Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kľúčové ukazovatele
Print Mail PDF TW FB WA

Kľúčové ukazovatele

Posledná aktualizácia: 17.05.2024 | Počet zobrazení: 19995


Inflácia – vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 740 reprezentantov – vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2023 a sú dostupné v databáze Štatistického úradu SR. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca. Viac o inflácii.

Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR zahŕňa čiastku mzdových nákladov, vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávate¬ľovi (pracovného, služobného, štátnozamestnaneckého alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Údaje sú spracované zo štvrťročného štatistického výkazníctva, bez podnikateľských príjmov, vrátane štatistického odhadu mzdy zamestnancov u živnostníkov a sú prepočítané na zamestnancov (fyzické osoby). Viac o nákladoch práce (vybrané ukazovatele - metodické vysvetlivky).

Priemerné ceny pohonných látok v SR sú ceny sú zisťované vrátane spotrebnej dane a DPH. Hlavným zdrojom údajov o cenách jednotlivých druhov pohonných látok sú údaje z týždenného zisťovania Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Nezamestnané osoby v zmysle novej metodiky VZPS platnej v EÚ od roku 2021 (IESS) sú všetky osoby vo veku od 15 do 74 rokov, ktoré spĺňajú súčasne 3 kritériá: v sledovanom (referenčnom) týždni nemali žiadnu platenú prácu, sú schopné nastúpiť do práce do 2 týždňov a aktívne si hľadajú prácu (úplná definícia je uvedená vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 2019/2240). Viac o metodike Výberové zisťovanie pracovných síl.


/wps/portal/ext/products/visual/K%C4%BE%C3%BA%C4%8Dov%C3%A9%20ukazovatele Kľúčové ukazovatele Z6_VLP8BB1A00CS306CKN3P7FJQM2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Digitálne produkty /Kľúčové ukazovatele