Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely
Print Mail PDF TW FB WA

Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely

Posledná aktualizácia: 23.06.2023 | Počet zobrazení: 26453

Na základe §30 odseku 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov môže Štatistický úrad SR poskytnúť dôverné štatistické údaje na vedecké účely (mikroúdaje) nasledovným skupinám žiadateľov:

  • výskumné subjekty vrátane študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia,
  • analytické jednotky,
  • študenti 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia a uchádzači o rigorózne skúšky (záverečné práce).

Proces získania prístupu k mikroúdajom má nasledujúce kroky:

Žiadateľ vyplní príslušnú žiadosť podľa vedeckého účelu (výskumný subjekt, analytická jednotka, záverečná práca) a s potrebnými prílohami ju doručí elektronicky na adresu info@statistics.sk alebo v listinnej podobe na poštovú adresu úradu

  1. Štatistický úrad SR individuálne posudzuje, či žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie mikroúdajov (spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj, vedecký účel, dostupnosť a možnosť poskytnutia požadovaných mikroúdajov, spôsobilosť chrániť údaje)
  2. V prípade súhlasného stanoviska úrad uzavrie so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí dôverných štatistických údajov na vedecké účely a mikroúdaje mu budú poskytnuté podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.


Štatistický úrad sprístupňuje mikroúdaje dvoma spôsobmi:

  • vo Výskumnom dátovom centre (VDC)
  • odovzdaním súboru mikroúdajov na zabezpečenom nosiči resp. zabezpečeným prenosom dát.

Špecifiká práce vo VDC:

  • Výskumníci pracujúci s mikroúdajmi vo VDC sú inštruovaní o spôsobe tvorby takých výstupov, ktoré nebudú porušovať štatistickú dôvernosť a zároveň im budú môcť byť poskytnuté po skončení ich výskumnej práce.
  • Mikroúdaje sprístupňované vo VDC majú odstránené len priame identifikátory, ďalšie metódy ochrany dôverných štatistických údajov sa v prípade potreby aplikujú až na výstupy vytvorené výskumníkmi.
  • Mikroúdaje dostupné vo VDC majú vyššiu informačnú hodnotu ako mikroúdaje odovzdávané priamo výskumným inštitúciám, keďže na mikroúdaje v odovzdávanom súbore bývajú okrem odstránenia priamych identifikátorov aplikované niektoré ďalšie metódy ochrany (prekódovanie, zakrytie, swapping, mikroagregácia).

Prípadné otázky ohľadom dostupnosti mikroúdajov na vedecké účely a spôsobu ich poskytnutia je možné zaslať na info@statistics.sk.


/wps/portal/ext/services/microdata Podmienky poskytnutia prístupu k dôverným štatistickým údajom na vedecké účely Z6_VLP8BB1A0G1A60QFA2M9JKJH42 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prístup k dôverným štatistickým údajom