Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 78093

Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „politika šírenia štatistických informácií“) je základným dokumentom pre oblasť šírenia štatistických informácií v rezorte štatistiky. Predstavuje súbor princípov, ktoré Štatistický úrad SR uplatňuje pri šírení štatistických informácií.

Politika šírenia štatistických informácií podporuje naplnenie vízie Štatistického úradu SR, ktorá zdôrazňuje profesionálnu nezávislosť úradu a orientáciu na zákazníka, ako aj naplnenie jeho poslania: "Poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska".

Politika šírenia štatistických informácií rešpektuje ustanovenia politiky kvality Štatistického úradu SR, ktorá za základ existencie úradu pokladá zákazníkov a ich dôveru k štatistickým informáciám ako dôsledok schopnosti úradu uspokojovať existujúce a očakávané potreby používateľov štatistických informácií pri dodržovaní nestrannosti a objektivity.

Politika šírenia štatistických informácií je formulovaná v súlade so zákonom o štátnej štatistike, stratégiou rozvoja Štatistického úradu SR, stratégiou šírenia informácií Eurostatu a Kódexom postupov pre európsku štatistiku.

Politiku šírenia štatistických informácií staviame na týchto princípoch:

 • Garantujeme rovnaký prístup k štatistickým informáciám pre všetkých používateľov. Informácie o výnimkách z tohto princípu sú verejne dostupné.
 • Poskytujeme štandardné štatistické informácie zdarma. Spoplatňujeme iba neštandardné výstupy vyžadujúce individuálne spracovanie.
 • Zverejňujeme štatistické informácie včas, v súlade s harmonogramom/kalendárom prvého zverejnenia údajov.
 • Zverejňovanie štatistických informácií zreteľne odlišujeme a oddeľujeme od politických a iných vyhlásení.
 • Zverejňujeme štatistické informácie zostavované výlučne na objektívnom základe. Pre posúdenie objektívnosti sú rozhodujúce iba kritériá štatistiky.
 • Rozhodujeme s konečnou platnosťou o výbere použitých štatistických metód, noriem a postupov, ako aj o obsahu a harmonograme zverejňovania štatistických informácií.
 • Verejne sa vyjadrujeme k problematike štatistiky, vrátane kritiky a prípadov zneužitia štatistických informácií Štatistického úradu SR.
 • Štatistické informácie zverejňujeme vo forme uľahčujúcej ich porozumenie a využívanie s cieľom vyhnúť sa nesprávnej interpretácii, nesprávnemu použitiu a zneužitiu. Pre tento účel využívame metodické vysvetlivky, vizualizáciu a znalostnú interpretáciu.
 • Garantujeme ochranu dôverných údajov poskytovaných spravodajskými jednotkami. Dôverné údaje poskytujeme len za podmienok stanovených v zákone o štátnej štatistike, t.j. len vo forme, ktorá neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky.
 • Dôsledne dbáme na opravu chýb a informovanie používateľov o chybách, ktoré sa vyskytli v štatistických výstupoch.
 • Štatistické informácie zverejňujeme rôznymi distribučnými kanálmi s cieľom garantovať pohodlný prístup k týmto informáciám. Hlavným prostriedkom šírenia je internetová stránka www.statistics.sk, ktorá umožňuje dostupnosť informácií aj pre zdravotne hendikepovaných používateľov.
 • Komunikujeme s používateľmi o hodnote poskytovaných štatistických informácií pre ich prácu; súčasne zdôrazňujeme hodnotu Štatistického úradu SR deklarovanú v jeho hlavnom strategickom cieli.
 • Komunikujeme v slovenskom a v jednom cudzom jazyku (v angličtine).
 • Berieme do úvahy návrhy a pripomienky používateľov s cieľom lepšie prispôsobiť portfólio štatistických produktov a služieb potrebám a očakávaniam používateľov.
 • Pri implementácii vyššie uvedených princípov sa riadime v čo najvyššej možnej miere zásadou znižovania záťaže používateľov, t. j. znižovania celkových nákladov spojených s prístupom k štatistickým informáciám a ich využívaním.
 • Požadujeme, aby všetci používatelia pri ďalšom šírení poskytnutých štatistických informácií vždy uvádzali Štatistický úrad SR ako ich zdroj.

Princípy politiky šírenia štatistických informácií sa premietajú do Zásad zverejňovania a poskytovania štatistických informácií (ďalej len „zásady“), ktoré stanovujú záväzné princípy a postupy aplikované pri zverejňovaní a poskytovaní štatistických informácií a pri zostavovaní edičného programu pri súčasnom zohľadnení požiadaviek systému manažérstva kvality Štatistického úradu SR.

Za implementáciu princípov politiky šírenia štatistických informácií do praxe zodpovedajú v rámci svojej pôsobnosti vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia. Útvar poskytovania štatistických produktov a služieb im pre tieto účely poskytuje metodické, organizačné, informačné a poradenské služby.

Politiku šírenia štatistických informácií považujeme za dôležitý prostriedok podpory koncepcií a projektov spracovaných pre jednotlivé oblasti činnosti rezortu štatistiky, ktoré sú záväznými dokumentmi v procese plánovania a riadenia každého vedúceho zamestnanca. Uplatňovaním jej princípov chceme prispieť k napĺňaniu vízie, poslania a strategických cieľov Štatistického úradu SR.

 • V Bratislave 20. 2. 2012
 • Ľudmila Benkovičová v. r.
 • predsedníčka


/wps/portal/ext/services/infoservis/policy Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0M75 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Politika šírenia štatistických informácií