Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu
Print Mail TW FB WA

Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 16.02.2024

Ponuka na prenájom dočasne prebytočného majetku štátu v správe Štatistického úradu SR


Štatistický úrad SR, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory:

V Banskej Bystrici, na Triede SNP 75, 1 kanceláriu o celkovej ploche 17,46 m2,  zapísané na LV č. 2154, k. ú. Banská Bystrica, na parcele č. 966/1, súpisné č. 3502.

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

5. poschodie administratívnej budovy:

Miestnosť č.                podlahová plocha
Kancelária č. 526               17,46 m2
 

  • minimálna výška nájomného je  37,24 €/m2/rok za kanceláriu
  • prevádzkové náklady budú hradené  mesačnými zálohovými platbami s následným vyúčtovaním podľa skutočných nákladov na budovu a percentuálneho podielu prenajatej plochy,
  • informácie na tel. 048/4323252 – p. Pecníková

Ponuky zasielajte do 10 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Záujemcov, ktorí zašlú ponuky, pozývame na vyhodnotenie, ktoré sa bude konať dňa 27. 2. 2024 o 09.00 h v budove Štatistického úradu SR na Triede SNP 75 v Banskej Bystrici.

Všeobecné podmienky prenájmov:
Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajaté kancelárske priestory je možné využívať len na administratívne účely a činnosti s nimi súvisiace, nie však na účel, kedy nájomca vybavuje denne množstvo stránok. Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby. Obhliadka priestorov je možná po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ na adresu:

Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.

Posledný termín na doručenie ponúk je 26. 2. 2024 do 14.00 h


Vaša ponuka musí obsahovať:

  • počet miestností, príp. plochu, o ktorú máte záujem,
  • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú ponúkate,
  • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
  • účel, na ktorý budete priestory používať.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.
/wps/portal/ext/aboutus/economy/temporarily.surplus Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0293 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu