Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu

Posledná aktualizácia: 17.03.2020

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, ako správca majetku štátu ponúka do prenájmu nebytové priestory:

V Banskej Bystrici, na Triede SNP 75, o celkovej ploche 17,46 m2 ,  zapísané na LV č. 2154, k. ú. Banská Bystrica, na parcele č. 966/1, súpisné č. 3502. 

 

Špecifikácia dočasne prebytočných priestorov:

  • 7.poschodie administratívnej budovy: miestnosť číslo 715 – kancelária s podlahovou plochou 17,46 m2

  • minimálna výška nájomného je  27,00 €/m2/rok za kanceláriu,
  • prevádzkové náklady budú fakturované mesačne, podľa skutočných nákladov na budovu a percentuálneho podielu prenajatej plochy,
  • informácie na tel. 048/4323239 – p. Samuelčík.


Ponuky zasielajte do 14 dní od dátumu zverejnenia ponuky. Záujemcov, ktorí zašlú ponuky, pozývame na vyhodnotenie, ktoré sa koná dňa  30. 3. 2020 o 14.00 hod. v budove ŠÚ SR na Triede SNP 75 v Banskej Bystrici.


Všeobecné podmienky prenájmov:

Prenájom je možné realizovať najskôr odo dňa, nasledujúceho po zverejnení nájomnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú – max. 5 rokov. Prevádzkové náklady nie sú súčasťou nájomného. Prenajaté kancelárske priestory je možné využívať len na administratívne účely a činnosti s nimi súvisiace, nie však na účel, kedy nájomca vybavuje denne množstvo stránok. Účel využitia nesmie byť v rozpore s užívaním stavby. Obhliadka priestorov je možná  po dohode na uvedenom tel. čísle. Pri hodnotení ponúk bude mať prioritu ponuka s najvyššou cenou. Ponuky zasielajte v zalepenej obálke s uvedením mena/názvu záujemcu s označením „NEOTVÁRAŤ - PRENÁJOM“ do 14 dní od dátumu zverejnenia ponuky na adresu:

  • Štatistický úrad SR – sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica.

Posledný termín na doručenie ponúk je  30. 3. 2020 do 10.00 hod.

 

Vaša ponuka musí obsahovať:

  • výšku ročného nájomného v €/m2, ktorú ponúkate,
  • akceptáciu výšky úhrady prevádzkových nákladov,
  • účel, na ktorý budete priestory používať.

Upozorňujeme, že v prípade rovnosti cenových ponúk od dvoch, alebo viacerých záujemcov, ktorí zaslali, resp. doručili najvýhodnejšiu ponuku, budú podľa § 13, ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vyzvaní zúčastnení záujemcovia na zvýšenie ceny, ktorá rozhodne o realizácii nájmu. V prípade, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne minimálnu výšku nájomného, je úrad oprávnený od ponuky odstúpiť.

/wps/portal/ext/aboutus/economy/temporarily.surplus Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0293 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu /Prenájom dočasne prebytočného majetku štátu