Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2022
Print Mail TW FB WA

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2022

Posledná aktualizácia: 03.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 03.03.2023

Miera nezamestnanosti v poslednom štvrťroku a aj za celý rok 2022 klesla k 6 %

Počet ľudí bez práce počas roka 2022 klesol takmer o 15-tisíc, tesne pod úroveň 170-tisíc osôb. Na celoročnej úrovni sa situácia zlepšila vo všetkých regiónoch SR, v poslednom štvrťroku  však v polovici krajov nezamestnanosť začala mierne stúpať.

Počet nezamestnaných meraný podľa metodiky Výberového zisťovania pracovných síl (VZPS)1)  sa vo 4. štvrťroku 2022 medziročne znížil a trend poklesu nezamestnanosti pretrvával v SR už jeden a pol roka. Počet nezamestnaných2) dosiahol 168,9 tisíca osôb, čo bolo o 7,9 % menej ako v posledných troch mesiacoch roka 2021. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa po sezónnom očistení zvýšil o 1,4 % na 168,1 tisíc osôb.

Miera nezamestnanosti  (podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb) predstavovala 6 %, medziročne sa znížila o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.).

Porovnať aktuálne dáta z VZPS v dlhšom časovom rade nie je možné, v roku 2021 došlo v dôsledku novej legislatívy EÚ k významným metodickým zmenám.3)

Pandémia výrazne zvýšila podiel dlhodobo nezamestnaných, na konci roka 2022 tvorila táto skupina ľudí bez práce väčšinu 68%. Dlhšie ako rok bez práce tak bolo vyše 115-tisíc osôb, medziročne sa ich počet však znížil o 10-tisíc osôb (o 8 %). Krátkodobá nezamestnanosť medziročne klesla podobne o 8 % na takmer 54-tisíc osôb (ide o ľudí, ktorí boli bez práce kratšie než 12 mesiacov).

Úbytok nezamestnaných sa koncom roka 2022 medziročne prejavil vo všetkých vekových kategóriách s výnimkou mladých do 25 rokov. Najvýznamnejší relatívny aj absolútny pokles nastal v skupine 25 až 34-ročných, z ktorej medziročne ubudlo vyše 8-tisíc nezamestnaných, čo znamenalo pokles o takmer 17 %.

Z pohľadu ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle, obchode a v stavebníctve. Takmer 30 % nezamestnaných (48,4 tisíca osôb) tvorili osoby, ktoré doposiaľ nikdy nepracovali. Do tejto skupiny patria aj absolventi škôl. Najvýraznejší úbytok o 3,2 tisíc osôb počas 4. štvrťroka nastal u osôb, ktoré naposledy pracovali v ubytovaní a v stravovacích službách.

Z regionálneho hľadiska počet nezamestnaných vo 4. štvrťroku 2022 medziročne klesol už len v 4 krajoch, v predchádzajúcom štvrťroku to bolo ešte vo všetkých 8 krajoch SR. Relatívne medziročne najvyšší úbytok nad úrovňou 15 % mali Trnavský a Košický kraj, zlepšenie situácie nastalo tiež v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Naopak, nezamestnaných mierne pribudlo v Bratislavskom kraji, ich počet v 4. štvrťroku bol medziročne vyšší o 1,5 tisíca a dosiahol hodnotu 8,7 tisíca osôb. Ide však o región s dlhodobo najnižším počtom nezamestnaných v rámci regiónov SR. Najvyšší absolútny počet ľudí bez práce, viac ako 43-tisíc, mal Prešovský kraj. Súčasne v tomto jedinom regióne miera nezamestnanosti prekročila dvojcifernú hranicu (10,8 %), v Banskobystrickom kraji sa dostala tesne pod ňu (9,7 %). Naopak, najnižšia miera nezamestnanosti bola v Bratislavskom kraji (2,2 %), nasledovali Trenčiansky a Nitriansky kraj s hodnotou do 4 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (164 kB), alebo vo formáte PNG (120 kB).


Z pohľadu dynamiky vývoja najvýraznejšia zmena nastala v Košickom kraji, v 4. štvrťroku  2022 tu medziročne klesla miera nezamestnanosti o 1,8 p. b. na hodnotu 9 %.

Nezamestnanosť v roku 2022

V priemere za celý rok 2022 bolo bez práce 170,4 tisíca osôb, medziročne tento počet klesol o vyše 17-tisíc osôb (o 9,2 %). Miera nezamestnanosti v SR v roku 2022 dosiahla 6,1 %, čo bolo menej ako v roku 2021, kedy miera nezamestnanosti dosiahla 6,8 %.

Podľa ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa sa najviac znížili počty ľudí bez práce, ktorí naposledy pracovali v ubytovacích a stravovacích službách (o 8,8 tis. osôb) a v priemysle (o 4,4 tis. osôb).

Z regionálneho hľadiska na celoročnej báze počet nezamestnaných v porovnaní s rokom 2021 klesol vo všetkých ôsmich krajoch. Najvýraznejší absolútny aj relatívny úbytok počtu ľudí bez práce nastal v Trnavskom kraji, ich počet klesol o 4,9 tisíca osôb (o 27,3 %). Približne o 3,5 tisíca osôb sa znížili počty nezamestnaných aj v Žilinskom kraji (o 20 %) a v Košickom kraji (o 8,7 %).

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (164 kB), alebo vo formáte PNG (116 kB).


Miera nezamestnanosti za celý rok 2022 sa znížila tiež vo všetkých regiónoch, najdynamickejšie v Trnavskom kraji o 1,6 p. b. a v Žilinskom kraji o 1 p. b., ide však o regióny s nižšou mierou nezamestnanosti pod úrovňou 5 %. Najvyššiu mieru nezamestnanosti viac ako 9 % aj na celoročnej úrovni mali Prešovský, Banskobystrický a Košický kraj.

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2022 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 43,4 MB).

Video: vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR k téme Nezamestnanosť v roku 2022 (stiahnite si video v plnom HD rozlíšení – 25,6 MB).

 • 1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
 • 2) nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS od roku 2021 (IESS) sú osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia v nariadení EK č. 2019/2240). Údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach
 • 3) údaje aktuálne od 1. štvrťroka 2021 nie sú kompatibilné so staršími údajmi VZPS za predchádzajúce obdobia. S cieľom zabezpečiť základné informácie o trhu práce boli v maximálnej možnej miere osobitne prepočítané indexy medzi rokmi 2021 a 2020, nie však ostatné či staršie dáta VZPS

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail