Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Legislatíva EÚ
Print Mail PDF TW FB WA

Legislatíva EÚ

08.09.2021 | | Počet zobrazení: 38977

Nariadenie (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o štatistike spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 v platnom znení

Nariadenie ustanovuje základné pojmy a definície Intrastat systému, rozsah jeho uplatňovania, spravodajské jednotky, , postup pre ochranu údajov, kompetencie pri vydávaní delegovaných a vykonávacích nariadení, spresňuje niektoré postupy pre zostavovanie štatistiky zahraničného obchodu, vrátane postupu pre výmenu dôverných údajov medzi štatistickými orgánmi členských štátov.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1982/2004 z 18. novembra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92 v platnom znení

Nariadenie okrem iného definuje premenné, pravidlá týkajúce sa špecifických tovarov a pohybov, stanovuje pravidlá uplatňovania zjednodušenia v rámci systému Intrastat. Ďalej nariadenie stanovuje povinnosti členských štátov zostaviť štatistiku obchodu podľa podnikových ukazovateľov.

NOMENKLATÚRY

Nariadenie Rady (EHS) č.2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení

Nariadenie ustanovuje kombinovanú nomenklatúru ako základnú tovarovú nomenklatúru na colné a štatistické účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v platnom znení.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2159 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku .

Nariadenie ustanovuje verziu KOMBINOVANEJ NOMENKLATÚRY platnú pre rok 2021.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

Nariadenie ustanovuje GEONOMENKLATÚRU ako základnú nomenklatúru krajín pre uvedené štatistiky platnú od 1. januára 2021.

 


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/legislation/legislation.eu Legislatíva EÚ Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21IO0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Legislatíva /Legislatíva EÚ