Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

Posledná aktualizácia: 03.12.2021
Ilustračný obrázok
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 03.12.2021

Zamestnanosť v 3. štvrťroku vzrástla prvýkrát v tomto roku, pracujúcich mierne pribudlo

Dve najdôležitejšie zložky zamestnanosti - priemysel a obchod - zaznamenali mierny medziročný pokles počtu pracujúcich. Dlhodobo pandémiou najviac postihnuté odvetvia so stabilne najväčším, viac ako 10 % poklesom zamestnanosti, sú naďalej ubytovacie a stravovacie služby ako aj umenie, zábava a rekreácia.

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl 1) (VZPS) sa v 3. štvrťroku 2021 medziročne zvýšila o 0,1 %, počet pracujúcich 2) na Slovensku stúpol na 2 591 tis. osôb. Celková zamestnanosť po sezónnom očistení sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšila o 1,1 % a  dosiahla 2 579,3 tis. osôb.

Miera zamestnanosti 3), ktorá vyjadruje podiel pracujúcich z celkového počtu obyvateľstva sa medziročne zvýšila o 0,7 percentuálneho bodu (p. b.) na 75,5 %.

Porovnať aktuálne dáta so situáciou pred pandémiou, teda s rovnakým obdobím roka 2019 nie je možné, pretože došlo k významným metodickým zmenám a údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia, nie je možné ich teda porovnávať v dlhšom časovom rade. S cieľom zabezpečiť informácie o trhu práce boli prepočítané v maximálnej možnej miere aspoň základné medziročné indexy, nie však staršie dáta VZPS.

Z 18 sledovaných odvetví či odvetvových zoskupení ekonomiky sa počet pracujúcich medziročne zvýšil v ôsmich. V odvetví priemyslu, ktoré je podielovo najvýznamnejšou zložkou (707,6 tis. pracujúcich), pretrvával medziročný pokles počtu pracujúcich a dosiahol hodnotu 0,2 %. V priemysle je to najlepší štvrťročný výsledok v tomto roku. V odvetví stavebníctva počet pracujúcich vzrástol o 4,7 % na 245,9 tis. pracujúcich.

V pandémiou najviac poznačených odvetviach služieb pracovalo o 0,5 % ľudí menej ako pred rokom, čo predstavovalo približne dve tretiny celkového počtu pracujúcich (1 572,1 tis. osôb). Situácia v službách sa však oproti predošlým dvom štvrťrokom zlepšila.

Vo veľkoobchode a maloobchode, ktoré sú najvýznamnejšou zložkou služieb a súčasne druhou podielovo najvýznamnejšou zložkou v rámci celej zamestnanosti v SR (317,5 tis. pracujúcich) bol v treťom štvrťroku zaznamenaný veľmi mierny medziročný úbytok o približne dvetisíc pracujúcich (o 0,6 %). Z podielovo významnejších odvetví služieb, ktoré mali pozitívny vplyv na medziročný vývoj zamestnanosti, najvyšší rast zaznamenali vzdelávanie (o 9,8 %) a podielovo menej významné administratívne služby (o 15,8 %).

Ostatné odvetvia služieb však naďalej pracujúcich strácali, najvýraznejšie finančné a poisťovacie činnosti (pokles o 13,2 %), umenie, zábava a rekreácia (pokles o 12,5 %) a ubytovacie a stravovacie služby (pokles o 11,8 %). Výraznejší medziročný pokles bol v treťom štvrťroku zaznamenaný aj v doprave a skladovaní (o 8,7 %).

Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli, rovnako ako v predchádzajúcom štvrťroku, medzi mladými do 25 rokov, ich počet sa znížil o 5,9 %. O 4,1 % klesla zamestnanosť aj u osôb vo veku od 25 do 34 rokov.

Zamestnanosť aj miera zamestnanosti v 3. štvrťroku mali v 8 krajoch Slovenska rôznorodý vývoj. V Bratislavskom, Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji medziročne počet pracujúcich mierne klesol. Najvýraznejší pokles bol v Banskobystrickom kraji o 2,6 %. Vo zvyšných štyroch regiónoch počet pracujúcich vzrástol, najvýznamnejšie v Prešovskom kraji o 2,8 %. Najnižšia miera zamestnanosti na úrovni 68,8 % bola v Košickom kraji, naopak najvyššia v Bratislavskom kraji na úrovni 83,6 %.

Za prácou do zahraničia 4) odchádzalo v 3. štvrťroku 118,2 tis. osôb, oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa ich počet veľmi nepatrne zvýšil o 0,1 %. Pracovali najmä v stavebníctve (40,1 tis. osôb), priemysle (24,5 tis. osôb) a v zdravotníctve a sociálnej pomoci (18,1 tis. osôb). V rámci európskych krajín pracovali najmä v Nemecku (29,4 tis. osôb), Rakúsku (28,2 tis. osôb) a v Česku (22,5 tis. osôb). Absolútne najviac ich pochádzalo z Prešovského kraja (30,9 tis. osôb) a viac ako 24,1 tis. osôb odchádzalo za prácou do cudziny aj zo Žilinského kraja. Súčasne ide o región s najvyššou dynamikou medziročného nárastu počtu pracujúcich dochádzajúcich do zahraničia (o 39,5 %).

Zamestnanosť v 1. – 3. štvrťroku 2021

V priemere za 9 mesiacov 2021 klesla celková zamestnanosť o 2,1 % na 2 542,8 tis. osôb. Najväčšie relatívne úbytky pracujúcich boli zaznamenané v ubytovacích a stravovacích službách. Počty pracujúcich sa znížili vo všetkých krajoch, najvýraznejšie v Trenčianskom kraji o 3,9 % a v Banskobystrickom kraji o 3,6 %. Miera zamestnanosti v súhrne za SR klesla o 0,8 p. b. na aktuálnych 74,2 %. Najdynamickejšia zmena v miere zamestnanosti od začiatku roka nastala v Trenčianskom regióne (pokles o 2,4 p. b. na hodnotu 77,1 %).

Počet osôb pracujúcich v zahraničí do 1 roka sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížil o 6,7 % na takmer 111,6 tis. osôb.

K metodickej zmene:

Zásadná medzinárodná úprava metodiky pre Výberové zisťovanie pracovných síl od roku 2021 spôsobila, že údaje od roku 2021 nie sú kompatibilné s údajmi za predchádzajúce obdobia. Aby bolo možné aspoň sčasti sledovať reálny vývoj trhu práce, nahradili sme chýbajúce čísla hlavných ukazovateľov odhadmi – porovnateľnými medziročnými indexami. Údaje za porovnateľné štvrťroky 2020 boli upravené spôsobom, ktorý v maximálne možnej miere zodpovedal novej metodike. Komplexnú úpravu iných starších údajov podľa nových metodických pravidiel nie je možné vykonať.

Celoeurópska zmena metodiky VZPS bola realizovaná na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek (tzv. IESS) a z nadväzujúcich nariadení.

Podľa novej metodiky sa o. i. zaviedla horná hranica u pracujúcich na 89 rokov (dolná zostala na úrovni 15 rokov), súčasne osoby na platených aktivačných prácach už nepatria do skupiny pracujúcich, ale medzi pracujúcimi sú p novom zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke. Podrobnejšie informácie v poznámke 2) a v kapitole Demografia a sociálne štatistiky/Práca/Vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky.

Vyjadrenie Ivana Chrappu, riaditeľa odboru štatistiky práce a vzdelávania ŠÚ SR k téme - Zamestnanosť v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2021 (v plnom HD rozlíšení na stiahnutie).


Poznámka: 
1) metodika VZPS je v súlade s medzinárodnými definíciami a odporúčaniami ILO a Eurostatu
2) pracujúci v zmysle novej metodiky VZPS sú všetky osoby vo veku od 15 do 89 rokov, ktoré v sledovanom (referenčnom) týždni vykonávajú aspoň 1 hodinu prácu za mzdu, plat alebo iný druh odmeny alebo prácu za účelom dosiahnutia zisku, vrátane osôb vykonávajúcich prácu na základe dohôd, sezónnych pracovníkov, osôb na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osôb pracujúcich v zahraničí menej ako 1 rok, osôb dochádzajúcich za prácou do zahraničia; respondenti sú zahrnutí do odvetví podľa ekonomickej činnosti miestnej jednotky nie celého podniku; podľa novej metodiky VZPS platnej od roku 2021 osoby na platených aktivačných prácach do tejto skupiny už nepatria; po novom sú medzi pracujúcimi zahrnuté aj osoby na rodičovskej dovolenke; údaje za vzorku boli dopočítané prostredníctvom nových integrovaných váh na populáciu očistenú o osoby v kolektívnych zariadeniach; indexy sú počítané z porovnateľných medziročných odhadov (údaje za 1. štvrťrok 2020 boli upravené tak, aby v maximálne možnej miere zodpovedali novej metodike a vyjadrili zmenu voči minuloročnému stavu)
3) v percentách vyjadrený podiel počtu pracujúcich vo veku 20 - 64 rokov z celkového počtu obyvateľstva v rovnakom veku
4) podľa VZPS; migrácia za prácou do zahraničia do 1 roku vrátane časovo neobmedzenej dochádzky za prácou cez hranice

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (od roku 2021) [pr0002qs]

Zamestnanosť podľa Výberového zisťovania pracovných síl (roky 2012 - 2020) [pr0902qs]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail