Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod - predbežné údaje za september a podrobné údaje za osem mesiacov
Print Mail TW FB WA

Zahraničný obchod - predbežné údaje za september a podrobné údaje za osem mesiacov

Posledná aktualizácia: 09.11.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 09.11.2023

Objem slovenského vývozu prvýkrát v tomto roku medziročne klesol, a to najmä kvôli prepadu dodávok do EÚ

Pokles dovozu v septembri udržal mesačné saldo v pluse takmer 334 mil. eur. Celkovej bilancii zahraničného obchodu pomáha od začiatku tohto roka vysoká hodnota vyvezených automobilov a tiež zníženie hodnoty dovozu energetických komodít.

Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov v septembri 2023 vyviezol tovar v hodnote1) 9,1 mld. eur, pri medziročnom poklese o 0,6 %. Export tak zaznamenal mierny pokles prvýkrát po ôsmich mesiacoch. Väčšiemu prepadu zabránil najmä vývoz automobilov. Dovoz tovaru bol taktiež nižší v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď dosiahol 8,7 mld. eur. Tempo poklesu sa postupne zväčšuje na aktuálnych 8,7 %, čo ovplyvňuje najmä zníženie hodnoty dovozu zemného plynu a elektrickej energie na Slovensko.

Aj napriek medziročnému zníženiu hodnoty vývozu ostala bilancia naďalej kladná, a to už ôsmykrát po sebe. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 333,7 mil. eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka lepší výsledok o takmer 772 mil. eur.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (111 kB), alebo vo formáte PNG (174 kB).


Štatistický úrad SR v rámci skvalitnenia dát rozšíril zdroje údajov o dovoze a do štatistických výstupov zahrnul aj údaje za fyzické a právnické osoby neregistrované pre DPH, ktoré si v rámci EÚ kúpili tovar na diaľku (napr. cez internet). Nové údaje boli zapracované do štatistických výstupov od januára 2022.

Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázali medziročný nárast len dve z nich. Podstatný vplyv na vývoj celého exportu mala však len jedna, a tou je najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia o 9,3 %. Medziročný nárast v tejto triede pokračuje už deviaty mesiac po sebe.

V štruktúre dovozu vykázali z desiatich tried medziročný nárast tri. Pokles celkového dovozu ovplyvnilo aj v septembri najmä zníženie hodnoty dovozu v triede Minerálne palivá (SITC 3), kam patrí aj ropa, elektrická energia a zemný plyn. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o takmer 42 %. Ešte výraznejšiemu poklesu celkového dovozu zabránil vyšší dovoz triedy Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota v tejto triede bola medziročne vyššia o 3,1 %.

Do členských štátov EÚ2) smerovalo 77 % vývozu SR a 65,2 % dovozu. Vývoz do členských štátov EÚ v septembri medziročne klesol o 6,1 %. Dovoz z členských štátov EÚ klesol o 4,9 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne vzrástol o 23,2 % a dovoz klesol o 15 %.

Najviac obchodovaná trieda SITC v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 64,4 % na celkovom vývoze a 50,6 % na celkovom dovoze.

Predbežné údaje za január až september 2023

Za január až september 2023 sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz o 7,2 % na 81,4 mld. eur a dovoz poklesol o 0,7 % na 77,8 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,6 mld. eur. Za prvých deväť mesiacov roku 2022 bolo saldo pasívne v objeme 2,5 mld. eur.

Spresnené podrobné údaje za január až august roku 2023

V januári až auguste sa v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 zvýšil vývoz tovaru o 8,3 % na 72,3 mld. eur a dovoz sa zvýšil o 0,4 % na 69,1 mld. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 3,3 mld. eur, minulý rok skončila za prvých osem mesiacov bilancia zahraničného obchodu s deficitom v objeme 2 mld. eur.

 • 1) údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB, t. j. zahŕňajú transakčnú hodnotu tovaru a hodnotu služieb (napr. doprava, poistenie, prekládka, skladovanie tovaru a pod.) spojených s dodaním tovaru na hranicu vyvážajúcej krajiny. Všetky dáta zahraničného obchodu Štatistický úrad SR vypracoval na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK (hlásenia poskytované dovozcami a vývozcami tovaru v rámci EÚ).
 • 2) údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Predbežné údaje:

Výstupy k téme zahraničný obchod

Klasifikácie zahraničného obchodu:

Štatistika zahraničného obchodu sa zostavuje v štyroch rôznych klasifikáciách. Kombinovaná nomenklatúra (KN) je primárna nomenklatúra, ktorú používajú všetky členské štáty EÚ na vykazovanie zahraničného obchodu s tovarom pri zbere údajov. Vychádza z Harmonizovaného systému (HS) opisu a číselného označovania tovaru a je predmetom každoročných revízií, ktoré zabezpečujú jej aktuálnosť. Člení sa na triedy (označené rímskymi číslicami), kapitoly (HS2), položky (HS4) a podpoložky (HS6) Harmonizovaného systému, z ktorých sa pridaním ďalších dvoch číslic tvorí podpoložka kombinovanej nomenklatúry (KN8).

Prevodníky umožňujú transponovať podrobné údaje zozbierané podľa KN do iných klasifikácií, ako sú napríklad:

 • Štandardná klasifikácia medzinárodného obchodu (SITC), ktorá koreluje s podpoložkami Harmonizovaného systému,
 • Klasifikácia podľa hlavných ekonomických kategórií (BEC), ktorá zoskupuje tovar do ekonomických kategórií s ohľadom na jeho konečné použitie,
 • Štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA), ktorá umožňuje prepojiť výrobky, ktoré majú spoločné vlastnosti s činnosťami definovanými podľa NACE.

Predbežné údaje:

Sú zverejňované mesačne najneskôr 6 týždňov po skončení referenčného mesiaca, podľa Kalendára prvého zverejnenia v klasifikácii SITC, Rev. 4. (na úrovni 10 základných tried).

Podrobné spresnené údaje:

Sú publikované mesačne s posunom 1 mesiac (cca do 70 dní po skončení referenčného mesiaca) podľa Harmonizovaného systému (v štruktúre HS4 – približne 1 200 tovarových položiek) aj podľa partnerských krajín.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zahraničný obchod - predbežné údaje za september a podrobné údaje za osem mesiacov Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail