Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Spotrebiteľské ceny - metodika

Spotrebiteľské ceny - metodika

Posledná aktualizácia: 15.02.2019 |
Metaúdaje

Kontakt

 • Kontaktná osoba
 • Organizácia
 • Odbor
 • Adresa
 • Telefón
 • Fax
 • E-mail
 • Ivana Dostálová
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR)
 • Odbor cenových štatistík
 • Miletičova 3, 824 67 Bratislava
 • +421 2 50236 518
 • ivana.dostalova@statistics.sk

I. Analytický rámec, koncept, definície a klasifikácie

 • Definícia: Priemerná miera zmeny cien tovarov a služieb kupovaných za účelom spotreby v prevažnej väčšine domácností v Slovenskej republike.
  Koncepty a definície indexu spotrebiteľských cien v Slovenskej republike sú založené na nariadeniach Rady a Komisie týkajúcich sa HICP metodológie.
  Všeobecne metodologický základ pre CPI je v súlade s európskym systémom národných účtov ESA 2010, s nariadeniami Rady a Komisie (ktoré sú pre nás povinné) a tiež s manuálom CPI: Teória a prax 2004 (CPI manuál 2004).

 • Klasifikácia: CPI sa člení do 12 odborov, 44 skupín, 101 tried podľa klasifikácie COICOP (verzia COICOP5).

 

II. Rozsah údajov

 • Pokrytie obyvateľstva: Z populačného hľadiska index pokrýva okolo 90% domácností. Zahŕňa 5 nasledovných skupín populácie:
  - zamestnanci
     - manuálne pracujúci zamestnanci mimo poľnohospodárstva
     - nemanuálne pracujúci zamestnanci
  - osoby samostatne činné
  - roľníci
  - dôchodcovia
  - inštitucionálne domácnosti

  Zvlášť sú zostavované indexy za: všetky domácnosti (spolu), zamestnancov, dôchodcov, domácnosti s nízkymi príjmami.

 • Geografické pokrytie: Územie Slovenskej republiky, mestské aj vidiecke oblasti, ale väčšina cien je zisťovaná v mestských oblastiach.

 • Pokrytie položky: Tovary a služby kupované obyvateľstvom za účelom spotreby; náklady na priamu daň, peňažné dary, herne a nelegálne aktivity sú vylúčené. Výpočet CPI je založený na spotrebnom koši 728 položiek (reprezentantov). Zoznam hlavných odborov a ich váh v roku 2019, počet reprezentantov v každom odbore je uvedený nižšie:

 • Odbor

  Názov odboru

  Stále váhy v promile

  Počet reprezentantov

  01

  Potraviny a nealkoholické nápoje

  172,256 143
  02

  Alkoholické nápoje a tabak

  51,476 12
  03

  Odevy a obuv

  44,309 86
  04

  Bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá

  258,121 48
  05

  Nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti

  67,497 88
  06

  Zdravotníctvo

  26,771 37
  07

  Doprava

  86,405 83
  08

  Pošty a spoje

  33,286 21
  09

  Rekreácie a kultúra

  88,629 84
  10

  Vzdelávanie

  17,022 8
  11

  Reštaurácie a hotely

  69,646 44
  12

  Rozličné tovary a služby

  84,580 74
   

  Úhrnný index spotrebiteľských cien

  1000,000 728

 

III. Výpočtové postupy

 • Obdobie sledovania cien: Ceny sú zisťované mesačne, počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca. Od roku 2009 sú ceny palív (benzín a nafta) zisťované týždenne.

 • Druhy cien: Ceny, ktoré sú skutočne platené obyvateľstvom, t. j. vrátane daní a prípadných zliav. Dotácie a zľavy nie sú samostatne sledované.

 

IV. Charakteristika základných údajov

 • Zdroje váh: Váhy sú vypočítané z údajov štatistiky rodinných účtov za rok 2015, upravené podľa výsledkov národných účtov za rok 2017 a rôznych administratívnych zdrojov. Váhy sú cenovo aktualizované.

 • Referenčné obdobie pre váhy súčasného indexu: Kalendárny rok 2017.

 • Frekvencia upresnenia váh: Každý rok.

 • Výber položky: Účelový; najvýznamnejším kritériom na výber reprezentantov bol podiel výdavkov za ne na celkových výdavkoch domácností. Pri každoročnej aktualizácii spotrebného koša sa využívajú informácie od cenových zisťovateľov a iné informácie (internet). V roku 2019 je počet reprezentantov (položiek) spotrebného koša 728.

 • Výber predajne: Účelový výber predajní, v ktorých obyvateľstvo obvykle nakupuje. Vybraných je 37 monitorovaných regiónov. Výber je založený na popularite predajne (objem predaja), kompletnosti rozsahu výrobkov, spolupráci cenových informátorov, geografickom určení a type predajne. Za každú položku je zisťovaných v príslušnom regióne spravidla 3-5 predajní, za hlavné mesto SR Bratislavu sa zisťuje viac predajní. Menší počet predajní sa sleduje v tých regiónoch, kde je obmedzená obchodná sieť, resp. súbor položiek. Centrálne regulované ceny (napr. zemný plyn, cestovné v železničnej doprave, poštové a telekomunikačné poplatky) sú zisťované len centrálne pracovníkmi ŠÚ SR.

 • Veľkosť vzorky: Ceny tovarov a služieb sú zisťované približne v 13 400 predajniach a prevádzkarniach. Počet zozbieraných cenových vzoriek je cca 90 000.

 • Metódy zberu údajov: Osobné návštevy prostredníctvom pracovníkov regionálnych štatistických orgánov v predajniach (maloobchodných predajniach, prevádzkach služieb, bytových družstiev). Zistené ceny za každý z 37 regiónov sú potom zapisované do súborov v počítačoch priamo na pracoviskách ŠÚ SR. Údaje sú vkladané do systému ŠÚ SR, odkiaľ vstupujú do celorepublikového spracovania. Niektoré ceny sú dosadzované na centrálnej úrovni. Ide o ceny platné na území SR (napr.: poštové služby, plyn, železničná doprava, noviny a iné). Taktiež sa centrálne dosadzujú ceny niektorých položiek reprezentujúcich nákup prostredníctvom internetu.

 • Špecifikácia zložky/výrobku: Úroveň detailnej špecifikácie variet výrobkov (obchodná značka, výrobca, balenie) závisí od typu reprezentantov.
  Pre niektoré reprezentanty je veľmi detailná, pre iné je špecifikácia širšia a zisťovatelia cien zapisujú podrobný popis nimi sledovaného výrobku.

 

V. Postupy zostavovania

 • Výpočet najnižších úrovní indexov: Pomer jednoduchého aritmetického priemeru v bežnom a základnom období.

 • Agregácia: Základné indexy sú agregované na niekoľko úrovní použijúc Laspeyresov vzorec.

 • Zosúladenie výdavkov a základného obdobia: Váhy referenčného obdobia: kalendárny rok 2017. Váhy sú cenovo aktualizované.

 • Prepojenie preváženého indexu na historický index: K dispozícii sú historické časové rady na úroveň 12 odborov a 44 skupín klasifikácie COICOP.

 • Referenčné obdobie: December 2000 (index=100).

 • Bázické obdobie pre váhy: Kalendárny rok 2017.

 

VI. Ostatné aspekty

 • Zaobchádzanie s chýbajúcimi pozorovaniami: Softvér umožňuje dopočítať chýbajúce ceny. Dopočet chýbajúcej ceny je robený podľa priemerného cenového nárastu sledovaných cien pre určitú položku.

 • Výber náhradných položiek: Posúdi sa kvalita, úžitkové vlastnosti a aj cenová úroveň.

 • Úpravy pri kvalitatívnych rozdieloch: Premosťovacia prekrývacia metóda (bridged overlap quality adjustment method) je používaná pri zohľadňovaní zmeny kvality oceňovaných tovarov a služieb v neplánovaných zámenách (forced replacements). V priebehu roka 2010 bola doplnená metóda očisťovania kvality percentuálnymi ohodnoteniami zmeny kvality nahradzovaných a nahradených produktov. Od roku 2011 bolo zmenené riešenie sezónnych tovarov na základe prijatého nariadenia komisie ES č. 330/2009.

 • Zavedenie nových výrobkov: Zoznam výberov je posudzovaný nepretržite a pre zavedenie nových výrobkov sú určené pravidlá. Pre identifikáciu nových výrobkov sú používané výsledky zo štatistiky rodinných účtov.

 • Bývanie vo vlastnom dome: Od roku 1997 sledujeme bývanie vo vlastnom dome pomocou imputovaného nájomného. Imputované nájomné je od roku 2010 odvodené z cien za užívanie bytu v osobnom vlastníctve (mesačná platba sa skladá z indexu za nájomné byty, z indexu za fond opráv a z indexu za stavebné materiály, ktoré sú používané pri opravách a údržbe bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve).

 • Overovanie cien: Kontrola cien je robená na veľmi detailnej úrovni. Zisťovatelia cien zapisujú do elektronických súborov nielen sledované ceny určitých druhov/služieb ale tiež ich vlastnosti. Súbory sú potom zasielané do národného výpočtového centra, kde je robená kontrola. Súbory obsahujú adresy a telefónne čísla predajní kde bola cena zisťovaná, takto je možné overiť cenu priamo v predajni. Zostavovatelia a štatistici v národnom výpočtovom centre posudzujú index každej položky.

 • Overovanie spracovania: Pri výpočte váh boli porovnávané údaje získané zo štatistiky zisťovania rozpočtov domácností (rodinných účtov), štatistiky národných účtov a administratívnych zdrojov.

 • Sezónne očistené indexy: ŠÚ SR publikuje sezónne očistené rady. Pre sezónne úpravy indexu spotrebiteľských cien používame podľa odporúčania Eurostatu softvér DEMETRA. Časové rady mesačných indexov spotrebiteľských cien za potraviny sú od januára 2002 s bázou december 2000=100. Sezónne očistené časové rady údajov sú každý mesiac menené doplnením nových údajov.

 

/wps/portal/ext/themes/special/bmmf/summary.of.methodology Spotrebiteľské ceny - metodika Z6_VLP8BB1A0OMT20AO94D80G3O01 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Štandard MMF - SDDS Plus /Metodika SDDS