Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vybrané trhové služby
Print Mail PDF TW FB WA

Vybrané trhové služby

16.11.2021 | | Počet zobrazení: 61686

Metodické vysvetlivky - vybrané ukazovatele

Do oblasti vybrané trhové služby patria podnikateľské subjekty, ktoré sa v prevažujúcej miere zaoberajú poskytovaním platených služieb podnikom a obyvateľstvu, najmä v oblasti nehnuteľností, právnych a účtovníckych činností, vedenia firiem, poradenstva a riadenia, architektonických a inžinierskych činností, technického testovania a analýzy, reklamy a prieskumu trhu, ostatných odborných a technických činností, prenájmu a lízingu, sprostredkovania práce, cestovného ruchu, bezpečnostných a pátracích služieb, údržby zariadení a krajinnej úpravy, administratívnych a pomocných kancelárskych činností, vzdelávania (ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti), tvorivých, umeleckých a zábavných činností, činností knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení, činností herní a stávkových kancelárií, športových, zábavných a rekreačných činností, opravy počítačov, osobných potrieb a potrieb pre domácnosť a ostatných osobných služieb (pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru).

Do údajov za vybrané trhové služby sa započítavajú údaje za právnické osoby a za fyzické osoby. Druhové členenie tržieb vychádza zo Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.

Definície

Tržby za vlastné výkony a tovar zahŕňajú hodnotu tržieb (v jednoduchom účtovníctve príjmov) z predaja vlastných výrobkov, služieb, obchodného tovaru, výnosov zo zákazky a výnosov z nehnuteľnosti na predaj, realizovaná v sledovanom období a určená pre tuzemských aj zahraničných odberateľov. Uvádza sa bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebnej dane. Uvedie sa hodnota účtov 601, 602, 604, 606 a 607.

Priemerný počet zamestnaných osôb zahŕňa priemerný počet zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov zahŕňa stálych i dočasných zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom, štátnozamestnaneckom alebo v členskom pomere k organizácii (v družstevných podnikoch, kde súčasťou členstva je pracovný vzťah), bez ohľadu na to, či sú skutočne prítomní v práci alebo nie, napr. pre chorobu, dovolenku na zotavenie a pod. a tiež zamestnanci, ktorí nepracovali, napr. v dôsledku prestojov, štrajku, výluky. Patria sem tiež zamestnanci s kratším pracovným časom. Nepatria sem osoby na materskej dovolenke, učni a študenti na prevádzkovej praxi.

Priemerná nominálna mesačná mzda zahŕňa čiastku mzdových nákladov vyplácanú vlastným zamestnancom ako odmenu za prácu alebo jej náhradu na základe právneho vzťahu k zamestnávateľovi (pracovného, služobného alebo členského pomeru). Je to hrubá mzda, neznížená o zákonné alebo so zamestnancom dohodnuté zrážky. Údaje sú bez podnikateľských príjmov.

Zdroj údajov

Všetky publikované údaje sú výsledkom štatistických zisťovaní ŠÚ SR. Podrobnejšie informácie sú dostupné v databáze DATAcube. a v štvrťročnej publikácii Základné ukazovatele za vybrané trhové služby, vydávanej do 4.Q 2019.


/wps/portal/ext/themes/sectoral/selected/metadata Vybrané trhové služby Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3O26 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Vybrané trhové služby /Metaúdaje