Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Spotrebiteľské ceny - referenčné metaúdaje

Spotrebiteľské ceny - referenčné metaúdaje

Posledná aktualizácia: 15.02.2019 |
Metodika

Kontakt

 • Kontaktná osoba
 • Organizácia
 • Odbor
 • Adresa
 • Telefón
 • Fax
 • E-mail
 • Ivana Dostálová
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
 • Odbor cenových štatistík
 • Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • +421 2 50236 518
 • ivana.dostalova@statistics.sk

Údaje: Obsah, periodicita a včasnosť

Charakteristiky obsahu

Od roku 2005 ŠÚ SR začal počítaťindex spotrebiteľských cien (ISC) ako reťazový index Laspeyresovho typu s ročnou obmenou váh. ISC pokrýva približne 90 % všetkých domácností v Slovenskej republike.
Od januára 2019, po revízii indexu spotrebiteľských cien, sa vývoj spotrebiteľských cien sleduje na spotrebnom koši, ktorý zahŕňa 728 reprezentantov vybraných druhov tovarov a služieb a cca 90 000 vzoriek z 13 400 maloobchodných predajní.
Spotrebiteľské ceny jednotlivých reprezentantov, vrátane dane z pridanej hodnoty sa zisťujú počas prvých 20 dní referenčného mesiaca.
Index spotrebiteľských cien pokrýva všetky hlavné výdavkové kategórie tovarov a služieb, definované podľa ESA 2010. Tieto zahŕňajú: potraviny a nealkoholické nápoje; alkoholické nápoje a tabak; odevy a obuv; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá; nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domu; zdravie; dopravu; poštu a telekomunikácie; rekreáciu a kultúru; vzdelávanie; hotely, kaviarne a reštaurácie; rozličné tovary a služby.
Váhy sú vypočítané zo zisťovania rodinných účtov za rok 2017 a upravené podľa výsledkov národných účtov za rok 2016 a rôznych administratívnych zdrojov. Váhy sú cenovo aktualizované.

Sezónne očistený index spotrebiteľských cien potravín je publikovaný do 30 dní po skončení referenčného mesiaca, v mesačnej publikácii "Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike".
Časové rady za roky 1990-2001 boli prepočítané v členení na 12 odborov a štyridsaťštyri skupín klasifikácie COICOP a sú k dispozícii.

Periodicita

Mesačne

Včasnosť

Najneskôr do 15 dní po skončení referenčného mesiaca.

Prístup verejnosti

Zverejnenie publikačného kalendára v predstihu

Kalendár prvého zverejnenia, ktorý obsahuje presné dátumy prvého zverejnenia údajov na nasledujúce 4 mesiace, je uvedený na internetovej stránke Štatistického úradu SR (http://www.statistics.sk). Poznámka informujúca verejnosť o dostupnosti kalendára je uvedená aj v publikácii "Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike".

Simultánne zverejňovanie pre všetky zainteresované strany

Údaje sú zverejnené súčasne pre všetkých užívateľov prostredníctvom zverejnenia "Informatívnych správ", ktoré sú vystavené o 9. 00 hod. v deň zverejnenia na internetovej stránke Štatistického úradu SR (http://www.statistics.sk).

Integrita

Distribúcia podmienok, za ktorých sa tvoria oficiálne štatistiky vrátane ochrany individuálnych údajov

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie.

ŠÚ SR zisťuje, spracuváva a zverejňuje štatistické výstupy v súlade so zákonom o štátnej štatistike (zákon č. 540/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov; úplné znenie publikované zákonom č. 298/2010 Z. z.), ktorý:
- stanovuje, že štatistické zisťovanie sa riadi Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie.
- určuje, že Štatistický úrad SR, ministerstvá a štátne organizácie sú nezávislé a nestranné pri získavaní, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických informácií.
- ukladá povinnosť pravidelne informovať verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytovať štatistické informácie a vydávať štatistické publikácie.
- definuje povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných údajov. Dôverné údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné než štatistické účely.

Zákon o štátnej štatistike je publikovaný v Zbierke zákonov SR, ktorá je dostupná v knižnici ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3, telefón 421 2 50 236 768. Anglická verzia je k dispozícii na Odbore európskych záležitostí a medzinárodnej spolupráce ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3.

Identifikácia interného prístupu orgánov štátnej správy k údajom pred ich zverejnením

Orgány štátnej správy nemajú prístup k údajom pred ich zverejnením.

Identifikácia komentára ministerstva pri zverejnení štatistiky

Údaje sú zverejňované bez komentára ministerstva.

Poskytovanie informácií o revízii a oznamovanie väčších zmien metodiky s predstihom

Údaje sú pri prvom zverejnení publikované ako definitívne. Zmeny v metodike sú oznamované po ich zavedení vo forme metodických vysvetliviek alebo poznámok k publikovaným údajom vo všetkých relevantných publikáciách.

Kvalita

Distribúcia dokumentácie o metodike a zdrojoch používaných pri príprave štatistiky

Mesačná publikácia "Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike" obsahuje metodické vysvetlivky a informácie o zdrojoch údajov. 

(Pozri tiež metodiku)

Distribúcia, ktorá umožňuje krížovú štatistickú kontrolu a zabezpečuje kontrolu zmysluplnosti

Prvé zverejnenie údajov obsahuje indexy vývoja v referenčnom mesiaci oproti decembru 2000, decembru predchádzajúceho roka, predchádzajúcemu obdobiu a rovnakému obdobiu minulého roka za spotrebiteľské ceny v úhrne a podľa 12 odborov tovarov a služieb Klasifikácie individuálnej spotreby podľa účelu (COICOP).

Mesačná publikácia "Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike", publikovaná na internetovej stránke ŠÚ SR (http://www.statistics.sk) do 30 dní po skončení referenčného mesiaca, publikuje indexy spotrebiteľských cien k nasledovným základom: predchádzajúce obdobie =100, december 2000=100, december predchádzajúceho roka=100 a rovnaké obdobie minulého roka=100.
Publikácia obsahuje: 1) indexy spotrebiteľských cien za posledné 3 mesiace v členení podľa 12 odborov a štyridsaťštyri skupín tovarov a služieb klasifikácie COICOP; 2) indexy spotrebiteľských cien za posledné 3 mesiace v členení podľa 12 odborov a štyridsaťštyri skupín tovarov a služieb klasifikácie COICOP za sociálne skupiny (zamestnanci, dôchodcovia a nízkopríjmové domácnosti) a 3) mesačné údaje o indexoch spotrebiteľských cien za bežný a predchádzajúci rok a iné, napríklad sezónne očistené indexy spotrebiteľských cien potravín (december 2000=100) za spotrebiteľské ceny úhrnom podľa jednotlivých mesiacov od roku 2014.

 

Poznámky

Formáty šírenia

Elektronicky

http://www.statistics.sk pre údaje o spotrebiteľských cenách publikované v informatívnych správach

Iné

databáza DATAcube. (http://www.statistics.sk)
Mesačná publikácia "Indexy spotrebiteľských cien v SR"  (slovensko - anglická verzia) je zverejnená na internetovom portáli ŠÚ SR.

/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/base.page Spotrebiteľské ceny - referenčné metaúdaje Z6_VLP8BB1A0OMT20AO94D80G38L7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Štandard MMF - SDDS Plus /Metaúdaje SDDS