Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod – predbežné údaje za december a podrobné údaje za jedenásť mesiacov roka 2023
Print Mail TW FB WA

Zahraničný obchod – predbežné údaje za december a podrobné údaje za jedenásť mesiacov roka 2023

Posledná aktualizácia: 08.02.2024
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.02.2024

Zahraničný obchod Slovenska sa vlani po roku vrátil do kladného pásma, vykázal celoročne prebytok 4,2 mld. eur

Výsledné saldo zahraničného obchodu tak dosiahlo najvyššiu hodnotu od roku 2014. Pomohol mu najmä medziročne výrazne nižší deficit v obchode s minerálnymi palivami a zároveň výrazne vyšší prebytok v obchode so strojmi a prepravnými zariadeniami.

Medziročný pokles slovenského vývozu a dovozu v decembri 2023 pokračoval druhý mesiac po sebe, aj keď jeho tempo bolo nižšie ako v predošlom mesiaci. Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v poslednom mesiaci minulého roka tovar v hodnote1) 7,5 mld. eur, významnejšie sa na ňom podieľal vývoz automobilov. Export bol medziročne nižší tretíkrát v roku 2023, aktuálne o 1,1 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (112 kB), alebo vo formáte PNG (148 kB).


Horšie sa vyvíjal dovoz2), jeho hodnota sa znížila o 12,9 % na 7,8 mld. eur a ovplyvnil ju najmä pokles hodnoty dovezených energetických komodít. Obchodná bilancia sa v decembri minulého roka po desiatich mesiacoch prebytku prepadla do mínusu a skončila so schodkom 258 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka to bol stále lepší výsledok takmer o 1,1 mld. eur. Za posledných 10 rokov bolo decembrové saldo v pluse len trikrát.

Vývoj zahraničného obchodu v roku 2023

Zahraničný obchod Slovenska v roku 2023 dokázal po ročnom útlme opäť obrátiť svoj vývoj na pozitívnu vlnu. Znova tak vývoz tovaru prevyšoval dovoz ako tomu bolo s výnimkou roku 2022 posledných 15 rokov. Podľa predbežných údajov vývoz tovaru zo Slovenska za celý rok vzrástol o 5,4 % na viac ako 108 mld. eur a dovoz do SR klesol o 2,9 % na vyše 104 mld. eur. Hodnoty exportu aj importu prekročili v roku 2023 hranicu 100 mld. eur, čo predstavuje najvyšší objem od roku 2010. Saldo zahraničného obchodu bolo za celý rok aktívne v objeme 4,2 mld. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka lepší výsledok o viac ako 8,7 mld. eur.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (105 kB), alebo vo formáte PNG (84 kB).


Stroje a prepravné zariadenia vrátane áut s 15 % rastom vývozu

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo v roku 2023 medziročný nárast päť z nich. Najpodstatnejší vplyv na vývoj slovenského exportu mala počas celého roka najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede si udržala rast všetkých 12 mesiacov a  za celý rok tak bola medziročne vyššia o 15,1 %. Bol to najvyšší medziročný rast za posledných desať rokov. Opäť stúpol aj podiel tejto triedy na celkovom exporte. Kým v roku 2021 predstavoval približne 61 %, predvlani tvorili stroje a prepravné zariadenia len necelých 58 %, v roku 2023 už presiahol 63 %.

Absolútna väčšina, až 77 % vyvážaných tovarov smerovala do členských štátov EÚ3). Objem tohto vývozu medziročne vzrástol len o necelé 2 %. Ostatok tvoril vývoz do krajín mimo EÚ, ktorý medziročne vzrástol o takmer 20 %.

Dovoz tovaru zaznamenal medziročný pokles po dvoch rokoch

Pokles dovozu v roku 2023 ovplyvňovalo najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola vlani medziročne nižšia o viac ako 40 %. K celkovému poklesu dopomohol aj nižší dovoz triedy Trhové výrobky (SITC6), kam patria produkty odvetví ako je spracovanie kovov, hutníctvo, či gumárstvo. Hodnota v tejto triede bola medziročne nižšia o takmer 9 %. Naopak, v 5 z 10 tried medziročne rástol dovoz, čo tlmilo celkový pokles dovozu do SR.

Dovoz tovaru z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal vyše 65 % a medziročne vzrástol o necelé 2 %. Dovoz z krajín mimo EÚ medziročne klesol o takmer 11 %.

Spresnené podrobné údaje za január až november roku 2023

V súhrne za január až november 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 5,9 % na 100,8 mld. eur a dovoz sa znížil o 2 % na 96,4 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 4,5 mld. eur, predminulý rok skončila za prvých jedenásť mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 3,2 mld. eur.


 • 1) údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
 • 2) Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril v priebehu roka 2023 zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.
 • 3) údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Predbežné údaje:

Výstupy k téme zahraničný obchod

Klasifikácie zahraničného obchodu:

Štatistika zahraničného obchodu sa zostavuje v štyroch rôznych klasifikáciách. Kombinovaná nomenklatúra (KN) je primárna nomenklatúra, ktorú používajú všetky členské štáty EÚ na vykazovanie zahraničného obchodu s tovarom pri zbere údajov. Vychádza z Harmonizovaného systému (HS) opisu a číselného označovania tovaru a je predmetom každoročných revízií, ktoré zabezpečujú jej aktuálnosť. Člení sa na triedy (označené rímskymi číslicami), kapitoly (HS2), položky (HS4) a podpoložky (HS6) Harmonizovaného systému, z ktorých sa pridaním ďalších dvoch číslic tvorí podpoložka kombinovanej nomenklatúry (KN8).

Prevodníky umožňujú transponovať podrobné údaje zozbierané podľa KN do iných klasifikácií, ako sú napríklad:

 • Štandardná klasifikácia medzinárodného obchodu (SITC), ktorá koreluje s podpoložkami Harmonizovaného systému,
 • Klasifikácia podľa hlavných ekonomických kategórií (BEC), ktorá zoskupuje tovar do ekonomických kategórií s ohľadom na jeho konečné použitie,
 • Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), ktorá umožňuje prepojiť výrobky, ktoré majú spoločné vlastnosti s činnosťami definovanými podľa NACE.

Predbežné údaje:

Sú zverejňované mesačne najneskôr 6 týždňov po skončení referenčného mesiaca, podľa Kalendára prvého zverejnenia v klasifikácii SITC, Rev. 4. (na úrovni 10 základných tried).

Podrobné spresnené údaje:

Sú publikované mesačne s posunom 1 mesiac (cca do 70 dní po skončení referenčného mesiaca) podľa Harmonizovaného systému (v štruktúre HS4 – približne 1 200 tovarových položiek) aj podľa partnerských krajín.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zahraničný obchod – predbežné údaje za december a podrobné údaje za jedenásť mesiacov roka 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail