Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovenská štatistika a demografia

Slovenská štatistika a demografia

Posledná aktualizácia: 13.01.2014 | Počet zobrazení: 100030

SLOVENSKÁ ŠTATISTIKA A DEMOGRAFIA je jediný recenzovaný vedecký časopis so zameraním na prezentáciu moderných štatistických a demografických metód a postupov. Propagujeme miesto a význam slovenskej štatistiky v Európskom štatistickom systéme, spoluprácu Eurostatu a národných štatistických úradov pri harmonizácii zisťovaní a multidimenzionálny rozmer štatistiky. Podporujeme rozvoj štatistickej teórie a jej prepojenie s praxou. Naším cieľom je prispievať k využiteľnosti štatistických výstupov v rôznych oblastiach a k zvyšovaniu ich kvality a efektivity.

Publikujeme analytické články, prognózy, názory, diskusné príspevky, recenzie, rozhovory, informácie a oznamy z rôznych oblastí štatistiky (národné účty, produkčné štatistiky, sociálne štatistiky, štatistika životného prostredia a pod.) a demografie (demografická štatistika, teoreticko-metodologické východiská demografie, historická demografia a pod.), vrátane sčítania obyvateľov, domov a bytov ako neodmysliteľnej súčasti demografickej štatistiky.

Časopis vychádza štyrikrát ročne v tlačenej podobe, vždy k 15. januáru, 15. aprílu, 15. júlu a 15. októbru. Od roku 2014 začíname jednotlivé čísla časopisu s odstupom troch mesiacov od ich vydania zverejňovať aj elektronicky na internetovej stránke Štatistického úradu SR. Názvy článkov, abstrakty, kľúčové slová a resumé článkov sú aj v anglickom jazyku.

/wps/portal/ext/products/ssad Slovenská štatistika a demografia Z6_VLP8BB1A0O6T50A8VA0SLK1GI3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Slovenská štatistika a demografia