Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Identifikačné číslo a jeho prideľovanie
Print Mail TW FB WA

Identifikačné číslo a jeho prideľovanie

Posledná aktualizácia: 05.04.2016

 1. Podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPO“), sa identifikačné číslo prideľuje:
  • každej právnickej osobe, každej fyzickej osobe – podnikateľovi a každému orgánu verejnej moci,
  • každému odštepnému závodu, každému podniku zahraničnej osoby a každej organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby,
  • každej zapísanej organizačnej zložke.
 2. Každej právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi, orgánu verejnej moci, odštepnému závodu, podniku zahraničnej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby a zapísanej organizačnej zložke sa prideľuje len jedno identifikačné číslo.
 3. Identifikačné číslo prideľuje štatistický úrad na žiadosť povinnej osoby zodpovednej za zápis osôb podľa bodu 1) písm. a) až c) do zdrojových evidencií alebo registrov (napr. obchodný register, živnostenský register, register politických strán a pod.). Povinná osoba oznamuje identifikačné číslo tomu, komu bolo na základe jej žiadosti pridelené.
 4. Povinné osoby podávajú štatistickému úradu žiadosti o pridelenie IČO v elektronickej podobe prostredníctvom webového formulára - Generátora IČO, ktorý im sprístupní štatistický úrad.
 5. Identifikačné číslo oznámi štatistický úrad v elektronickej podobe bezodkladne po doručení žiadosti povinnej osobe, ktorá o jeho pridelenie požiadala, a ak taká osoba nie je, tomu, komu bolo pridelené; rozhodnutie o pridelení identifikačného čísla sa nevyhotovuje.
 6. Ak ide o právnickú osobu inú než podľa bodu 8, fyzickú osobu – podnikateľa, odštepný závod, podnik zahraničnej osoby, organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby alebo zapísanú organizačnú zložku, je povinná osoba, ktorá vedie evidenciu týchto osôb, povinná skôr, než vykoná zápis do tejto evidencie alebo vydá právoplatné rozhodnutie v takomto konaní, požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.
 7. Ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý podniká na základe oprávnenia alebo iného dokladu o odbornej spôsobilosti a nezapisuje sa do žiadnej evidencie, je povinná osoba, ktorá koná vo veci vydania tohto oprávnenia alebo dokladu, povinná požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla.
 8. Ak ide o právnickú osobu, ktorú zriaďuje orgán verejnej moci a nie je vedená v evidencii, orgán verejnej moci, ktorý je jej zriaďovateľom, je povinný skôr, než nadobudne účinnosť zriadenie tejto právnickej osoby, požiadať štatistický úrad o pridelenie identifikačného čísla pre túto právnickú osobu.
 9. Ak ide o právnickú osobu, ktorá je zriadená zákonom a nie je vedená v evidencii, identifikačné číslo pridelí štatistický úrad na základe žiadosti tejto právnickej osoby.
 10. Ak ide o orgán verejnej moci, ktorý nie je vedený v evidencii a nie je právnickou osobou, štatistický úrad mu pridelí identifikačné číslo na základe jeho žiadosti.
 11. Ak dôjde k prideleniu nesprávneho identifikačného čísla, nápravu vykoná štatistický úrad bezodkladne po tom, ako sa o tom dozvie.
 12. Pridelenie identifikačného čísla podľa zákona o RPO je oslobodené od správnych poplatkov.


/wps/portal/ext/services/services.ico/process.ICO Identifikačné číslo a jeho prideľovanie Z6_VLP8BB1A0GJ960IFO8QRJC0G07 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Prideľovanie IČO a kódy SK-NACE ku IČO /Postup prideľovania IČO