Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Organizačná štatistika
Print Mail PDF TW FB WA

Organizačná štatistika

05.03.2014 | | Počet zobrazení: 147568

Organizačná štatistika poskytuje súhrnný prehľad informácií o organizačnej štruktúre ekonomiky Slovenskej republiky.

Zdrojom údajov organizačnej štatistiky je register organizácií vedený Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa zákona NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Do registra organizácií sa zapisujú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia na základe údajov, ktoré Štatistický úrad Slovenskej republiky získava podľa zákona o štátnej štatistike a podľa ďalších osobitných zákonov. Register sa využíva na štatistické účely a údaje v ňom evidované majú informatívny charakter.

Na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v registri organizácií sa používa identifikačné číslo (IČO). Prideľuje sa každej právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra prideľuje identifikačné číslo registrový súd, neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby okresný úrad, podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia okresný úrad. Podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia, rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým stranám a hnutiam, cirkevným organizáciám, náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa nezapisujú do obchodného registra, prideľuje identifikačné číslo Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Okrem identifikačných údajov (IČO, obchodný názov, sídlo, resp. adresa miesta podnikania) sa do registra organizácií zapisujú aj údaje klasifikačné, ako napr. kód hlavnej činnosti (SK NACE), kód sektora národných účtov (ESNÚ 95), právna forma, veľkostná kategória a.i.


/wps/portal/ext/themes/podnikove_statistiky/organizational/about Organizačná štatistika Z6_VLP8BB1A0OSUA0INRI5CLB3OC4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Podnikové štatistiky /Organizačná štatistika /O téme