Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
Services

Services

Last update: 19.08.2015

 • Information service – consulting and counselling services, ensuring the information processing based on user requests, data retrieval from databases of the SO SR and the Register of Economic Subjects, information on the methodology of data collection, navigation of website visitors in searching for statistical information etc.
 • Write to us - electronic form for submitting applications for statistical information and products pursuant to the Act no. 540/2001 Coll. on state statistics, form for sending comments or questions related to the activity of the Statistical Office of the SR.
 • Electronic Services – preparing the Programme of State Statistical Surveys (submitting applications, commenting). Communication with the reporting and statistical units (call for completion, reminders). Services oriented at the provision of statistical products (notifications on changes/creation of code lists, specific statistical products).
 • Allocation of Company Registration Number – information on the allocation of Company Registration Numbers (CRN), application forms for allocating CRN, data changes etc.
 • Information Act – procedure for disclosure of information pursuant to the Act No. 211/2000 Coll. (the Freedom of Information Act), methods of submitting a form for information access, scales of payment.
 • Library services – contact data, office hours, library rules.
 • Mailroom Office – contact data, office hours.
 • European statistics – ESDS – services of the ESDS centre in the Statistical Office of the SR, selected Eurostat tables in Slovak language, direct access to statistical information and Eurostat databases.

PortalMenuPortlet
Služby

Služby

Last update: 27.05.2019

 • Informačný servis - konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy ŠÚ SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.
 • Napíšte nám - elektronický formulár na podanie žiadosti o štatistické informácie a produkty v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, formulár na zaslanie pripomienok alebo otázok týkajúcich sa činnosti Štatistického úradu SR.
 • Elektronické služby - vybavovanie požiadaviek na štatistické informácie, komunikácia so žiadateľmi; príprava programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie);  komunikácia so spravodajskou a štatistickou jednotkou (výzva na plnenie, upomienky); služby orientované na poskytovanie štatistických produktov (notifikácie o vzniku / zmenách / ukončení platnosti číselníkov, špecifické štatistické produkty).
 • Prideľovanie IČO - informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO, zmenu údajov a pod.
 • Infozákon - postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií), formy podania žiadosti k prístupu k informáciám, sadzobník úhrad.
 • Služby knižnice - kontaktné údaje, stránkové hodiny, knižničný poriadok.
 • Podateľňa úradu - kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.
 • Európska štatistika - ESDS - služby centra ESDS pri Štatistickom úrade SR, vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku, priamy prístup k štatistickým informáciám a databázam Eurostatu.

/wps/portal/ext/services/submissions-mp Services Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0B05 /Štatistický úrad SR - Home /Services /Electronic services