Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel
Print Mail TW FB WA

Priemysel

27.01.2022 |

Metodika a metaúdaje sú v správe o kvalite Produkcia v priemysle

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Priemysel zahŕňa činnosti spojené s ťažbou a dobývaním, priemyselnou výrobou, dodávkou elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a dodávkou vody; čistením a odvodom odpadových vôd, odpadov a služieb odstraňovania odpadov. Údaje sú za všetky podniky s hlavnou priemyselnou činnosťou vrátane živnostníkov. Hlavná priemyselná činnosť sa určuje podľa registrovanej príslušnosti organizácie k divíziám 05 až 39 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.2.

Súbor priemyselných organizácií zahŕňa:

    1. priemyselné podniky s počtom zamestnancov 20 a viac osôb, zapísané do obchodného registra,
    2. priemyselné podniky s počtom zamestnancov do 19 osôb (vrátane), zapísané do obchodného registra,
    3. fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Za podniky b. a c. sa mesačne vykonáva odhad priemyselnej produkcie na základe výsledkov z predchádzajúcich období, ktorý sa pravidelne za posledné tri mesiace reviduje na základe údajov štvrťročného zisťovania. Indexy sa počítajú na základe údajov vykázaných v cenách bežného roka po prepočítaní cenovými deflátormi na stále ceny (december 2015 = 100).

Definície

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, resp. služobnom pomere k organizácii (v družstevných podnikoch osoby aj v členskom pomere, kde súčasťou členstva je pracovný vzťah) bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie, vojenské cvičenie a pod. a tiež zamestnancov, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom. Nepatria sem ženy na materskej dovolenke a predĺženej materskej dovolenke, osoby vo výkone vojenskej služby (napr. civilnej), učni a študenti na prevádzkovej praxi.

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa plnenia, ktoré pripadajú na základnú (tarifnú) mzdu stanovenú podľa mzdových predpisov vrátane základných zložiek zmluvných platov a miezd za nadčasy, náhrady miezd za neodpracovaný čas, mesačné a dlhodobé prémie a odmeny vyplatené v závislosti od výkonu a splnenia hodnotiacich kritérií, príplatky a doplatky za nadčasovú prácu, nočnú prácu, prácu v sobotu a nedeľu, sviatky, za zdraviu škodlivé prostredie, hluk, rizikovú a namáhavú prácu, naturálne mzdy vyjadrené v peňažnej forme a ostatné mzdy vo forme mzdových zvýhodnení, ktorých výška a periodicita sú vopred určené bez ohľadu na situáciu podniku.

Ročná produktivita práce z tržieb za vlastné výkony a tovar je vyjadrená objemom tržieb za vlastné výkony a tovar, ktorý pripadá na jedného zamestnanca v priemysle za rok.

Hrubý obrat predstavuje hodnotu vlastných výrobkov, tovaru a služieb vyprodukovanú tuzemskou produkčnou jednotkou v danom období a obsahuje aj produkciu, ktorá nevstupuje na trh.

Produkcia vyjadruje hodnotu vlastných výrobkov a služieb, ktoré sú výsledkom ekonomickej činnosti jednotky v sledovanom období.

Medzispotreba pozostáva zo služieb a výrobkov krátkodobého použitia, ktoré sa v rámci daného účtovného obdobia spotrebovali alebo transformovali v procese výroby.

Pridaná hodnota je bilančnou položkou a vypočíta sa odpočtom medzispotreby od hrubého obratu.

Nehmotné investície spolu predstavujú celkovú hodnotu obstaraného dlhodobého nehmotného majetku nákupom nového dlhodobého nehmotného majetku, nákupom použitého dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, bezodplatne obstaraného dlhodobého majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, či preradením z osobného používania do podnikania.

Hmotné investície spolu predstavujú celkovú hodnotu obstaraného dlhodobého hmotného majetku nákupom nového dlhodobého hmotného majetku, nákupom použitého dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, bezodplatne obstaraného dlhodobého majetku darovaním, prevodom podľa právnych predpisov, či preradením z osobného používania do podnikania.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku predstavujú hodnotu ročných odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, vrátane zostatkovej ceny fyzicky zlikvidovaného dlhodobého majetku, účet 551.

Zdroj údajov

Publikované údaje sú výsledkom ročných štatistických zisťovaní vykonaných ŠÚ SR(ak nie je uvedené inak).

Názvy odvetví

Názvy odvetví podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktoré sú v textovej alebo tabuľkovej časti správy uvedené v skrátenej podobe

Skrátený názov Úplný názov
Výroba potravín Výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov (divízie 10 až 12)
Výroba textilu a kože Výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov (13 až 15)
Výroba drevených výrobkov Výroba drevených a papierových výrobkov, tlač (16 až 18)
Výroba koksu a ropných produktov Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (19)
Výroba chemikálií Výroba chemikálií a chemických produktov (20)
Výroba farmaceutických výrobkov Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov (21)
Výroba výrobkov z gumy a plastu Výroba výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov (22,23)
Výroba kovov Výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení (24,25)
Výroba počítačových výrobkov Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov (26)
Výroba elektrických zariadení Výroba elektrických zariadení (27)
Výroba strojov i. n. Výroba strojov a zariadení inde neklasifikovaných (28)
Výroba dopravných prostriedkov Výroba dopravných prostriedkov (29,30)
Ostatná výroba Ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení (31 až 33)
Dodávka elektriny a plynu Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu (35)
Dodávka vody a odpady Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov (36 až 39)

- Hore -


/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/metadata Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38V0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Metaúdaje