Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

Posledná aktualizácia: 17.01.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 17.01.2019

Priemyselná produkcia (PP) 1) v novembri medziročne vzrástla o 3,3 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 5,5 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 7,8 % a v ťažbe a dobývaní o 15,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 20,5 %, výroba strojov a zariadení i.n. o 19,6 %, výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 50 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych  výrobkov o 2 % a výroba drevených a papierových výrobkov, tlač o 3,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7,8 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,1 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 10,5 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 15,6 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s novembrom 2017 zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 17 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 2,6 %. Nižšia bola produkcia súvisiaca s energetikou o 9,9 %, výroba predmetov dlhodobej spotreby o 7,1 % a výroba pre medzispotrebu o 2,9 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v novembri 2018 oproti októbru 2018 znížila o 0,9 %.

Od začiatku roka 2018 vzrástla PP medziročne o 4,7 %, v tom v priemyselnej výrobe o 6,7 %. Produkcia klesla v ťažbe a dobývaní o 10,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle v novembri 2018 oproti októbru 2018 po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) klesli  o 0,9 %. V novembri 2018 v porovnaní s novembrom 2017 vzrástli o 5,9 %. Od začiatku roka 2018 oproti rovnakému obdobiu roka 2017 boli vyššie o 6,3 %.

Stavebná produkcia 3) v novembri 2018 dosiahla 628 mil. eur a v porovnaní s novembrom 2017 sa zvýšila o 7,7 %. Priemerná denná produkcia (29,9 mil. eur) sa pri vyššom počte pracovných dní (o jeden deň) medziročne zvýšila o 2,5 %.

   Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s novembrom 2017 zvýšila o 6,8 % a dosiahla 600,7 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,8 p. b. na 95,6 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zvýšenie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 7,7 % na 433,7 mil. eur a zvýšenie opráv a údržby o 4,9 % na 156,7 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 72,2 % (o 0,6 p. b. viac ako v novembri 2017), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 26,1 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s novembrom 2017 výstavba na budovách zvýšila o 4,3 % na 360,7 mil. eur a práce na inžinierskych stavbách sa v priebehu novembra zvýšili o 11 % na 240 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 60,1 % a ich podiel sa medziročne znížil o 1,7 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 39,9 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 30,1 % na 27,3 mil. eur; z celkového objemu produkcie tvorila 4,4 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 0,4 % vyššia ako v októbri 2018.

Stavebná produkcia za jedenásť mesiacov roku 2018 dosiahla 5 264,9 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu roku 2017 sa zvýšila o 8,5 %.

V stavebných podnikoch sa tržby za vlastné výkony a tovar v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili o 10,3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby na rovnakej úrovni ako v októbri 2018. Od začiatku roka 2018 boli tržby v stavebných podnikoch vyššie o 11 % ako za rovnaké obdobie roku 2017.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) sa oproti októbru 2018 zvýšili o 2 %. V novembri 2018 medziročne vzrástli o 4,9 %. Tržby rástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 8,8 % a predaji motorových vozidiel o 6,3 %. Klesli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 0,2 %. Od začiatku roka do konca novembra 2018 medziročne vzrástli o 5,8 %.

Vo veľkoobchode 6) v medzimesačnom porovnaní vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar 4) o 0,2 %. Oproti rovnakému obdobiu roka 2017 sa zvýšili v bežných cenách o 11,5 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 18,9 %, veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom a  veľkoobchode so strojmi a zariadeniami zhodne o 14,1 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 13,8 %, sprostredkovaní veľkoobchodu o 11,7 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 11,4 %, veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 8,7 % a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 6,5 %. Od začiatku roka 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 sa tržby zvýšili v bežných cenách o 8,3 %.

maloobchode v porovnaní s októbrom 2018 boli tržby za vlastné výkony a tovar 4) vyššie o 0,6 %. Oproti rovnakému obdobiu roka 2017 sa zvýšili o 5,4 %. Tržby medziročne vzrástli v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 20,8 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach o 14,4 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 12,1 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 11,8 % a maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 7 %. Pokles tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 6,4 %, maloobchode v stánkoch a na trhoch o 2,8 %, maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 2,5 % a v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 0,1 %. Za jedenásť mesiacov tržby medziročne vzrástli o 4 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v ubytovaní sa v porovnaní s októbrom 2018 zvýšili o 2,4 %. Medziročne zaznamenali rast o 3,5 %. Od začiatku roka do konca novembra 2018 vzrástli o 10,7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar 4) v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev v medzimesačnom porovnaní 4) vzrástli o 1,3 %. Oproti novembru 2017 sa medziročne zvýšili o 4,3 %. Za jedenásť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2017 boli tržby v novembri vyššie o 6,6 %.

V doprave a skladovaní zo sezónne očistených údajov sa tržby za vlastné výkony a tovar medzimesačne zvýšili o 0,2 %. V porovnaní s novembrom 2017 vzrástli v bežných cenách o 4 %. Rast tržieb bol v leteckej doprave o 33,6 %, vodnej doprave o 15,8 %, pozemnej doprave a doprave potrubím o 4,2 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 3,9 %. Pokles tržieb bol zaznamenaný v poštových službách a službách kuriérov o 0,2 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím 52,8 %. Od začiatku roka 2018 sa tržby za vlastné výkony a tovar v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 5,1 %.

Nákladnou dopravou sa prepravilo 24,2 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2017 preprava tovaru vzrástla o 5 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol nižší v porovnaní s novembrom 2017 o 1,1 p.b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 1,1 %.

Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 62,3 mil. osôb. Medziročne preprava osôb vzrástla o 2,4 % a výkony v osobokilometroch o 0,1 %.

V informačných a komunikačných činnostiach v novembri v porovnaní s októbrom 2018 sezónne očistené tržby za vlastné výkony a tovar medzimesačne klesli o 0,5 %. Oproti novembru 2017 sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili v bežných cenách o 7,1 %. Najvýraznejšie sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (45,5 %) a telekomunikácie (29,2 %). Tržby vzrástli vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 22,4 %, počítačovom programovaní o 16,1 %, telekomunikáciách o 6,4 % a v informačných službách o 5,4 %. Tržby klesli v nakladateľských činnostiach o 36,3 % a v činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 3,3 %. Od začiatku roka 2018 tržby za vlastné výkony a tovar oproti rovnakému obdobiu roka 2017 vzrástli v bežných cenách o 9,2 %.

Vo vybraných trhových službách v novembri v porovnaní s októbrom 2018 tržby za vlastné výkony a tovar 4) boli vyššie o 1,9 %. Medziročne vzrástli o 17,9 %. Najvyššou mierou sa na nich podieľali tržby za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 57,6 %, administratívne a podporné služby 24,6 %, umenie, zábava a rekreácia 13,3 % a ostatné činnosti 3,2 %. Vývoj najviac ovplyvnil nárast tržieb za činnosti v oblasti nehnuteľností o 33,4 %, architektonické a inžinierske činnosti 24,6 % a za administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné činnosti o 17 %. V priemere za jedenásť mesiacov oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka tržby vzrástli o 11,1 %.

Zamestnanosť 8) 9) v novembri 2018 oproti novembru 2017 bola vyššia v ubytovaní o 7,6 %, vybraných trhových službách o 6,8 %, stavebníctve o 6,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,7 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 5,4 %, doprave a skladovaní o 5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,2 %, priemysle o 2,1 %, maloobchode o 1,9 % a vo veľkoobchode o 0,1 %.

Priemerný počet zamestnaných osôb sa za jedenásť mesiacov zvýšil v  informačných a komunikačných činnostiach o 7 %, doprave a skladovaní o 6,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 6,4 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, ubytovaní a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 5,9 %, maloobchode o 3,4 %, priemysle a stavebníctve zhodne o 3 % a vo veľkoobchode o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa zvýšila v novembri 2018 oproti novembru 2017 v informačných a komunikačných činnostiach o 12 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,6 %, veľkoobchode o 9,6 %, maloobchode o 8,7 %, ubytovaní o 7,9 %, stavebníctve o 6,5 %, vybraných trhových službách o 6 %, priemysle o 5,4 %, doprave a skladovaní o 5,1 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,8 %.

Reálna mzda v novembri medziročne vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 9,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,5 %, veľkoobchode o 7,5 %, maloobchode o 6,6 %, ubytovaní o 5,8 %, stavebníctve o 4,3 %, vybraných trhových službách o 3,8 %, priemysle o 3,2 %, doprave a skladovaní o 2,9 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,7 %.

V priemere za jedenásť mesiacov mali najvyššiu priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanci v  informačných a komunikačných činnostiach 1 887 eur, priemysle 1 112 eur, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 995 eur, veľkoobchode 971 eur, doprave a skladovaní 956 eur, vybraných trhových službách 946 eur, ubytovaní 729 eur, maloobchode 723 eur, stavebníctve 709 eur a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 469 eur.

V priemere za jedenásť mesiacov oproti rovnakému obdobiu roka 2017 priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 9,7 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,8 %, ubytovaní o 8,2 %, maloobchode o 7,4 %, veľkoobchode o 7,3 %, priemysle o 6,9 %, stavebníctve o 6,3 %, vybraných trhových službách o 5,6 %, doprave a skladovaní o 5,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,8 %.

Priemerná reálna mesačná mzda od začiatku roka medziročne vzrástla v  informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,2 %, ubytovaní o 5,6 %, maloobchode o 4,8 %, veľkoobchode o 4,7 %, priemysle o 4,2 %, stavebníctve o 3,6 %, vybraných trhových službách o 2,9 %, doprave a skladovaní o 2,5 % a v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 0,2 %.

Spotrebiteľské ceny sa v novembri oproti októbru znížili o 0,1 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne klesli o 0,4 %, vplyvom poklesu cien pre tuzemský trh o 1,1 %. Ceny pre export vzrástli o 0,1 %. Zvýšili sa aj ceny stavebných prác o 0,7 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 0,9 %.

V novembri 2018 v porovnaní s novembrom 2017 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,1 % (jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,2 % a regulované ceny 1,4 %). Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 3,7 % (pre tuzemsko boli vyššie o 5,8 % a export o 2,3 %). Ceny poľnohospodárskych výrobkov boli medziročne nižšie o 1,1 %, pričom ceny živočíšnych výrobkov klesli o 6,4 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 5,8 %. Ceny stavebných prác sa zvýšili o 4,1 % a ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve o 4,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov 2018 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,6 %. Ceny priemyselných výrobcov v úhrne vzrástli o 2,4 % (pri raste cien pre tuzemsko o 5,1 % a pre export o 1 %). Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2,3 % vplyvom vyšších cien živočíšnych výrobkov o 2,4 % a rastlinných výrobkov o 2,2 %. Zvýšili sa aj ceny stavebných prác o 3,4 % a ceny materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve o 4,5 %.

V zahranično-obchodnej činnosti 12) dosiahol celkový vývoz tovaru v novembri hodnotu 7 607,5 mil. eur, pri medziročnom raste o 4,3 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 10,8 % na 7 539,4 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 68,1 mil. eur (o 423,3 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Za jedenásť mesiacov roka 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 zvýšil celkový vývoz tovaru o 6,9 % na 73 999,1 mil. eur a celkový dovoz o 7,9 % na 71 387,3 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2 611,7 mil. eur (o 483,6 mil. eur nižšie ako v rovnakom období predchádzajúceho roku 2017).Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 bol v novembri 2018 vyšší o 1 deň a od začiatku roka o 4 dni.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
4) zo sezónne očistených údajov
5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail