Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Zahraničný obchod
Print Mail PDF TW FB WA

Zahraničný obchod

03.04.2024 | | Počet zobrazení: 100814

Do odvetvia zahraničného obchodu patrí činnosť všetkých podnikateľských subjektov, právnických a fyzických osôb realizujúcich vývoz a dovoz formou obchodného tovaru.

Štatistika zahraničného obchodu s tovarom vo všeobecnosti zaznamenáva pohyb tovarov medzi Slovenskou republikou a zvyškom sveta. V dovoze je zahrnutý tovar, ktorý vstúpil do Slovenskej republiky, aby bol pridaný do jej materiálových zdrojov. Súčasťou dovozu je aj tovar dovážaný na spracovanie, ktorý má byť po spracovaní vyvezený vo forme zušľachtených výrobkov. Vo vývoze je zahrnutý tovar odobratý z materiálových zdrojov Slovenskej republiky trvalo opúšťajúci jej územie alebo tovar opúšťajúci toto územie na účely spracovania, ktorý má byť po spracovaní dovezený späť vo forme zušľachtených výrobkov.

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ), t.j. od 1.5.2004 sa štatistika zahraničného obchodu s tovarom zostavuje najmä z údajov zo štatistických zisťovaní INTRASTAT-SK a colných vyhlásení.
Zdrojom údajov o obchode s nečlenskými krajinami EÚ sú colné vyhlásenia, ktorých zber a spracovanie zabezpečuje Colná sekcia Finančného riaditeľstva SR podľa právnych predpisov Únie a Slovenskej republiky.
V rámci obchodu s členskými štátmi EÚ sú hlavným zdrojom údajov INTRASTAT-SK hlásenia poskytované príjemcami a odosielateľmi tovaru.

Informácia platná od 1.1.2013

Dňa 1.1.2013 nadobudla účinnosť vyhláška č. 378/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z.z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014. Tento právny predpis od 1.1.2013 zrušil možnosť podávať zjednodušené hlásenia:

Zjednodušené hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 3-12 a Zjednodušené hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 4-12.

V praxi to znamená, že ak vznikne spravodajskej jednotke povinnosť predkladať hlásenie Intrastat (prekročí prah oslobodenia), je povinná predložiť tzv. úplné hlásenia:

Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

Informácia platná od 1.4.2010

Dňom 1.4.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 55/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štátnej štatistike"). Pre štatistiku zahraničného obchodu priniesol dve významné zmeny:

Od 1.4.2010 je možné podať hlásenie o obchode medzi členskými štátmi EÚ INTRASTAT-SK výlučne elektronickou formou. Spravodajská jednotka oznámi do 10 dní vznik spravodajskej povinnosti Štatistickému úradu SR, ak jej prijatia (nadobudnutia) z členských štátov a/alebo odoslania (dodania) do členských štátov EÚ prekročia stanovené prahy oslobodenia. Z tohto dôvodu odporúčame spravodajským jednotkám sledovať sumárne hodnoty nadobudnutí a dodaní v kalendárnom roku a tiež výšku prahov oslobodenia, ktorá je stanovená osobitne na každý kalendárny rok a publikovaná vo vyhláške Štatistického úradu SR.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/trade/about Zahraničný obchod Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0AJ2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Zahraničný obchod /O téme