Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Politika informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky verejná časť
Print Mail PDF TW FB WA

Politika informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky verejná časť

Posledná aktualizácia: 18.04.2023 | Počet zobrazení: 39581

Vedenie Štatistického úradu Slovenskej republiky si uvedomuje:

 • dôležitosť informačných systémov (ďalej len „IS“), ktoré prevádzkuje, význam údajov od ich úplnosti, pravdivosti, aktuálnosti a dostupnosti údajov, ktoré sú v nich spracúvané, hodnotu majetku a technológií, ktoré používa pre svoju činnosť, povinnosť chrániť ich a povinnosť ochraňovať oprávnené záujmy svojich zákazníkov a všetkých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu,
 • potrebu zavedenia bezpečnej elektronickej komunikácie s ostatnými orgánmi moci štátnej a verejnej, ako aj komunikácie s verejnosťou,
 • že je prevádzkovateľom základnej služby v zmysle ZoKB,
 • že je prevádzkovateľom, prípadne správcom informačnej technológie verejnej správy (ďalej len „ITVS“) ustanovenej na základe zákona o ITVS,
 • dôležitosť cieľov informatizácie a rozvoja informačných technológií verejnej správy, ktoré vyplývajú z národnej koncepcie a ďalších koncepčných a strategických dokumentov s celoštátnou pôsobnosťou.

Preto vedenie Štatistického úradu Slovenskej republiky považuje zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti svojich informačných systémov, sietí a informácií za dôležitú úlohu všetkých zamestnancov a prehlasuje svoju zodpovednosť a plnú podporu pri plnení tejto úlohy, presadzovaní potrebných zmien, zabezpečovaní potrebných zdrojov a vykonávaní dohľadu.

Politika kybernetickej a informačnej bezpečnosti Štatisticlého úradu SR je dokument, v ktorom vedenie Štatistického úradu SR písomnou formou deklaruje komplexnú stratégiu ochrany informačných aktív, sietí a IS z hľadiska bezpečnosti.

Na dosiahnutie tohto zámeru sa zaväzujeme:

 • ZAVIESŤ A ZLEPŠOVAŤ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI,
  trvalo zlepšovať jeho efektívnosť a integritu v súlade s novými požiadavkami na poskytovanie služieb.
 • IMPLEMENTOVAŤ POLITIKU INFORMAČNEJ A KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI,
  ktorej cieľom je vytvoriť podmienky na zaistenie primeranej úrovne bezpečnosti vo všetkých činnostiach a funkciách Štatistického úradu SR.
 • RIADIŤ BEZPEČNOSŤ
  v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a zabezpečiť jej trvalé zvyšovanie v rámci všetkých činností vykonávaných v Štatistickom úrade SR.
 • ZABEZPEČIŤ SIETE A INFORMAČNÉ SYSTÉMY
  ktoré zabezpečujú základnú službu a ktorých výpadok alebo poškodenie môže spôsobiť poškodenie alebo znemožnenie poskytovania základnej služby Štatistického úradu SR.
 • CHRÁNIŤ PRÁVA A ZÁUJMY
  zamestnancov, zákazníkov, nadriadených orgánov a dodávateľov Štatistického úradu SR implementovaním efektívnych a účinných bezpečnostných mechanizmov a opatrení.
 • RIADIŤ SA ŠTANDARDAMI PROJEKTOVÉHO RIADENIA
  pri vývoji, testovaní a zavádzaní nových informačných systémov do rutinnej prevádzky.
 • ZVYŠOVAŤ BEZPEČNOSTNÉ POVEDOMIE ZAMESTNANCOV
  a prostredníctvom vzdelávacieho programu ich systematicky viesť a motivovať k zlepšovaniu systému manažérstva informačnej bezpečnosti a dodržiavaniu bezpečnostných zásad pri výkone svojej práce.
 • ZABEZPEČIŤ DÔVERNOSŤ, DOSTUPNOSŤ A INTEGRITU INFORMÁCIÍ
  chránených právnymi predpismi SR a medzinárodnými predpismi a iných dôležitých informácií Štatistického úradu SR, našich zákazníkov a obchodných partnerov pri ich spracúvaní.
 • ZAISTIŤ BEZPEČNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ, EFEKTIVITU A KVALITU PREVÁDZKOVANÝCH IS
  využívaním moderných informačných technológií, ich neustálym zlepšovaním a zefektívňovaním.
 • V Bratislave, 25.8.2020
 • Alexander Ballek v. r.
 • predseda Štatistického úradu
  Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/aboutus/key.documents/security.policy Politika informačnej a kybernetickej bezpečnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky verejná časť Z6_VLP8BB1A007K50QPBR85BF0PH7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty /Politika informačnej bezpečnosti