Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Infozákon

Infozákon

Posledná aktualizácia: 10.08.2020 | Počet zobrazení: 51982


Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií) a iných podaniach na Štatistickom úrade SR.

1. Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR) informácie v zmysle §5, ods.1) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií zverejňuje prostredníctvom stránky na internete na adrese : www.statistics.sk.


2. Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami:

 • telefonicky: +421 2 50236 230
 • e-mailom: info@statistics.sk 
 • elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk
 • listinne: Štatistický úrad SR,  Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • osobne: Zemanová Lucia, ŠÚ SR, Miletičova 3, 6. poschodie, dv.č. 647


3. Žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné podania je možné podať

 • telefonicky: +421 2 50236 211
 • elektronicky autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk
 • listinne: Štatistický úrad SR,  Miletičova 3, 824 67 Bratislava


4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať rozklad v zákonom stanovenej lehote 15 dní

 • listinne: Štatistický úrad SR,  Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • elektronicky autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk


5. Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností alebo iných podaní je možné podať:

 • listinne: Štatistický úrad SR,  Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • elektronicky autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk

Postup a lehoty ustanovuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.


6. O rozklade rozhodne do 15 dní od doručenia odvolania predseda úradu po prerokovaní rozkladu s poradným orgánom – rozkladovou komisiou.


7. Rozhodnutia sú preskúmateľné súdom podľa § 177 a nasl. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.


8. Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude ŠÚ SR žiadateľovi účtovať poplatok podľa Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií v ŠÚ SR.


9. So žiadosťami o poskytnutie štatistických informácií sa obracajte na informačný servis ŠÚ SR, respektíve na pracovisko ŠÚ SR so sídlom v príslušnom krajskom meste.


10. Ak požadovaná informácia tvorí podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov utajovanú skutočnosť, Štatistický úrad SR ju v súlade s § 8 zákona č. 211/2000 Z. z. nesprístupní.

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z.z. ( zákona o slobode informácií ) na Štatistickom úrade Slovenskej republiky
FOTOKÓPIA čierno-biela: formát A4 jednostranná 0,10 eur
dvojstranná 0,20 eur
formát A3 jednostranná 0,20 eur
dvojstranná 0,40 eur
 
FOTOKÓPIA farebná: formát A4 jednostranná 0,50 eur
dvojstranná 1,00 eur
formát A3 jednostranná 1,00 eur
dvojstranná 2,00 eur
 
CD ROM: 2,32 eur
 
OBÁLKA : formát C6 (malá) 0,05 eur
formát A5 (stredná) 0,10 eur
formát A4 (veľká) 0,20 eur
 
POŠTOVNÉ : podľa platného sadzobníka

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý.
Váš názor
/wps/portal/ext/services/infoact Infozákon Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0ED7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Infozákon