Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla
Print Mail PDF TW FB WA

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Posledná aktualizácia: 08.07.2024 | Počet zobrazení: 81364

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 95/2019 Z. z. o ITVS“) a príslušnými vykonávacími predpismi.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://slovak.statistics.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 • nesúlad s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z.
  • Nevyhovujúca CAPTCHA. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Chýbajú popisy stavov kedy je graf otvorený a  zatvorený. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Nie sú prístupne údaje v tabuľke z grafov pod grafom. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Ikonky vytvorené cez background-image nemajú alt atribút. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Dokument vo formáte PDF s textom ako obrázok. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • V tabuľkách chýba element <th>. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Vo formulároch chýbajú atribúty label. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia hlavičiek. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V texte sa používa pevná medzera &nbsp;. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • V texte v PDF dokumentoch sú zvýraznene slová medzerami ako o b s a h. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Grafy na úvodnej stránke neobsahujú informáciu, ci sú zbalené alebo nie. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • Chýba typ e-mail, heslo pri formulároch. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Formulár neobsahuje autocomplete parameter pre vstupy (input) pre meno, adresa, tel. číslo, e-mail (polia osobných údajov). [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Formulár nemá označene povinné položky pomocou textu. [Kritérium úspešnosti 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu]
  • Odkazy nie sú podčiarknuté. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Nedostatočný kontrast farby písma v PDF dokumentoch s pozadím. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
  • Nedostatočný kontrast farby písma s pozadím. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Minimálny kontrast]
  • Text vo forme obrázkov v PDF dokumentoch. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
  • Webová stránka nemá responzívny dizajn. [Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu]
  • Ohraničenie prvkov <div> má nedostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Ikonky majú  nedostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Skryté menu pri zmene rozloženia textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu]
  • Prihlasovací box a texty v grafoch  sa neskrývajú tlačidlom Esc. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom]
  • Nie je prístup klávesnicou v kalendári a rotátor na úvodnej stránke. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
  • Nie je k dispozícii mechanizmus, ktorý umožňuje preskočiť bloky obsahu  (napríklad menu), ktoré sa opakujú na viacerých webových stránkach. [Kritérium úspešnosti 2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Nesprávne poradie názvu stránky a názvu hlavného webového sídla. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Hypertextový odkaz na viac neobsahuje kontext v rotátore. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Nie je vždy zachovaná hierarchia nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.6 Nadpisy a menovky]
  • Stránka nemá indikátor zamerania. [Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľne zameranie]
  • Chyba element <lang> v anglickom texte na slovenskej lokalizácii na stránke a PDF dokumentoch. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Rovnaký formát navigačného menu pre hlbšiu úroveň. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia]
  • Nie je zvýraznene tlačidlo vyhľadávania v menu na úvodnej stránke. [Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná identifikácia]
  • Pri chybe vo formulári sa chybná položka neoznačí a nevypíše, aká chyba nastala v texte. [Kritérium úspešnosti 3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Používateľ nie je vopred informovaný o správnej podobe vstupov po chybnom vstupe vo formulári. [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Nevalidné HTML atribúty generované stránkou dynamicky. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
  • Stránka mení tag <img> a odstraňuje koncový tag. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Parsing]
  • Chýba typ e-mail, heslo pri formulároch, textové polia nie sú viazané s popisom pre CAPTCHi. [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Formulár pri zadaní chybných údajov alebo pri úspešnom odoslaní neinformuje užívateľa o danej skutočnosti. [Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 20. októbra 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS a príslušnými vykonávacími predpismi bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy aktualizované 12. júna 2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivej odpovede na oznámenie nesúladu webového sídla/mobilnej aplikácie s pravidlami prístupnosti podľa § 14 vyhlášky Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení vyhlášky č. 546/2021 Z. z. v rámci mechanizmu spätnej väzby alebo v prípade neuspokojivej odpovede na žiadosť o informáciu alebo obsah, ktorý je vyňatý z rozsahu pôsobnosti zákona č. 95/2019 Z. z. o ITVS v rámci mechanizmu spätnej väzby, sa môžete obrátiť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako na subjekt poverený presadzovaním Smernice (EÚ) 2016/2102, na adrese:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Pribinova 25
811 09 Bratislava

alebo na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk.


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/decl Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla Z6_VLP8BB1A0GMAE0A1LIFM6A37F2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Webová stránka /Podmienky používania štatistických informácií /Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla