Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v dcembri 2018

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v dcembri 2018

Posledná aktualizácia: 11.02.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 11.02.2019

 

Vývoj v decembri 2018 v porovnaní s novembrom 2018  1)

Tržby za vlastné výkony a tovar (ďalej len tržby) sa medzimesačne zvýšili v priemysle o 0,3 % a vo vybraných trhových službách o 0,2 %. Znížili sa v informačných a komunikačných činnostiach o 5,2 %, stavebníctve o 1,7 % a v doprave a skladovaní o 1,6 %.  

Vývoj v decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017

Tržby v priemysle vzrástli o 4 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v ťažbe a dobývaní o 23,5 %; priemyselnej výrobe o 7,8 %; dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 3,7 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13 %. Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste tržieb, najvýznamnejšie zvýšenie zaznamenali vo výrobe dopravných prostriedkov o 35,4 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 4,5 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 2,5 %, ťažbe a dobývaní o 23,5 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 3,7 %. Tržby klesli najmä v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 13 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 15,9 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 17,4 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 10,4 % a vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3,6 %.

stavebníctve sa tržby zvýšili o 10,5 %.

Tržby v  doprave a skladovaní  2) sa zvýšili o 3,3 % vplyvom vyšších tržieb vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v pozemnej doprave a doprave potrubím o 3,9 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 0,5 %.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach  3) medziročne vzrástli o 1,1 % predovšetkým zásluhou rastu v informačných službách o 27,9 %. Medziročne nižšie tržby boli v počítačovom programovaní o 8,5 % a v nakladateľských činnostiach o 25,8 %.

Vo vybraných trhových službách  4) sa celkové tržby zvýšili o 12,7 %. Vývoj ovplyvnil rast hlavne v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 29,7 %, administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 13,4 % a v činnosti herní a stávkových kancelárií o 13,2 %. Tržby sa znížili najviac v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií o 9,9 %.

Vývoj v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017

Celkové tržby v priemysle sa zvýšili o 6,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil rast v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 7,8 %; priemyselnej výrobe o 7,6 %; ťažbe a dobývaní o 6,3 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,6 %. Podľa špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví sa tržby za vlastné výkony a tovar zvýšili najvýznamnejšie vo výrobe dopravných prostriedkov o 19,7 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 7,2 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 6,1 %, výrobe drevených a papierových výrobkov, tlače o 6,9 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 5,8 %. Tržby medziročne klesli vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 14,7 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3,6 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,9 %, ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 2,9 % a vo výrobe elektrických zariadení o 1 %.

Tržby stavebných subjektov sa zvýšili o 10,9 %.

doprave a skladovaní tržby medziročne vzrástli o 5 % vplyvom rastu predovšetkým v pozemnej doprave a doprave potrubím o 5,4 % a v skladových a pomocných činnostiach v doprave o 4,7 %. Tržby sa medziročne znížili len vo vodnej doprave o 9,3 %.

Celkové tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa zvýšili o 8,3 %. Vzrástli hlavne v počítačovom programovaní o 14,4 %, informačných službách o 17,2 %, telekomunikáciách o 3,3 % . Nižšie tržby boli len v nakladateľských činnostiach o 25,5 %.

Vo vybraných trhových službách tržby vzrástli o 11,3 %. Vývoj ovplyvnil rast takmer vo všetkých činnostiach, najvýznamnejšie v administratívnych, pomocných kancelárskych a iných obchodných pomocných činnostiach o 23,8 %, činnostiach v oblasti nehnuteľností o 23,3 % a v reklame a prieskume trhu o 11,1 %. Pokles bol len v právnych a účtovníckych činnostiach o 2,9 %.


Poznámka: predbežné výsledky; z mesačného zisťovania; indexy v priemysle, stavebníctve a vo vybraných trhových službách sú počítané zo stálych cien na báze roku 2015; v doprave a skladovaní, v informačných a komunikačných činnostiach sú indexy počítané z bežných cien
1) zo sezónne očistených údajov
2) do sekcie Doprava a skladovanie patria divízie pozemná doprava a doprava potrubím; vodná doprava; letecká doprava; skladové a pomocné činnosti v doprave; poštové služby a služby kuriérov
3) do sekcie Informačné a komunikačné činnosti patria divízie nakladateľské činnosti; výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok; činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie; telekomunikácie; počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby; informačné služby
4) vo Vybraných trhových službách sú zahrnuté činnosti v oblasti nehnuteľností; odborné, vedecké a technické činnosti; administratívne a podporné služby; umenie, zábava a rekreácia; ostatné činnosti a skupina ostatné vzdelávanie a pomocné vzdelávacie činnosti

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v dcembri 2018 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail