Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila
Print Mail TW FB WA

V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila

Last update: 16.10.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Publisher: Štatistický úrad SR
Publish Date: 18.10.2019

Slovensko patrí ku krajinám najmenej ohrozenou chudobou a sociálnym vylúčením v EÚ

Rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia je na Slovensku ohrozených 16,3 % obyvateľov Slovenska, čo predstavuje približne 872-tisíc osôb. Slovensko má tretí najnižší podiel obyvateľov v tomto riziku spomedzi 28 štátov EÚ. Potvrdili to výsledky Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach (EU SILC) za rok 2018. Za posledných desať rokov sa pritom počet ľudí žijúcich v spomínanom riziku na Slovensku výrazne znížil, v roku 2008 bolo chudobou ohrozených 20,6 % obyvateľov, čo predstavovalo 1,11 milióna osôb. Najväčší podiel ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v rámci SR je v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %). ŠÚ SR vydáva tieto dáta v súvislosti s Medzinárodným dňom boja proti chudobe, ktorý sme si pripomenuli tento týždeň.

Chudoba sa pritom v európskom meradle v rámci EU SILC meria troma rôznymi spôsobmi. Rizikom chudoby a sociálnym vylúčením sú ohrození ľudia vtedy, keď ich život zasahuje minimálne jeden z troch sledovaných ukazovateľov, teda trpia alebo príjmovou chudobou alebo závažným materiálnym nedostatkom v niektorej z 9 sledovaných oblastí, prípadne žijú v domácnosti s veľmi nízkou intenzitou práce.

Z medzinárodného hľadiska patrí Slovensko ku krajinám s najnižšou mierou chudoby a sociálneho vylúčenie v EÚ. Podľa posledných dát za členské krajiny EÚ bola SR na tretej priečke.
Najnižší podiel obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením dosahuje v EÚ už len Česká republika (12,2 %) a Slovinsko (16,2 %). Najväčší problém s chudobou, teda najväčší podiel obyvateľov ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením majú Bulharsko (32,8 %), Rumunsko (32,5 %) a Grécko (31,8 %).
V celej Európskej únii (EÚ) je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením 109,2 milióna ľudí, čo predstavuje 21,7 % obyvateľstva (dáta z roku 2018). Ku krajinám s nadpriemerným podielom obyvateľov zasiahnutých chudobou patria napríklad Chorvátsko, Španielsko, Taliansko, Írsko alebo Pobaltské krajiny.

Prešovský a Banskobystrický región majú trojnásobný podiel ohrozených chudobou ako Bratislavský kraj

Súčasne platí, že chudoba a sociálne vylúčenie ohrozujú Slovákov v regiónoch rozdielne. Najvyššiu mieru rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia prevyšujúcu celoslovenský priemer (16,3 %) majú celkovo štyri z ôsmych krajov. Najväčší podiel ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením s výrazne vyšším číslom ako je priemer SR je v Prešovskom kraji (23,1 %) a Banskobystrickom kraji (22,3 %). Horšia situácia (nadpriemerný počet ohrozených) je aj v Košickom kraji (20,3 %) či v Žilinskom kraji (17,9 %).

Z pohľadu regiónov sú najmenej ohrození ľudia v Bratislavskom kraji (7,9 %). Pod celoslovenským priemerom sú regióny Nitrianskeho kraja (13,1 %), Trnavského kraja (11,2 %) a Trenčianskeho kraja (10,6 %).

Sedem z ôsmich krajov dokázalo dlhodobo znížiť mieru chudoby

Situácia v krajoch sa pritom v priebehu desiatich rokov (od roku 2008) tiež výrazne zlepšila. V roku 2008 bola miera chudoby a sociálneho vylúčenia vo všetkých ôsmych samosprávnych krajoch s výnimkou jedného vyššia a to od 1,0 percentuálneho bodu (p. b.) až do 8,7 percentuálneho bodu. V uvedenom období najvýraznejšie klesol podiel obyvateľov ohrozených chudobou na západe Slovenska, napríklad Trenčiansky región mal ešte v roku 2008 celkovo 19,3 % obyvateľov vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia, ale v roku 2018 vykazoval o polovicu nižšie čísla.

Výrazný posun k lepšiemu dosiahol Nitriansky kraj, kde podiel obyvateľov vystavených riziku chudoby a sociálneho vylúčenia dosahoval v roku 2008 až 20,6 % obyvateľov, aktuálne je o 7,5 p. b. nižší. Jediným regiónom, ktorý v priebehu desať rokov neznížil podiel ľudí ohrozených chudobou je Žilinský kraj, pred desiatimi rokmi bolo rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia ohrozených 17,7 %, v súčasnosti je to 17,9 % (rok 2018).

ŠÚ SR je zapojený do zisťovania o chudobe, presnejšie do Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC), od roku 2005. Dáta sú porovnateľné pre všetky krajiny EÚ a sú východiskom pre hodnotenie životnej úrovne obyvateľstva ako aj podkladom pre opatrenia vedúce k rastu kvality života.

TS Eurostatu - Downward trend in the share of persons at risk of poverty or social exclusion in the EU k Medzinárodnému dňu boja proti chudobe s dátami o chudobe a sociálnom vylúčení v EÚ

Najnovšie publikácie k EU SILC 2018:

  • Issued by :

  • Statistical Office of the SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovak Republic
  • Information Services :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

While publishing of the whole information report or its parts, please state the source of information, the Statistical Office of the Slovak Republic. The Statistical Office of the SR creates high-quality statistics useful for society according to 16 principles regarding the institutional environment, statistical processes and outputs in line with the Code of Practice for European Statistics.


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/officeNews V SR je každý šiesty obyvateľ ohrozený chudobou, ale situácia sa za desať rokov výrazne zlepšila Z6_Q7I8BB1A00MKC0I3IHQBAR1412 /Štatistický úrad SR - Home /About us /Activities of Statistics /News detail