  graf

Zvyšujúca sa zamestnanosť v poľnohospodárstve, ktorá začala na začiatku roka 2019, pretrvávala aj v 3. štvrťroku, počet pracujúcich v tomto odvetví vzrástol o 15,9 tis. osôb. Pracujúci pribudli aj vo vybraných odvetviach služieb, z toho najmä v informáciách a komunikácii o 15,5 tis., odborných, vedeckých a technických činnostiach o 13,4 tis. a vo vzdelávaní o 9,7 tis. Zamestnanosť sa medziročne znížila v priemysle o 4,4 tis. a v stavebníctve o 6,9 tis. osôb.

Rast zamestnanosti ovplyvnil najmä medziročne vyšší počet podnikateľov 4) o 12,7 tis. (o 3,3 %). K celkovému počtu 393,6 tis. pribudli hlavne podnikatelia bez zamestnancov o 10,4 tis. (o 3,4 %), počet podnikateľov so zamestnancami vzrástol o 2,3 tis. (o 2,9 %). Znížil sa len počet zamestnancov, medziročne o 7,4 tis. na 2 189,3 tis. osôb v dôsledku poklesu počtu osôb vykonávajúcich aktivačnú prácu a prácu na dohodu. Bez započítania týchto osôb sa počet samotných zamestnancov s pracovnou zmluvou zvýšil o 0,4 %, resp. o 9,2 tis. na 2 127,6 tis.

Celková zamestnanosť podľa vekového zloženia rástla najmä vo vekovej kategórii 60 a viac ročných, kde pribudlo 19,9 tis. pracujúcich a v kategórii 35 - 49 rokov s rastom o 19,6 tis. osôb. V obidvoch kategóriách sa zvýšil najmä počet pracujúcich žien. Zloženie trhu práce ovplyvnil aj výrazný pokles mladých osôb vo veku 15 - 24 rokov o 26,5 tis.

Zamestnanosť sa medziročne najviac zvýšila v Bratislavskom kraji o 2,1 %, ktorý zároveň dosiahol najvyššiu mieru zamestnanosti 81,1 % pri najrýchlejšom raste o 1,6  p. b. Počet pracujúcich medziročne klesol v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji. V dvoch z nich sa znížila aj miera zamestnanosti (v Košickom o 0,7 p. b. a v Trenčianskom o 0,1 p. b.).

V priemere za 1. až 3. štvrťrok 2019 zamestnanosť medziročne vzrástla o 0,9 % na 2 581,1 tis. osôb.

Pracujúci v zahraničí

Počet pracujúcich v zahraničí do 1 roka podľa VZPS 5) v 3. štvrťroku 2019 dosiahol 131,3 tis. osôb. Oproti 3. štvrťroku 2018 sa ich počet znížil o 5,5 % (o 7,7 tis. osôb), dynamika poklesu sa medziročne zrýchlila o 3,1 p. b.

Pracovné uplatnenie nachádzali hlavne v priemysle (34,9 tis. osôb), stavebníctve (31,4 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (27,1 tis. osôb). Z európskych krajín pracovali najmä v Rakúsku (43,6 tis. osôb), Českej republike (30 tis. osôb) a v Nemecku (23 tis. osôb). Prácu v zahraničí vyhľadávali predovšetkým pracujúci z Prešovského (28,3 tis.) a Nitrianskeho kraja (24,5 tis.).

Počet voľných pracovných miest 6) v 3. štvrťroku 2019 sa v priemere znížil o 3 279 (o 13,6 %) na 20 796 miest. Absolútne najväčší pokles bol v priemyselnej výrobe (o 1 635 miest), veľkoobchode a maloobchode (o 824 miest) a v ubytovacích a stravovacích službách (o 530 miest). Voľné pracovné miesta pribudli najvýraznejšie v zdravotníctve a sociálnej pomoci (o 253).


Poznámka:  1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na riadnej materskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia a osôb na platených aktivačných prácach; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
4) spoločníci firiem, živnostníci, samostatne hospodáriaci roľníci, osoby so slobodným povolaním s jediným alebo hlavným zamestnaním
5) migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou
6) počet voľných pracovných miest - uvádza sa priemerný počet novovytvorených, neobsadených alebo uvoľnených pracovných miest podľa štvrťročného štatistického výkazníctva vrátane odhadu za živnostníkov
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube [pr0002qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail