Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Obyvateľstvo - referenčné metaúdaje

Obyvateľstvo - referenčné metaúdaje

Posledná aktualizácia: 21.06.2017 |
Metodika

Kontakt

 • Kontaktná osoba
 • Organizácia
 • Odbor
 • Adresa
 • Telefón
 • Fax
 • E-mail
 • Zuzana Podmanická
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
 • Odbor štatistiky obyvateľstva
 • Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • +421 2 50236 770
 • zuzana.podmanicka@statistics.sk

Údaje: Obsah, periodicita a včasnosť

Charakteristiky obsahu

Zverejňujú sa údaje o počte, pohybe a štruktúrach obyvateľov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
Demografická štatistika v SR je založená na výsledkoch jednotlivých sčítaní obyvateľov, ktoré sa realizujú v desaťročných intervaloch. Štatistický úrad SR v medzicenzálnom období spracováva a publikuje údaje o počte a demografických štruktúrach obyvateľov v jednotlivých rokoch na základe priebežnej aktualizácie, ktorá sa vykonáva bilančnou metódou. Údaje o štruktúrach podľa pohlavia a veku sa spracovávajú k 31. 12. každého referenčného roka od úrovne republiky až po úroveň obcí a tiež ako stredný stav obyvateľstva (od roku 2011 počítaný ako aritmetický priemer stavov 1.1. a 31.12.).

Periodicita

Ročne

Včasnosť

Počet obyvateľov do 12 týždňov po skončení referenčného roka. Štruktúry obyvateľov do 4 mesiacov po skončení referenčného roka. Údaje za roky, v ktorých sa realizujú sčítania sú publikované s časovým posunom do 3 mesiacov.

Prístup verejnosti

Zverejnenie publikačného kalendára v predstihu

Nepoužíva sa.

Simultánne zverejňovanie pre všetky zainteresované strany

Údaje sú zverejnené súčasne pre všetkých užívateľov prostredníctvom zverejnenia "Informatívnych správ", ktoré sú vystavené o 9. 00 hod. v deň zverejnenia na internetovej stránke Štatistického úradu SR (http://www.statistics.sk).

Integrita

Distribúcia podmienok, za ktorých sa tvoria oficiálne štatistiky vrátane ochrany individuálnych údajov

Štatistické zisťovanie sa vykonáva v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie.

ŠÚ SR zisťuje, spracuváva a zverejňuje štatistické výstupy v súlade so zákonom o štátnej štatistike (zákon č. 540/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov; úplné znenie publikované zákonom č. 298/2010 Z. z.), ktorý:
- stanovuje, že štatistické zisťovanie sa riadi Programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie
- určuje, že Štatistický úrad SR, ministerstvá a štátne organizácie sú nezávislé a nestranné pri získavaní, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických informácií
- ukladá povinnosť pravidelne informovať verejnosť o sociálno-ekonomickom a demografickom vývoji, poskytovať štatistické informácie a vydávať štatistické publikácie
- definuje povinnosť mlčanlivosti a ochrany dôverných údajov. Dôverné údaje sa nesmú bez súhlasu právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré ich poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné než štatistické účely.

Zákon o štátnej štatistike je publikovaný v Zbierke zákonov SR, ktorá je dostupná v knižnici ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3, telefón + 421 2 50 236 768. Anglická verzia je k dispozícii na Odbore európskych záležitostí a medzinárodnej spolupráce ŠÚ SR, Bratislava, Miletičova 3.

Identifikácia interného prístupu orgánov štátnej správy k údajom pred ich zverejnením

Orgány štátnej správy nemajú prístup k údajom pred ich zverejnením.

Identifikácia komentára ministerstva pri zverejnení štatistiky

Údaje sú zverejňované bez komentára ministerstva.

Poskytovanie informácií o revízii a oznamovanie väčších zmien metodiky s predstihom

Ročné údaje o obyvateľstve sú pri prvom zverejnení definitívne a nie sú predmetom revízie.
Zmeny v metodike sú oznamované po ich zavedení vo forme metodických vysvetliviek alebo poznámok k publikovaným údajom.

Kvalita

Distribúcia dokumentácie o metodike a zdrojoch používaných pri príprave štatistiky

Metodické vysvetlivky obsahuje každá relevantná publikácia o obyvateľstve a sú tiež súčasťou databáz o obyvateľstve.

Distribúcia, ktorá umožňuje krížovú štatistickú kontrolu a zabezpečuje kontrolu zmysluplnosti

"Štatistická ročenka Slovenskej republiky" obsahuje údaje o vekovom zložení obyvateľstva, vitálnej štatistike a migrácii obyvateľstva a údaje o obyvateľstve podľa národností a rodinného stavu.
Ročná publikácia "Štatistická ročenka regiónov Slovenska" obsahuje údaje o vitálnej štatistike a migrácii obyvateľstva a údaje o obyvateľstve podľa základných vekových skupín v členení podľa krajov a okresov.
Publikácie sú v elektronickej forme na internetovom portáli ŠÚ SR (http://www.statistics.sk), v časti Produkty/Katalóg publikácií.

Údaje o obyvateľstve sú dostupné v elektronickej forme v databázach ŠÚ SR

Poznámky

Formáty šírenia

Elektronicky

http://www.statistics.sk pre údaje o obyvateľstve

Iné

"Štatistická ročenka SR" je k dispozícii na CD ROM (slov. - angl.), ktorá je súčasťou tlačenej publikácie, za úhradu, vo VEDE, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 9, 845 02 Bratislava, Slovenská republika (tel.: +421 2 5477 4255, Fax: + 421 2 5477 2682).
 

/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/base.page Obyvateľstvo - referenčné metaúdaje Z6_VLP8BB1A0OMT20AO94D80G38L7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Štandard MMF - SDDS Plus /Metaúdaje SDDS