Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Skôr ako zavoláte INTRASTAT-SK helpdesk
Print Mail PDF TW FB WA

Skôr ako zavoláte INTRASTAT-SK helpdesk

Posledná aktualizácia: 11.03.2020 | Počet zobrazení: 18582

 1. Spravodajskou jednotkou (ďalej len „SJ“) pre systém INTRASTAT-SK je každá právnická, fyzická osoba, skupina registrovaná pre DPH v Slovenskej republike a zástupca pre DPH (podľa § 69aa platného zákona o dani z pridanej hodnoty), ktorá za predchádzajúci kalendárny rok, alebo od začiatku sledovaného roka prijala alebo odoslala tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako prah oslobodenia.
  Znamená to, že ak ste nemali povinnosť predkladať INTRASTAT-SK hlásenia v predchádzajúcom roku, v danom roku sledujte od januára hodnoty uvedené na daňovom priznaní k DPH v riadkoch 05, 07 a 13 pre prijatie a hodnoty v riadku 16 pre odoslanie ako aj iné prijatia a odoslania tovaru, napr. bezodplatné dodania, spracovateľské operácie a finančný lízing. Hodnoty všetkých prijatí a odoslaní od začiatku roka si sčítajte a výsledok si porovnajte s prahmi oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.
  Neznamená to teda, že táto hodnota (200 000 EUR a 400 000 EUR) musí byť prekročená každý mesiac.
 2. Po prekročení prahu oslobodenia oznámte túto skutočnosť Štatistickému úradu SR vyplnením a odoslaním Registračného dotazníka na adresu: intrastat-sk@statistics.sk
  www.statistics.sk \ Zber údajov \ Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK \ Registrácia - Registračný dotazník.
 3. Na základe vyplneného a odoslaného Registračného dotazníka Vám Štatistický úrad SR pošle prihlasovacie údaje (Meno a Heslo) na prístup do portálu Finančnej správy SR. Hlásenia predkladajte mesačne od mesiaca, v ktorom ste prekročili prah oslobodenia, vrátane tohto mesiaca.
 4. Hlásenia posielajte elektronicky mesačne do pätnásteho kalendárneho dňa po skončení sledovaného mesiaca.
 5. Na stránke: https://intrastat.financnasprava.sk/ po prihlásení (keď zadáte Meno a Heslo) môžete vytvárať hlásenie pomocou služby - Vytvoriť hlásenie.
  Tiež si môžete bezplatne stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Intrastat-CS. Prečítajte si „Ako to celé funguje“. Nájdete tu presný návod na prihlásenie sa a vypĺňanie hlásenia.
 6. Po každom odoslaní hlásenia si skontrolujte stav hlásenia vo Výpise o doručení na https://intrastat.financnasprava.sk/
  Ak máte hlásenie schválené, znamená to, že vygenerovaná štruktúra XML bola prijatá na ďalšie spracovanie.
  Ak máte hlásenie chybné, je potrebné otvoriť Poznámku a prečítať si chybovú hlášku kliknutím na Detail.
  Chybné hlásenie nie je prijaté, t. j nie je doručené Štatistickému úradu SR. Opravte si ho v aplikácii, v ktorej ste XML vygenerovali. XML so správnymi údajmi pošlite ešte raz ako riadne hlásenie (nie opravné) za dané obdobie.
  Ak potrebujete urobiť opravu v už schválenom hlásení, pošlite opravné hlásenie.
  Tiež môžete zrušiť celé už schválené hlásenie a poslať ho nanovo ako riadne hlásenie za dané obdobie, avšak s vyšším poradovým číslom.
 7. Posielajte iba úplné hlásenia. Vyplňte všetky povinné odseky (odseky Opis tovaru a Región pôvodu/určenia sú nepovinné).
  Zjednodušené hlásenia sú zrušené od roku 2013.
 8. Každý mesiac začínajte číslovať hlásenia poradovým číslom 1. V jednom mesiaci môžete poslať viac čiastkových hlásení, ale vždy ich označte vyšším poradovým číslom.
 9. Kód tovaru musí byť 8-miestne číslo kombinovanej nomenklatúry, ktoré si vyhľadajte v Colnom sadzobníku, prípadne požiadajte o pomoc pri zatriedení tovaru: helpdesk.intrastat@financnasprava.sk.
  Na začiatku každého roka si aktualizujte colný sadzobník v systémoch, v ktorých spracúvate hlásenia.
  Kódy tovarov (kódy kombinovanej nomenklatúry) sú platné pre celú EÚ.

  Inštrukciu na aktualizáciu colného sadzobníka v aplikácii INTRASTAT-CS nájdete v dokumente (pdf - 530 kB).
 10. Fakturovanú sumu udávajte v EUR ako kladné číslo. Nie je možné zadať zápornú fakturovanú sumu.
 11. Hmotnosť tovaru udávajte ako celé kladné číslo v kilogramoch.
 12. Množstvo v dodatkových merných jednotkách udávajte pri komoditách, ktoré majú dodatkovú mernú jednotku v colnom sadzobníku, ako celé číslo, bez skratky mernej jednotky.
 13. Krajinu pôvodu udávate v hláseniach o prijatí tovaru. Môže to byť ľubovoľná krajina (nielen členský štát EÚ).
  Ak je krajina pôvodu neznáma, do hlásenia uveďte tú istú krajinu, ako je členský štát zaslania.
 14. Členský štát zaslania a členský štát určenia je vždy krajina EÚ.
 15. Pri každej komunikácii, či už písomnej, elektronickej alebo telefonickej, je potrebné uviesť IČ DPH Vašej spoločnosti.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v Príručke pre spravodajské jednotky na webovom sídle Štatistického úradu SR www.statistics.sk, v časti \ Zber údajov \ Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK \ Príručka pre spravodajské jednotky

Ak hľadáte odpovede na ďalšie otázky ohľadne Intrastatu, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese: intrastat-sk@statistics.sk alebo telefonicky na tel. č. 02/502 36 277, 502 36 278.


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/helpdesk Skôr ako zavoláte INTRASTAT-SK helpdesk Z6_VLP8BB1A00P960QEH96J1G3P46 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Skôr ako zavoláte INTRASTAT-SK helpdesk