Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár zverejňovania publikácií
Print Mail PDF TW FB WA

Kalendár zverejňovania publikácií

Posledná aktualizácia: 08.12.2023 | Počet zobrazení: 32266

Kalendár obsahuje termíny zverejňovania publikácii naplánovaných v Edičnom programe 2023. Počas roka sú do kalendára dopĺňané publikácie, ktoré vyjdú nad rámec Edičného programu. Pri tituloch, kde je termín zverejnenia publikácie uvedený v tvare „do dátum“, budú termíny upresnené. Verejnosť bude informovaná formou aktuality na portáli úradu.


Dátum zverejnenia Názov publikácie Vydanie Štatistická oblasť
Január
16.1. Slovenská štatistika a demografia 1/2023 demografia a sociálne štatistiky
31.1. Zamestnanosť a nezamestnanosť (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 3Q/2022 demografia a sociálne štatistiky
Február
20.2. Spotrebiteľský barometer 1/2023 makroekonomické štatistiky
Marec
13.3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 4Q/2022 odvetvové štatistiky
17.3. Štatistická správa o hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2022 4Q/2022 súborné publikácie
28.3. Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030 2023 súborné publikácie
31.3. Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2022 2022 odvetvové štatistiky
31.3. Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
31.3. My v číslach – Pohyb obyvateľstva 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
Apríl
6.4. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 4Q/2022 odvetvové štatistiky
6.4. Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2022 2022 odvetvové štatistiky
14.4. Slovenská štatistika a demografia 2/2023 demografia a sociálne štatistiky
26.4. Kvalita života obyvateľov SR 2022 demografia a sociálne štatistiky
28.4. My v číslach - zahraničné sťahovanie 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
28.4. Zamestnanosť a nezamestnanosť (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 4Q/2022 demografia a sociálne štatistiky
Máj
19.5. Spotrebiteľský barometer 2/2023 makroekonomické štatistiky
Jún
7.6. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 1Q/2023 odvetvové štatistiky
13.6. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 1Q/2023 odvetvové štatistiky
15.6. Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2022 (Pramenné dielo) 2022 demografia a sociálne štatistiky
16.6. Štruktúra miezd v SR v roku 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
20.6. EU SILC 2022 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia 2022 demografia a sociálne štatistiky
22.6. Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2023 2023 súborné publikácie
29.6. Výdavky súkromných domácností v SR 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
30.6. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Národná analytická správa 2021 demografia a sociálne štatistiky
Júl
6.7. Inflation in the Visegrad Group 2023 súborné publikácie
14.7. Slovenská štatistika a demografia 3/2023 demografia a sociálne štatistiky
25.7. Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2023 2023 odvetvové štatistiky
31.7. Zamestnanosť a nezamestnanosť (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 1Q/2023 demografia a sociálne štatistiky
31.7. Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
August
18.8. Spotrebiteľský barometer 3/2023 makroekonomické štatistiky
September
7.9. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 2Q/2023 odvetvové štatistiky
25.9. Štatistická správa o hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2023 2023 súborné publikácie
Október
5.10. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 2Q/2023 odvetvové štatistiky
6.10. Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov za rok 2022 2022 odvetvové štatistiky
16.10. Slovenská štatistika a demografia 4/2023 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Zamestnanosť a nezamestnanosť (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR) 2Q/2023 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Štatistika v súvislostiach - Rodinné správanie populácie Slovenska 2022 demografia a sociálne štatistiky
31.10. Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja migrácie v SR 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
November
15.11. Ročenka priemyslu SR 2023 2022 odvetvové štatistiky
15.11. Ročenka stavebníctva SR 2023 2022 odvetvové štatistiky
15.11. Spotreba potravín v SR v roku 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
20.11. Spotrebiteľský barometer 4/2023 makroekonomické štatistiky
23.11. Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy 2023 2022 regionálne štatistiky
28.11. Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2018 - 2022 2022 životné prostredie
30.11. Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2021 (podľa metodiky ESSPROS) 2021 demografia a sociálne štatistiky
30.11. Ženy a muži v SR 2023 2022 životné podmienky
30.11. Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2023 2022 viacstranné štatistiky
30.11. Úplné náklady práce v SR v roku 2022 2022 demografia a sociálne štatistiky
30.11. Krajské mesto Košice 2022 2022 regionálne štatistiky
December
1.12. Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023 2022 súborné publikácie
7.12. Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 3Q/2023 odvetvové štatistiky
12.12. Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2023 2022 odvetvové štatistiky
13.12. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov 3Q/2023 odvetvové štatistiky
14.12. Slovenská republika v číslach 2023 2022 súborné publikácie
14.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami 2023 2023 viacstranné štatistiky
14.12. Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2023 2023 viacstranné štatistiky
15.12. Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2022 2022 životné prostredie
20.12. Odpady v Slovenskej republike za rok 2022 2022 životné prostredie
21.12. Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 2023 súborné produkty
29.12. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021 2021 demografia a sociálne štatistiky
29.12. Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022 2022 odvetvové štatistiky
29.12. Energetika 2022 2022 viacstranné štatistiky


/wps/portal/ext/products/publikacie/Kalend%C3%A1r%20zverej%C5%88ovania%20publik%C3%A1ci%C3%AD Kalendár zverejňovania publikácií Z6_VLP8BB1A004J60QJPP4MIJ2K94 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Kalendár zverejňovania publikácií