Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Viacstranné štatistiky
Print Mail PDF TW FB WA

Viacstranné štatistiky

Posledná aktualizácia: 27.11.2013 | Počet zobrazení: 170103

Viacstranné štatistiky zahŕňajú informácie v oblasti energetiky, vodného hospodárstva, vedy, techniky a inovácií a v oblasti informačnej spoločnosti.

Štatistika energetiky je zameraná na získanie relevantných a porovnateľných štatistických informácií o produkcii, tokoch a spotrebe energií. Informácie sú potrebné pre tvorbu a monitorovanie energetickej politiky a na uspokojovanie potrieb užívateľov na národnej i medzinárodnej úrovni.

Štatistika vodného hospodárstva zahŕňa informácie o verejných vodovodoch a kanalizáciách, vodných tokoch a vodohospodárskych dielach a venuje sa tiež objemovým, kvalitatívnym a finančným ukazovateľom. Z hľadiska použitia, resp. druhu vôd sa sleduje výroba a distribúcia pitnej vody, množstvo a kvalita vypúšťaných odpadových vôd (čistených i nečistených), kvalita povrchových vôd vo vodných tokoch a kvalita vôd v rekreačných jazerách a nádržiach. Zároveň sa prezentujú údaje za tržby z predaja pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Štatistika vedy, techniky a inovácií zahŕňa štatistiku výskumu a vývoja, štatistiku inovácií a štatistiku odvetví s vysokou technológiou a služieb založených na poznatkoch (v skratke štatistika High-tech). Štatistika výskumu a vývoja monitoruje vývoj ľudských zdrojov a finančných prostriedkov venovaných na výskum a vývoj v národnom hospodárstve. Štatistika inovácií sleduje inovačné činnosti podnikov, ktoré zahŕňajú inovácie produktov, procesov, organizačné inovácie a marketingové inovácie. Štatistika High-tech je jedna zo štatistík charakterizujúca znalostnú ekonomiku. Prezentuje údaje za vybrané ukazovatele v technologicky a znalostne náročných odvetviach a zahraničnom obchode s produktmi s vysokou technológiou.

Štatistika o informačnej spoločnosti monitoruje vývoj informačných a komunikačných technológií v ekonomike a spoločnosti a je východiskom pre rozhodovací proces v oblasti zabezpečovania ďalšieho rozvoja informatizácie spoločnosti.


/wps/portal/ext/themes/multi Viacstranné štatistiky Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3EN0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Viacstranné štatistiky