Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Skratky, pojmy a definície
Print Mail PDF TW FB WA

Skratky, pojmy a definície

Posledná aktualizácia: 06.05.2020 | Počet zobrazení: 44367

Skratka Význam
DPH Daň z pridanej hodnoty
ECB Európska centrálna banka
Európska únia
FR SR colná sekcia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - colná sekcia
FR SR daňová sekcia Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - daňová sekcia
KN (tiež CN) Kombinovaná nomenklatúra
MJ Merná jednotka
SJ Spravodajská jednotka
SR Slovenská republika
ŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky

 

Pojem Význam
Colné vyhlásenie Úkon, ktorým osoba v predpísanej forme a predpísaným spôsobom prejavuje svoju vôľu, aby bol tovar prepustený do navrhovaného colného režimu. Zvyčajne je predkladané elektronicky, môže aj na papieri alebo ústne.
Čiastkové hlásenie Hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru, v ktorom spravodajská jednotka predkladá čiastkové údaje za príslušný kalendárny mesiac, t. j. v hlásení nie sú uvedené všetky transakcie vzťahujúce sa k sledovanému obdobiu.
Čistá hmotnosť Skutočná hmotnosť tovaru bez všetkých obalov.
Členský štát Štát, ktorý je členom Európskej únie
Členský štát určenia Posledný členský štát známy v čase odoslania, do ktorého má byť tovar odoslaný.
Členský štát zaslania Členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný do Slovenskej republiky.
Dočasné transakcie Transakcie, pri ktorých sú tovary dodávané za presne stanoveným účelom s tým, že sa predpokladá ich spätný návrat v nezmenenom stave a bez zmeny vlastníctva.
Dodatková merná jednotka Merná jednotka špecifikovaná v Spoločnom colnom sadzobníku pre podpoložku kombinovanej nomenklatúry
Dovoz (Import) Pohyb tovaru z tretích krajín do členských štátov EÚ
Faktúrovaná suma Táto suma sa rovná základu dane, ktorý sa má určiť pre daňové účely podľa zákona o DPH. Ak sa na tovar nevzťahuje legislatíva DPH, potom fakturovanou sumou je hodnota , ktorá by sa fakturovala v prípade akéhokoľvek predaja alebo nákupu.
Geonomenklatúra Kódové a textové označenie krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu
INCOTERMS (International Commercial Terms) Medzinárodné obchodné dodacie podmienky, ktorých výklad zodpovedá medzinárodným pravidlám, výdaným medzinárodnou obchodnou komorou v Paríž
INTRASTAT formulár Jednostranový formulár, používaný na hlásenie informácií o prijatiach a odoslaniach tovarov Únie v rámci EÚ. Od 1.4.2010 slúži iba ako vzor.
INTRASTAT-SK hlásenie Hlásenie vytvorené elektronicky vo forme XML správy podľa stanovených podmienok (vzor formulára INTRASTAT 1-12 (pdf - 172 kB) alebo INTRASTAT 2-12 (pdf - 172 kB)
Kombinovaná nomenklatúra (KN, tiež CN) Systém opisu a číselného označovania tovaru používajúceho štvormiestne číselné znaky pre položky Harmonizovaného systému, šesťmiestne číselné znaky pre podpoložky Harmonizovaného systému, osemmiestne číselné znaky pre podpoložky kombinovanej nomenklatúry.
Krajina pôvodu Krajina, v ktorej bol tovar úplne vyrobený alebo získaný. Tovar, na výrobe ktorého sa podieľajú dva alebo viac štátov, pochádza z toho štátu, kde sa uskutočnilo jeho posledné podstatné, ekonomicky odôvodnené spracovanie alebo opracovanie, uskutočnené v spoločnosti na to vybavenej, ktoré viedlo k výrobe nového výrobku, alebo ktoré reprezentuje dôležitý stupeň výroby.
Nečlenské štáty Pozri tretie krajiny
Nepriamy dovoz Transakcia, pri ktorej je tovar dovezený z nečlenskej krajiny do Slovenskej republiky cez iný členský štát, v ktorom sa uskutočnilo colné konanie.
Nepriamy vývoz Transakcia, pri ktorej je tovar vyvezený zo Slovenskej republiky členského štátu do nečlenskej krajiny cez iný členský štát, v ktorom sa uskutoční colné konanie.
Nulové hlásenie INTRASTAT-SK hlásenie, ktorým spravodajská jednotka deklaruje, že v sledovanom období neuskutočnila žiadne prijatie, resp. odoslanie.
Odoslanie Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do iného členského štátu.
Organizačná jednotka Časť spravodajskej jednotky, ktorá predkladá INTRASTAT-SK hlásenia samostatne pod rovnakým IČ DPH ako spravodajská jednotka (napr. člen skupiny pri skupinovej registrácii, samostatný závod, prevádzka, pobočka). Na základe žiadosti Štatistický úrad SR pridelí každej organizačnej jednotke trojmiestne číslo.
Prah Určená hranica, na základe ktorej je stanovená spravodajská povinnosť.
Prah oslobodenia Určená hranica, ktorá oslobodzuje spravodajskú jednotku od povinnosti predkladať hlásenie o prijatí/odoslaní tovaru za podmienky, že celková ročná hodnota jej prijatí/odoslaní neprevýšila tento prah.
Prah transakcie Umožňuje spravodajskej jednotke kumulovať transakcie podľa členských štátov, ktorých hodnota je nižšia ako tento prah, do jednej položky s kódom tovaru 9950 0000.
Prijatie Pohyb tovaru z členského štátu do Slovenskej republiky
Priemyselné zariadenia Kombinácia strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby.
Región pôvodu Slovenský región, v ktorom bol tovar vyrobený, získaný alebo bol zostavený, spracovaný, opravený alebo kde podstúpil údržbu.
Región určenia Slovenský región, v ktorom bude tovar spotrebovaný alebo bude zostavený, alebo spracovaný.
Register subjektov zahraničného obchodu Databáza obsahujúca informácie o spravodajských jednotkách systému INTRASTAT-SK a ich zástupcoch a ďalších subjektoch vykonávajúcich zahraničný obchod.
Sledované obdobie pre prijatie/odoslanie tovaru Kalendárny mesiac, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa platného zákona o DPH, resp. v ktorom bol tovar fyzicky prijatý alebo odoslaný.
Spravodajská jednotka systému INTRASTAT-SK Právnická, fyzická osoba a skupina zdaniteľných osôb registrovaná pre DPH v Slovenskej republike (podľa platného zákona o DPH), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar spoločenstva v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
Systém INTRASTAT-SK Štatistické zisťovania uskutočňované v SR, ktoré umožňuje zbierať, spracovávať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi.
Štatistické územie Územie, vzhľadom na ktoré sú zbierané štatistické údaje
TARIC Integrovaný colný sadzobník EÚ, ktorý v nadväznosti na kódy tovaru kombinovanej nomenklatúry umožňuje používať opatrenia obchodnej politiky EÚ, napr. colné sadzby, kvóty, antidumpingové colné sadzby. Kódy CN tvoria zľava prvých osem miest kódu tovaru v TARICu.
Tok tovaru Smer pohybu tovaru z vykazujúcej krajiny (vývoz, resp. odoslanie) alebo do vykazujúcej krajiny (dovoz, resp. prijatie).
Tovar Únie 1. tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území EÚ,
2. tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia EÚ, prepustený do voľného obehu,
3. tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedenýchv bode 1. a 2.
Tretie krajiny Štáty a územia, ktoré nie sú členmi Európskej únie.
Triangulárny obchod Transakcia, na ktorej sa súčastňujú tri subjekty, pričom fyzický pohyb tovaru nemusí byť zhodný s finančnými tokmi
Vývoz (Export) Pohyb tovaru zo Slovenskej republiky do tretích krajín.
Zástupca Tretia strana poverená spravodajskou jednotkou predložiť INTRASTAT-SK hlásenie
Zástupca pre DPH Podľa § 69aa zákona 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov môže za určitých podmienok zastupovať zahraničné osoby daňový zástupca. Tento zástupca je spravodajskou jednotkou, ktorá podáva hlásenia INTRASTAT-SK v mene zahraničných osôb, ktoré zastupuje.


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/glossary Skratky, pojmy a definície Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SP0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Skratky, pojmy a definície