Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2019

Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 16.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 16.08.2019

Priemyselná produkcia (PP) 1) sa po zohľadnení sezónnych vplyvov v júni 2019 oproti máju 2019 znížila o 1,4 %. V júni priemyselná produkcia medziročne klesla o 2,1 % a dostala sa na najnižšiu úroveň od apríla 2017. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 4,1 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 2) o 15,1 % a v ťažbe a dobývaní o 10,9 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 7,6 %, výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 51,7 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 11,7 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,6 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 33,2 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast vo výrobe elektrických zariadení o 24,8 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,1 %, výrobe strojov a zariadení i.n. o 13,9 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení o 12,7 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 7,5 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s júnom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 6,5 %, výroba pre medzispotrebu o 4,9 %, produkcia súvisiaca s energetikou o 1,2 % a produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 0,5 %. Produkcia investičných prostriedkov sa nezmenila.

Od začiatku roka vzrástla PP medziročne o 4,9 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,8 %, priemyselnej výrobe o 4,2 % a v ťažbe a dobývaní o 1,2 %. 

Tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle 3) v júni 2019 v porovnaní s májom 2019 po očistení od sezónnych vplyvov (vrátane vplyvu počtu pracovných dní) klesli o 2,7 %. V júni v porovnaní s júnom 2018 klesli o 7,4 %. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka vzrástli o 4,1 %.

Stavebná produkcia 4) v júni 2019 dosiahla 523,8 mil. eur a v porovnaní s júnom 2018 sa znížila o 3,7 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola stavebná produkcia o 1,1 % nižšia ako v máji 2019. Priemerná denná produkcia (26,2 mil. eur) sa pri nižšom počte pracovných dní (o jeden deň) medziročne zvýšila o 1,1 %.

Produkcia realizovaná firmami v tuzemsku sa v porovnaní s júnom 2018, znížila o 4,5 % a dosiahla 495,2 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii sa medziročne znížil o 0,8 p. b. na 94,5 %. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnilo medziročné zníženie novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 6,2 % na 359,7 mil. eur a zníženie opráv a údržby o 0,9 % na 121,7 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba tvorila 72,6 % (o 1,3 p. b. menej ako v júni 2018), podiel prác na opravách a údržbe tvoril 24,6 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa v porovnaní s júnom 2018 zvýšila výstavba na budovách o 2,5 % na 331,5 mil.  eur a práce na inžinierskych stavbách sa v priebehu júna znížili o 16,2 % na 163,7 mil. eur. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,9 % a ich podiel sa medziročne zvýšil o 4,7 p. b., práce na inžinierskych stavbách predstavovali z celkového objemu 33,1 % produkcie. Produkcia realizovaná v zahraničí sa medziročne zvýšila o 13,2 % na 28,6 mil.  eur; z celkového objemu produkcie tvorila 5,5 %.

Stavebné podniky dosiahli v júni 2019 tržby o 1,1 % nižšie ako v máji 2019. Po zohľadnení sezónnych vplyvov boli tržby za vlastné výkony a tovar v hodnote 866,1 mil. eur a v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa znížili o 2,3 %. Od začiatku roka 2019 boli realizované tržby za vlastné výkony a tovar o 3,5 % vyššie ako za rovnaké obdobie roku 2018.

Tržby za vlastné výkony a tovar 3) predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov 5) v júni v porovnaní s májom klesli v stálych cenách o 3 %. V júni v porovnaní s júnom 2018 klesli o 0,9 %. Tržby vzrástli v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel o 1,3 %, nezmenili sa v predaji motorových vozidiel a klesli v oprave a údržbe motorových vozidiel o 2 %. Od začiatku roka tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov boli medziročne vyššie o 6 %.

Vo veľkoobchode 6) tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 3) klesli v bežných cenách o 1,7 %. Oproti júnu 2018 boli nižšie o 5 %. Tržby medziročne vzrástli vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 5,1 %, veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 0,4 % a v sprostredkovaní veľkoobchodu o 0,1 %. Tržby klesli vo veľkoobchode so zariadeniami pre IKT o 28,6 %, nešpecializovanom veľkoobchode o 8,7 %, ostatnom špecializovanom veľkoobchode o 5,9 %, veľkoobchode so strojmi a zariadeniami o 5,7 % a vo veľkoobchode s potravinami, nápojmi a tabakom o 0,6 %. Za šesť mesiacov tržby medziročne vzrástli o 1,9 %.

V júni v porovnaní s májom 3) tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode 7) v stálych cenách vzrástli o 1,6 %. Medziročne klesli o 0,4 %. V súvislosti predovšetkým s rastom tržieb v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu o 34,7 %, maloobchode s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach o 13,9 %, maloobchode v stánkoch a na trhoch o 10,4 %, maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach o 6 %, maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach o 3,8 %, maloobchode ostatného tovaru v špecializovaných predajniach a v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov zhodne o 0,1 %. Pokles tržieb bol v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 9,3 % a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach o 3,3 %. Od začiatku roka vzrástli tržby v maloobchode o 0,1 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v ubytovaní sa v júni oproti máju 3) zvýšili v stálych cenách o 5 %. V júni oproti júnu 2018 vzrástli o 8,8 %. Od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa tržby zvýšili o 8,4 %.

činnostiach reštaurácií a pohostinstiev tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 3) vzrástli v stálych cenách o 2,5 %. Medziročne boli vyššie o 22 %. Za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 tržby vzrástli o 13,2 %.

doprave a skladovaní, vrátane poštových služieb a služieb kuriérov, tržby za vlastné výkony a tovar v júni oproti máju 3)  sa znížili o 3,2 %. V júni v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka boli vyššie o 0,2 %. Najväčší podiel na celkových tržbách mala pozemná doprava a doprava potrubím (52,1 %). Najrýchlejšie rástli tržby vo vodnej doprave o 43,7 %, leteckej doprave o 12,8 %, poštových službách a službách kuriérov o 8,7 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 2 %. Medziročne nižšie o 3 % boli tržby v pozemnej doprave a doprave potrubím. Od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka tržby vzrástli o 4,1 %.

V júni sa nákladnou dopravou sa prepravilo 24,3 mil. ton tovaru. Oproti rovnakému obdobiu roku 2018 preprava tovaru klesla o 3,1 %. Podiel dopravných podnikov na celkovej preprave tovaru bol vyšší v porovnaní s júnom 2018 o 0,8 p.b. Výkony v tonokilometroch sa medziročne zvýšili o 8,9 %. Osobnou dopravou prepravili dopravné podniky 57,2 mil. osôb. Medziročne preprava osôb klesla o 1,3 % a výkony v osobokilometroch o 7 %.

Tržby za vlastné výkony a tovar v informačných a komunikačných činnostiach sa v júni oproti máju 3) znížili o 0,6 %. Medziročne sa tržby zvýšili v bežných cenách o 8,9 %. Najvýraznejšie sa na nich podieľali tržby za počítačové programovanie (47,1 %) a v telekomunikáciách (30,5 %). Tržby vzrástli v informačných službách o 13,6 %, nakladateľských činnostiach o 13,3 %, činnostiach pre rozhlasové a televízne vysielanie o 12,9 %, počítačovom programovaní o 11,5 %, telekomunikáciách o 8 %. Klesli vo výrobe filmov, videozáznamov a televíznych programov a zvukových nahrávok o 24,5 %. Za šesť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 boli tržby vyššie v bežných cenách o 10 %.

Vo vybraných trhových službách v júni v porovnaní s májom 3) tržby za vlastné výkony a tovar vzrástli v stálych cenách o 0,4 %. V júni oproti júnu 2018 boli vyššie o 4,8 %. Najvyšší podiel na tržbách bol za nehnuteľnosti, odborné a technické činnosti 55,3 %, administratívne a podporné služby 27,1 %, umenie, zábavu a rekreáciu 12,1 %. Tržby vzrástli za vzdelávanie o 33,4 %, architektonické a inžinierske činnosti o 13,6 %, bezpečnostné a pátracie služby o12 %, činnosti v oblasti nehnuteľností o 11,8 %, reklama a prieskum trhu o 9,2 %, právne a účtovnícke činnosti o 4,3 % a za administratívne a pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti o 2,4 %. Tržby klesli najmä za činnosti herní a stávkových kancelárií o 8,5 %, činnosti cestovných agentúr a cestovných kancelárií o 6,1 % a za prenájom a lízing o 2,3 %. Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili o 10,3 %.

Zamestnanosť 8) 9) v júni oproti júnu 2018 bola vyššia v ubytovaní o 12 %, stavebníctve o 8,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,8 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, doprave a skladovaní o 5,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %. Poklesla vo veľkoobchode o 2 %, maloobchode o 1,6 % a v  predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov a v priemysle zhodne o 0,1 %.

V porovnaní so šiestimi mesiacmi roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 10,5 %, stavebníctve o 8,7 %, vybraných trhových službách o 7,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 2,4 % a v priemysle o 0,4 %. Klesla v maloobchode o 1,8 % a vo veľkoobchode o 1,7 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda 10) sa zvýšila v júni 2019 oproti júnu 2018 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,4 %, vybraných trhových službách o 7,9 %, ubytovaní o 6,9 %, maloobchode o 5,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 3,8 %, veľkoobchode o 3,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 %, stavebníctve o 1,6 % a v doprave a skladovaní o 1 %. V priemysle klesla o 1,1 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; absolútne údaje sú v bežných cenách, medziročné indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách v činnostiach vnútorného obchodu (okrem veľkoobchodu) sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015.
Počet pracovných dní v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 bol v júni 2019 a aj od začiatku roka nižší o 1 deň.
1) údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní
2) index sa počíta bez dodávky pary a studeného vzduchu tržby za vlastné výkony a tovar zahrnujú tržby za vlastné výrobky, tržby z predaja služieb a tržby za tovar, ktoré podnik realizuje za všetky svoje činnosti. Údaje sú agregované podľa hlavnej ekonomickej činnosti podniku a sú bez dane z pridanej hodnoty
3) zo sezónne očistených údajov
4) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami; vrátane odhadu produkcie za stavebné závody nestavebných podnikov
5) zahŕňa tržby za vlastné výkony a tovar vo veľkoobchode aj maloobchode
6) plný názov odvetvia "veľkoobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
7) plný názov odvetvia "maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov"
8) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia;
9) v informačných a komunikačných činnostiach a vo vybraných trhových službách priemerný evidenčný počet zamestnancov vrátane živnostníkov
10) priemerná nominálna mesačná mzda zahrnuje čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Priemerná nominálna mesačná mzda nezahŕňa podnikateľské príjmy a je počítaná na fyzické osoby
11) odhady mesačného vývoja cien sa vždy po uplynutí štvrťroka spätne upresňujú podľa výsledkov priameho zisťovania cien v stavebníctve
12) údaje o zahraničnom obchode sú predbežné (v bežných cenách v hodnote typu FOB), vypracované Štatistickým úradom SR na základe údajov Colnej sekcie finančného riaditeľstva SR, získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Údaje boli počítané podľa metodiky platnej od roku 2007 (bez nepriamych dovozov a vývozov). Hodnota dovezenej a vyvezenej elektriny bola odhadnutá na základe údajov o fyzických tokoch elektriny.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail