Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzdelávanie
Print Mail PDF TW FB WA

Vzdelávanie

19.04.2023 | | Počet zobrazení: 149039

Štatistika v oblasti vzdelávania zahŕňa dve oblasti – štatistiku vzdelávania a štatistiku školstva.

Štatistický úrad SR vykonáva v rámci štatistiky vzdelávania výberové zisťovania, ktoré sú súčasťou Európskeho štatistického systému. Právnym základom týchto zisťovaní sú príslušné rámcové nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) a nadväzujúce implementačné nariadenia Európskej komisie.

Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (Adult Education Survey) poskytuje v 6-ročnej periodicite informácie o možnostiach a skúsenostiach so vzdelávaním dospelých, o ochote, potrebách a prekážkach v účasti na tomto vzdelávaní. Kľúčovou informáciou je účasť obyvateľstva na formálnom, neformálnom a neinštitucionálnom vzdelávaní v priebehu posledných 12 mesiacov v triedení podľa veku, pohlavia, vzdelania a ekonomického postavenia. Zisťovanie vykonávajú zamestnanci Štatistického úradu SR v cca 5 tisíc vybraných domácnostiach na Slovensku. Zber údajov zabezpečuje opytovateľ formou rozhovoru s vybraným členom domácnosti vo veku 18 - 69 rokov a záznamom jeho odpovedí do dotazníka. Zistené údaje sú prepočítané na celkový stav obyvateľstva v SR očistený o osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach.

Zisťovanie o ďalšej odbornej príprave (Continuing Vocational Training Survey) poskytuje v 5-ročných cykloch informácie o vzdelávacích aktivitách, ktoré zabezpečujú zamestnávatelia s cieľom zvýšenia odbornosti svojich zamestnancov. Štatistický úrad SR získava údaje od cca 3 tis. organizácií s 10 a viac zamestnancami prostredníctvom elektronického zberu údajov v prostredí integrovaného štatistického informačného systému.

Štatistika školstva poskytuje informácie o činnosti štátnych, súkromných, cirkevných škôl a školských zariadení. Zahŕňa najmä údaje o materských, základných, stredných a vysokých školách, školskom stravovaní, štipendiách a školských zariadeniach.

Zdrojom informácií sú administratívne zdroje údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (www.minedu.sk), ktoré spracováva jeho priamo riadená organizácia "Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)".

Výstupy z AZÚ sa nachádzajú na webovej adrese www.cvtisr.sk.


/wps/portal/ext/themes/demography/education/about Vzdelávanie Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGAU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Vzdelávanie /O téme