Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Skupinová registrácia
Print Mail PDF TW FB WA

Skupinová registrácia

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 10015

Zákon č. 83/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "novela zákona o DPH"), umožnil tzv. skupinovú registráciu pre DPH (registrácia viacerých zdaniteľných osôb ako jedného platiteľa dane pod jedným identifikačným číslom pre DPH). Skupina musí mať svojho zástupcu, ktorý koná za všetkých členov skupiny. Prvé skupiny sú registrované ako platiteľ dane s účinnosťou od 1. januára 2010.

Štatistika zahraničného obchodu v obchodovaní s tovarom medzi členskými krajinami EÚ je naviazaná na systém DPH. ŠÚ SR prijal nasledujúce pravidlá, ktoré upravujú začlenenie existujúcich spravodajských jednotiek do skupín:

 1. Skupina zdaniteľných osôb sa stáva novou spravodajskou jednotkou pre systém INTRASTAT-SK s nižšie uvedenými odchýlkami. Jej identifikátorom je IČ DPH pridelené skupine.
 2. Pôvodná registrácia jednotlivých členov skupiny zaniká v rovnakom termíne ako ich registrácia pre DPH. Zodpovedný za plnenie povinností všetkými členmi skupiny pre štatistiku obchodu medzi členskými štátmi je zástupca skupiny v zmysle novely zákona o DPH.
 3. Zodpovednou osobou za plnenie povinností všetkými členmi skupiny pre štatistiku obchodu medzi členskými štátmi je zástupca skupiny v zmysle novely zákona o DPH.
 4. Ak skupina prekročila prah oslobodenia na jednom alebo obidvoch tokoch tovaru, zástupca skupiny je povinný požiadať o zaregistrovanie skupiny ako spravodajskej jednotky v registri subjektov zahraničného obchodu ŠÚ SR. Medzi hlavné povinnosti ďalej patrí oznámenie zloženia skupiny, ako aj prípadných ďalších zmien v zložení skupiny, zánik skupiny, ďalej zmeny v názve, sídle a v kontaktných údajoch za všetkých členov skupiny, atď.
 5. Zástupca skupiny je povinný zabezpečiť predloženie INTRASTAT-SK hlásení o prijatí a hlásení o odoslaní za celú skupinu. Zástupca skupiny ďalej zodpovedá hlavne za plnenie termínov, kvalitatívnych požiadaviek kladených na štatistiku obchodu medzi členskými štátmi EÚ a splnenie ďalších povinností vyplývajúcich z legislatívy platnej pre systém INTRASTAT-SK.
 6. Hlásenia INTRASTAT-SK môžu byť predkladané jedným členom skupiny (napríklad zástupcom) centralizovane za celú skupinu, alebo môžu byť vytvorené organizačné jednotky (decentralizované predkladanie), ktorým ŠÚ SR pridelí číslo podľa súčasne platných pravidiel.
 7. Organizačnými jednotkami skupiny budú len tí členovia skupiny, ktorých ekonomické aktivity sú prijatiami alebo odoslaniami podľa legislatívy platnej pre INTRASTAT-SK.
 8. Prvým sledovaným obdobím, za ktoré skupina predkladá hlásenia, je prvé zdaniteľné obdobie (ak je zdaniteľným obdobím kalendárny mesiac) alebo prvý mesiac zdaniteľného obdobia (ak je zdaniteľným obdobím štvrťrok). Napríklad, ak skupina vznikla 1. januára RRRR, predloží prvé hlásenia za január RRRR v termíne do 15. februára RRRR. Hlásenia za december RRRR-1 (vrátane opráv údajov) predkladá každý člen skupiny samostatne pod pôvodným IČ DPH.
 9. Vznik, zánik a rozsah spravodajskej povinnosti skupiny v systéme INTRASTAT-SK sa posudzuje na základe prijatí a odoslaní všetkých členov skupiny za predchádzajúci rok RRRR-1 (ak skupina vznikla k 1.1.RRRR) alebo od začiatku roka RRRR (ak skupina vznikla v priebehu roka RRRR). Znamená to, že do objemu prijatí/odoslaní za skupinu budú zahrnuté aj prijatia a odoslania tých členov skupiny, ktorí v predchádzajúcom roku RRRR-1 alebo od začiatku roka RRRR neprekročili prah oslobodenia (spravodajské jednotky oslobodené od spravodajskej povinnosti).
 10. Skupina, ktorá je spravodajskou jednotkou, alebo jej organizačné jednotky, môžu poveriť plnením spravodajskej povinnosti (predkladaním hlásení) inú právnickú alebo fyzickú osobu. Avšak zodpovednosť za správnosť, úplnosť a pravdivosť údajov v hláseniach vo vzťahu k ŠÚ SR ostáva na zástupcovi skupiny a nemôže ju preniesť na inú osobu.
 11. Aby sa predišlo oneskorenému predloženiu hlásení, ŠÚ SR prijal nasledovný postup:
  • Zástupca skupiny oznámi na ŠÚ SR zloženie skupiny prostredníctvom Žiadosti o registráciu skupiny.
  • Na základe tejto žiadosti ŠÚ SR zruší spravodajskú povinnosť v systéme INTRASTAT-SK členom skupiny, ktorí boli spravodajskými jednotkami.
  • Ďalej určí spravodajskú povinnosť skupiny (pravidlo č. 9).
  • Rozsah spravodajskej povinnosti spolu s číslami organizačných jednotiek oznámi zástupcovi skupiny.
  • ŠÚ SR zašle informáciu o zmenách spravodajských povinností na colnú sekciu Finančného riaditeľstva SR.
  • ŠÚ SR zašle zástupcovi skupiny do elektronickej schránky mená a heslá na elektronické predkladanie hlásení pre všetky organizačné jednotky, ktoré zástupca uviedol v Prílohe - Návrh organizačných jednotiek (OJ). Ak hlásenie predkladá len jeden člen skupiny (napr. zástupca skupiny), bude mu zaslané len jedno meno a heslo.

Žiadosť o registráciu skupiny (rtf - 102 kB) (pdf - 135 kB)

Príloha - Návrh organizačných jednotiek (rtf - 107 kB) (pdf - 135 kB)

Kontaktné údaje

Žiadosť je potrebné uložiť na disk počítača a po vyplnení poslať:

 • elektronicky na adresu:
 • alebo poštou na adresu:
 • intrastat-sk@statistics.sk
 • Štatistický úrad SR
 • Odbor štatistiky zahraničného obchodu
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/registration/registration.group Skupinová registrácia Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A212R0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Registrácia / Tlačivá /Skupinová registrácia