Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Všeobecné informácie
Print Mail PDF TW FB WA

Všeobecné informácie

Posledná aktualizácia: 08.02.2016 | Počet zobrazení: 83773

Pre naplnenie základného poslania poskytovať štatistické informácie o stave a vývoji ekonomiky a o sociálnom vývoji v Slovenskej republike zákonodarným a vládnym orgánom, orgánom štátnej správy, obciam, verejnosti a zahraničným používateľom Štatistický úrad Slovenskej republiky každoročne organizuje a vykonáva štatistické zisťovania.

Z dôvodu zabezpečenia svojej činnosti a jej riadenia, ale aj v rámci deľby práce v oblasti štátnej štatistiky vykonávajú štatistické zisťovania aj ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a nimi riadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov.

Podmienky pre získavanie potrebných informácií sú upravené zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike (pdf - 110 kB) v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona má právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je spravodajskou jednotkou, povinnosť poskytnúť bezplatne, úplne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje požadované štátnymi štatistickými zisťovaniami, ktoré sú uvedené v Programe štátnych štatistických zisťovaní.

Od 1. januára 2016 si túto povinnosť musí splniť spravodajská jednotka vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť poskytnutia údajov splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v písomnej podobe (§ 18, ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov).

Pre správne vyplnenie štatistických formulárov môžu spravodajské jednotky využiť pomoc v podobe vzorov štatistických formulárov a metodických vysvetliviek k nim, ako aj  charakteristík jednotlivých štatistických zisťovaní. Na vysvetlenie odborných pojmov je k dispozícii slovník pojmov.


/wps/portal/ext/surveys/new/reporting.units Všeobecné informácie Z6_VLP8BB1A00S960A85QJJ7O3KA0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Elektronický zber údajov /Všeobecné informácie