Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Životné prostredie
Print Mail PDF TW FB WA

Životné prostredie

14.02.2017 | | Počet zobrazení: 129789

Základné oblasti informácií, ktorým sa venuje štatistika životného prostredia (ŽP) sú nasledovné: odpady, emisie do ovzdušia a kvalita ovzdušia, kvalita vody a odpadová voda, ekonomické nástroje v ochrane ŽP a environmentálne účty.

Štatistika odpadov zahŕňa údaje o odpade vyprodukovanom v rámci hospodárstva Slovenskej republiky (priemyselný odpad) a o komunálnom odpade vzniknutom v obciach a tiež informácie a spôsoboch nakladania s uvedenými odpadmi.

Štatistika emisií do ovzdušia bilancuje množstvo znečisťujúcich látok a skleníkových plynov pochádzajúcich z antropogénnej činnosti, ktoré sú vypustené do ovzdušia v priebehu roka.

Štatistika kvality ovzdušia sleduje koncentráciu znečisťujúcich látok v ovzduší (imisie) vo vybraných lokalitách, hodnoty prízemného ozónu a regionálne znečistenie ovzdušia a zrážok.

Štatistika kvality vody je zameraná na hodnotenie ukazovateľov kvality povrchových vôd vo vodných tokoch a kvality vôd v rekreačných jazerách a nádržiach využívaných na rekreačné účely.

Štatistika odpadovej vody poskytuje informácie a údaje o odpadovej vode vypúšťanej do vodných tokov z rôznych zdrojov a o produkovanom znečistení odpadových vôd.

Štatistika ekonomických nástrojov v ochrane ŽP zahŕňa náklady a tržby obcí a podnikov v oblasti ochrany ŽP a pokuty uložené orgánmi štátnej správy za porušenie povinností a zákonov v jednotlivých úsekoch ochrany životného prostredia.

Štatistika environmentálnych účtov sa venuje zostavovaniu environmentálnych účtov podľa nariadenia 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch, konkrétne sú to účet emisií do ovzdušia, účet environmentálnych daní a účet materiálových tokov.


/wps/portal/ext/themes/environment/environment/about Životné prostredie Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3MJ0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Životné prostredie /Životné prostredie /O téme