Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v decembri 2022
Print Mail TW FB WA

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v decembri 2022

Posledná aktualizácia: 13.01.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 13.01.2023

Decembrová inflácia zostala na 15,4 %, vianočné súperenie obchodníkov prinieslo najnižší medzimesačný rast v roku

Väčšina výdavkov slovenských domácnosti vrátane potravín a bývania počas decembra pribrzdila tempo rastu cien. Miernym bonusom pred Vianocami bol v porovnaní s novembrom pokles cien pohonných hmôt, alkoholických nápojov, ovocia, zeleniny ako aj olejov a tukov. V medziročnom porovnaní ide však stále o rekordy, potraviny boli drahšie o 29 % a položky súvisiace s bývaním takmer o 17 %.

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v decembri 2022 boli medzimesačne vyššie o 0,2 %, čo predstavuje najnižší medzimesačný prírastok cien v tomto roku. V priemere ceny z mesiaca na mesiac od januára stúpali o 1,2 %. Medziročne inflácia od januára minulého roka bez prestávky rástla a v novembri a decembri sa zastavila na hodnote 15,4 %.

Stiahnite si statický graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (85 kB), alebo vo formáte PNG (107 kB).

Medzimesačný vývoj - december 2022 v porovnaní s novembrom 2022

Medzimesačne vzrástli ceny v 9 z 12 odborov (výdavkových skupín domácností). Najvýraznejší vplyv na infláciu mali aj naďalej potraviny. V decembri pokračoval medzimesačný rast ich cien o 1,2 %. Najvýznamnejšie zvýšenie sa prejavilo v raste cien mlieka, syrov, vajec o 4,2 % (najmä však vajec o 11 %), chleba a obilnín o 1,8 % a mäsa o 0,6 %. Naopak lacnejšie v porovnaní s predošlým mesiacom bolo ovocie o 1,7 %, oleje a tuky o 1,3 % a zelenina o 0,5 %.

V odbore bývanie a energie ceny vzrástli, rovnako ako v novembri, o 0,5 %. Pod dlhodobým vplyvom cien stavebných materiálov znova vzrástlo imputované nájomné  a z energetických zdrojov pokračovalo najmä zdražovanie pevných palív o 3,3 %.

Naopak markantné zníženie cien, a to o 10 %, sa prejavilo pri pohonných hmotách.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri oproti novembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,3 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,4 %. 

Medziročný vývoj – december 2022 v porovnaní s decembrom 2021

V medziročnom porovnaní boli ceny tovarov a služieb, tak ako v novembri, vyššie o 15,4 %. Je to však stále najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov.

Nárast bol vo všetkých  sledovaných výdavkových skupinách (odboroch) domácností, 5 odborov dosiahlo medziročné zvýšenie cien vyššie ako 12 %.

Najvýznamnejší vplyv na celkovú infláciu majú dlhodobo rastúce ceny potravín a nákladov na bývanie vrátane elektriny, plynu a ostatných palív. Ide o dve najvýznamnejšie položky vo výdavkoch domácností, súhrnne tvoria takmer polovicu výdavkov.

Ceny potravín nepretržite rastú od júna minulého roka a v decembri 2022 boli medziročne drahšie o 29 %. Zvýšenie cien o viac ako 24 % sa prejavilo až v 7 z 9 skupín potravín. Ceny chleba a obilnín boli vyššie o 26,2 %, mäsa o 30,1 % a mlieka, syrov a vajec až o 37,7 %. Výrazne drahšie však zostali aj ceny zeleniny a ovocia.

V odbore bývanie a energie cena medziročne stúpli o 16,8 %. Túto hodnotu ovplyvnilo zvýšenie cien elektriny a plynu zo začiatku roka, ktoré sa prejavuje v inflácii počas celého roka. Ceny pevných palív  aktuálne v decembri boli medziročne drahšie o viac ako 48 %  a tepelná energia zdražela o takmer 20 %. Dlhodobý vplyv rastu cien stavebných materiálov sa prejavil v nájomnom a opravách a údržbe obydlí a tiež v imputované nájomnom.

Ceny v odbore doprava boli v decembri pod vplyvom postupného zlacňovania pohonných hmôt medziročne vyššie už len o 7,9 %. Bolo o to oveľa nižšie tempo zdražovania ako počas prvých šiestich mesiacov roka, kedy sa rast cien v tomto odbore v júni stúpol až na 23,7 %.

Index spotrebiteľských cien sa v decembri 2022 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov 15,1 %, za nízkopríjmové domácnosti o 16,2 %, za domácnosti dôchodcov o 17 %.

V súhrne za rok 2022 sa spotrebiteľské ceny medziročne v priemere zvýšili o 12,8 % (za domácnosti zamestnancov o 12,6 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,1 %, za domácnosti dôchodcov o 13,9 %). Štatistický úrad SR zverejňuje samostatnú informatívnu správu k priemernej ročnej inflácii.

Vývoj jadrovej a čistej inflácie

Pri decembrovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 15,4 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 15,9 % a čistá inflácia hodnotu 12,1 %. Medzimesačne dosiahla jadrová inflácia hodnotu 0,2 % a čistá inflácia hodnotu -0,1 %.

V priemere za rok 2022 pri úhrnnej miere medziročnej inflácie 12,8 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 12,5 % a čistá inflácia hodnotu 10,5 %.

Jadrová inflácia sleduje rast cenovej hladiny po vylúčení vplyvu zmien regulovaných cien (napr. ceny energií) a iných administratívnych opatrení (napríklad úprav daní a podobne). Čistá inflácia je jadrová inflácia bez zmien cien potravín.

Poznámka: Vývoj indexov spotrebiteľských cien sa sleduje na univerzálnom spotrebnom koši zloženom zo 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb platených obyvateľstvom, ktorým boli priradené určité váhy. Váhy sú každoročne revidované, aktuálne platia pre rok 2022. Ceny sa zisťujú na celom území SR vo vybranej sieti predajní a prevádzok služieb počas prvých 20 dní sledovaného mesiaca.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

Výstupy k téme inflácia:

Národná inflácia (CPI):

Údaje o indexoch spotrebiteľských cien (národná inflácia/CPI) sa zverejňujú mesačne 13. až 15. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení referenčného obdobia. Ceny sa sledujú na spotrebnom koši, založenom z 738 reprezentantov - vybraných druhov tovarov a služieb, ktoré sú zatriedené do 12 odborov, 44 skupín a 102 tried podľa klasifikácie COICOP.

Údaje sú dostupné:

Medzinárodne harmonizovaná inflácia v EÚ (HICP):

Údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) v EÚ sa zverejňujú mesačne, niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o údaje zisťované podľa jednotnej metodiky EÚ pre vzájomnú porovnateľnosť inflácie medzi krajinami. Zoznam cien tovarov a služieb (spotrebné koše) sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od národnej inflácie (CPI) neobsahuje „Imputované nájomné“ a vybraté položky veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú odlišnosti vo váhach zložiek vo výdavkoch domácností (v spotrebnom koši).

Údaje nájdete:

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra výdavkov domácností, ktorý prezentuje spotrebný kôš platný pre rok 2022. Uvádza, koľko prostriedkov domácnosť vynakladá na konkrétne výdavkové skupiny výrobkov a služieb v bežnom živote. Poznanie štruktúry výdavkov domácností je nevyhnutnou súčasťou pre zistenie výšky inflácie (rastu cien), pretože určuje váhy výdavkových položiek pre jej výpočet.

Gestor: Riaditeľ odboru cenových štatistík Ing. Štefan Adamec

Ilustračný obrázok - graf
  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v decembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail