Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zásady publikačnej etiky

Zásady publikačnej etiky

Posledná aktualizácia: 09.03.2015 | Počet zobrazení: 9445

Zásady publikačnej etiky

 

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  • 1. Vydavateľom vedeckého časopisu Slovenská štatistika a demografia (ďalej "časopis") je Štatistický úrad SR. Časopis má tlačenú i elektronickú formu.
  • 2. Časopis vedie redakčná rada zložená z odborníkov reprezentujúcich rôzne oblasti štatistiky a demografie. Redakčná rada rozhoduje o publikovaní článkov v časopise.
  • 3. Článkom je písomné dielo autora vrátane grafických prvkov – tabuliek, grafov, máp, obrázkov – zverejnené v časopise v tlačenej a s odstupom troch mesiacov aj v elektronickej forme. Až do vydania súhlasu redakčnej rady na publikovanie má predložený článok charakter návrhu článku.
  • 4. Autorom je fyzická osoba, ktorá z poznatkov získaných z vedeckého bádania pripraví pre časopis návrh vedeckého článku. Za autora sa považuje aj fyzická osoba, ktorá na základe poverenia redakcie alebo z vlastnej iniciatívy pripraví pre časopis návrh iného ako vedeckého článku – informáciu, recenziu publikácie, poznámku, glosu, rozhovor a pod. (ďalej „návrh iného článku“). Návrhy vedeckých článkov i návrhy iných článkov môžu mať jedného alebo viacerých autorov (spoluautorov). Aj na návrhy iných článkov sa vzťahujú zásady tejto publikačnej etiky.
  • 5. Návrhy vedeckých článkov podliehajú recenzii. Recenzné konanie je obojstranne anonymné, t. j. autori nedostávajú informácie o tom, kto návrhy ich vedeckých článkov recenzoval, podobne ako recenzentom redakcia neposkytuje informácie o autoroch návrhov vedeckých článkov, na ktoré vystavujú recenzné posudky.
  • 6. Na návrhy iných ako vedeckých článkov sa recenzné posudky nevypracúvajú. Informácie, recenzie publikácií, poznámky, glosy, rozhovory a ďalšie návrhy iných článkov môžu byť zverejnené iba po schválení redakčnou radou.

   

 • PUBLIKAČNÁ ETIKA AUTOROV

  • 1. Návrh vedeckého článku zaslaný redakcii časopisu Slovenská štatistika a demografia nesmie byť v recenznom konaní v inom časopise, ani uverejnený v odborných a iných periodikách. Aj predložené návrhy iných článkov musia byť originálne (nikde nepublikované).
  • 2. Ak autor predkladá redakcii prepracovaný alebo doplnený návrh vedeckého článku, v poznámke na konci textu uvedie rozsah prepracovania/doplnenia a zverejní informácie o tom, kedy a kde bol publikovaný pôvodný článok.
  • 3. Autori zodpovedajú za správnosť a presnosť údajov, ktoré sú obsahom návrhov vedeckých a iných článkov, vrátane osobných údajov, ktoré sa zverejňujú v súlade s pokynmi pre autorov. Zodpovedajú ďalej za správnosť a presnosť použitej metodiky, interpretácie záverov článkov, ako aj za správne a presné citovanie literatúry a prameňov použitých v návrhoch vedeckých článkov. Plagiátorstvo a využívanie nedôveryhodných zdrojov je neprijateľné a považuje sa za závažné porušenie publikačnej etiky.
  • 4. Ak má návrh článku viacerých autorov, dohodnú sa medzi sebou na poradí, v akom sa uvedú ich mená. Ako spoluautor nesmie byť uvedená osoba, ktorá sa významným spôsobom nepodieľala na príprave a vypracovaní návrhu vedeckého článku, resp. neuskutočnila vlastný výskum, ktorého poznatky sú obsahom predloženého návrhu vedeckého článku, ani osoba, ktorá neodsúhlasila finálnu verziu návrhu článku, resp. nedala súhlas na publikovanie svojho mena v zozname spoluautorov.
  • 5. Autori sú povinní zverejniť na konci návrhov vedeckých článkov všetky verejné zdroje, z ktorých sa financoval ich výskum alebo publikovanie výsledkov obsiahnutých v návrhoch vedeckých článkov, ako aj inú formu podpory.
  • 6. Autori sú povinní aktívne spolupracovať s redakciou časopisu počas recenzného konania, odstrániť alebo opraviť chyby, na ktoré ich upozornia recenzenti, a ihneď oznámiť redakcii všetky závažné chyby a nepresnosti v článkoch aj v prípade, ak ich dodatočne zistia sami.
  • 7. Ak sa autori vedeckých článkov nestotožnia s návrhmi a odporúčaniami recenzentov, majú právo prostredníctvom výkonného redaktora časopisu informovať o tom redakčnú radu. V takýchto prípadoch redakčná rada postupuje podľa osobitných pravidiel. Výsledné stanovisko redakčnej rady je pre autorov návrhov článkov záväzné.
  • 8. Autori majú právo vziať späť návrhy vedeckých článkov, ak sa nestotožnia so stanoviskom redakčnej rady. Redakcia je povinná rozhodnutie autorov rešpektovať.

   

 • PUBLIKAČNÁ ETIKA RECENZENTOV

  • 1. Recenzentov návrhov vedeckých článkov odporúčajú redakcii členovia redakčnej rady. Výkonný redaktor pri objednávaní recenzných posudkov prihliada na to, aby recenzenti neboli z rovnakého pracoviska ako autori návrhov vedeckých článkov.
  • 2. Recenzenti nesmú byť v konflikte záujmov s autormi a subjektmi financujúcimi výskum, ktorý je obsahom návrhov vedeckých článkov. Recenzenti bezodkladne oznámia redakcii, či môžu/nemôžu vypracovať recenzné posudky na predložené návrhy vedeckých článkov v termínoch, ktoré stanoví redakcia.
  • 3. Recenzent vypracuje recenzný posudok a na požiadanie redakcie vyplní aj osobitný dotazník k recenznému posudku. Vyjadruje sa v ňom ku kvalite, k originalite, invencii a prínosu návrhu vedeckého článku. Recenzný posudok a osobitný dotazník zašle redakcii v určenom termíne e-mailom a následne obidva podpísané dokumenty doručí redakcii aj v listinnej forme.
  • 4. Recenzenti hodnotia obsahovú i formálnu stránku predložených návrhov vedeckých článkov. Sú povinní upozorniť na prípadné odborné pochybenia autorov, ako aj ďalšie nedostatky návrhov vedeckých článkov. Recenzenti taktiež upozornia redakciu, ak zistia, že podobné vedecké články boli už publikované v iných časopisoch alebo zborníkoch, resp. že autori v návrhoch vedeckých článkov na podporu svojich tvrdení nepoužili relevantné zdroje.
  • 5. Recenzný posudok má byť napísaný stručne, vecne a zrozumiteľne, ak je to možné, s cieľom pomôcť zlepšiť výslednú verziu návrhu vedeckého článku po obsahovej i formálnej stránke. Nežiaduci je agresívny tón recenzenta znevažujúci autora, ako aj osobná kritika autora recenzentom.
  • 6. Recenzné posudky musia byť objektívne a sú dôverné. Redakcia ich anonymne (bez mien recenzentov) poskytuje výlučne autorom návrhov vedeckých článkov a členom redakčnej rady ako podklad na rozhodovanie o tom, či návrh vedeckého článku môže byť publikovaný v časopise.

   

 • ZODPOVEDNOSŤ VYDAVATEĽA

  • 1. Vydavateľ poveruje vydávaním časopisu redakciu. Redakciu časopisu zastupuje navonok výkonný redaktor.
  • 2. Redakcia potvrdzuje autorovi prijatie návrhu článku. Má právo odmietnuť návrh článku, ktorý nekorešponduje s odborným zameraním časopisu, nerešpektuje jeho vedecký charakter, alebo ak zistí, že zaslaný návrh článku je v rozpore s týmito zásadami publikačnej etiky.
  • 3. Výkonný redaktor predtým ako zašle návrhy vedeckých článkov recenzentom skontroluje, či spĺňajú formálne náležitosti podľa pokynov pre autorov. Návrhy článkov zrediguje a ak je to potrebné, odporúča autorom doplnenie obsahu návrhu článku, štylistické a iné úpravy textu a grafických prvkov.
  • 4. Výkonný redaktor v komunikácii s autormi, recenzentmi a členmi redakčnej rady kladie dôraz na korektnosť, objektívnosť a nestrannosť. Upozorňuje redakčnú radu na prípadné podozrenia z konfliktov záujmov a ich možné dôsledky.
  • 5. Redakcia chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu s autormi a recenzentmi.
  • 6. Redakcia zverejňuje na webe pokyny pre autorov článkov a v prípade potreby ich so súhlasom redakčnej rady aktualizuje.
  • 7. Po schválení redakčnou radou redakcia zabezpečuje zverejnenie a aktualizáciu zásad publikačnej etiky na webe. Na pravidlá publikačnej etiky neustále upozorňuje autorov i recenzentov.

   

 • ZODPOVEDNOSŤ REDAKČNEJ RADY

  • 1. Redakčná rada garantuje záväznosť zásad publikačnej etiky a ich dodržiavanie všetkými subjektmi podieľajúcimi sa na tvorbe časopisu.
  • 2. Redakčná rada udržiava vedeckú úroveň časopisu. Upozorňuje autorov na nedostatky alebo prípadné odborné pochybenia a vydáva súhlas na publikovanie návrhov článkov.
  • 3. Redakčná rada schvaľuje obsah jednotlivých čísel časopisu. Právom redakčnej rady je nezaradiť návrh vedeckého článku ihneď po jeho schválení do najbližšieho čísla časopisu.
  • 4. Redakčná rada nemôže vydať súhlas na publikovanie nerecenzovaného návrhu vedeckého článku.
  • 5. Redakčná rada preskúmava podozrenia z porušenia publikačnej etiky. Závažné porušenia sa potrestajú ukončením spolupráce s porušiteľom na celé obdobie vydávania časopisu.

   

/wps/portal/ext/products/ssad/ethics Zásady publikačnej etiky Z6_VLP8BB1A086L90AQV0DO5U20R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Slovenská štatistika a demografia /Zásady publikačnej etiky