Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podnikové štatistiky
Print Mail TW FB WA

Podnikové štatistiky

Posledná aktualizácia: 05.03.2014

Organizačná štatistika poskytuje súhrnný prehľad informácií o organizačnej štruktúre ekonomiky Slovenskej republiky.

Zdrojom údajov organizačnej štatistiky je register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Do registra organizácií sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky získava podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v registri organizácií sa používa identifikačné číslo (IČO). Prideľuje sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra prideľuje identifikačné číslo registrový súd, neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby okresný úrad, podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia okresný úrad. Podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým stranám a hnutiam, cirkevným organizáciám, náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, prideľuje identifikačné číslo Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Okrem identifikačných údajov (IČO, obchodný názov, sídlo, resp. adresa miesta podnikania) sa do registra organizácií zapisujú aj údaje klasifikačné, ako napr. kód hlavnej činnosti (SK NACE), kód sektora národných účtov (ESNÚ 95), právna forma, veľkostná kategória a.i.


/wps/portal/ext/themes/podnikove_statistiky Podnikové štatistiky Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3PA0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Podnikové štatistiky