Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Cenník služieb Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

Cenník služieb Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 09.03.2023 | Počet zobrazení: 133629

Ceny výstupov zo spracovaní Štatistického úradu SR sú rovnaké pre všetkých používateľov. Pri každej požiadavke za úhradu, s výnimkou tých, pri ktorých je výpočet ceny taxatívne určený, sa používateľovi vopred oznámi celková kalkulácia nákladov. Zamestnanci útvarov informačných služieb zabezpečia spracovanie požiadavky až po odsúhlasení ceny používateľom. Pri spracovaní všetkých požiadaviek sa dôsledne dodržiava ochrana dôverných štatistických údajov. Konzultácie k metodickým otázkam a poradenstvo o prístupe k údajom (vrátane údajov z externých zdrojov) a možnostiach ich poskytnutia sú zdarma.

1. NEŠTANDARDNÉ VÝSTUPY

Neštandardný je každý výstup, ktorý vznikne na základe spracovania údajov v odbornom útvare úradu.

1.1 Výstupy vyžadujúce individuálne spracovanie

Výpočet ceny za neštandardné výstupy podľa požiadavky používateľa zahŕňa náklady merané spotrebou pracovného času potrebného na:

 • posúdenie požiadavky z hľadiska jej reálnosti
 • určenie zdrojov údajov, z ktorých sa informácia spracuje
 • spracovanie údajov
 • overenie správnosti údajov

Za spracovanie výstupov sa účtuje poplatok za hodinu práce odborného zamestnanca vo výške 18,40 EUR. Celkový poplatok sa stanovuje podľa skutočnej spotreby pracovného času, ktorú potvrdzuje spracovateľ, resp. spracovatelia, ak sa požiadavka realizuje na viacerých odborných útvaroch úradu.

1.2 Výbery z interných databáz Štatistického úradu SR

1.2.1 Databáza štatistiky zahraničného obchodu

Databáza obsahuje údaje o dovoze a vývoze tovaru v členení podľa KN (Kombinovaná nomenklatúra) alebo HS (Harmonizovaný systém), SITC (Štandardná klasifikácia medzinárodného obchodu), BEC (Hlavné ekonomické kategórie), CPA (Štatistická klasifikácia  produktov podľa činností) od roku 2010, členené podľa krajín, zoskupení krajín, za mesačné, štvrťročné alebo ročné obdobie. Údaje sa poskytujú v hodnotovom (EUR), hmotnostnom (kg) a množstevnom (podľa príslušnej dodatkovej mernej jednotky) vyjadrení.

Za spracovanie výstupov sa účtuje poplatok za hodinu práce odborného zamestnanca vo výške 18,40 EUR. V prípade veľkej časovej náročnosti sa cena požiadavky stanovuje dohodou.

1.2.2 Register organizácií a Register ubytovacích zariadení SR

Výbery údajov z Registra organizácií za SR zabezpečuje Infostat a za jednotlivé kraje pracoviská Štatistického úradu SR v krajoch. Údaje z Registra ubytovacích zariadení SR poskytuje pracovisko Štatistického úradu SR v Prešove. Výbery sa uskutočňujú na základe písomných objednávok.

Cenové podmienky platné pre poskytovanie výberov pracoviskami v krajoch (ceny sú uvádzané s DPH):

Počet viet (n) Cena za výber viet v eurách
do 1 000 n x 0,03 EUR
1 001 až 2 000 33 EUR + (n - 1 000) x 0,03
2 001 až 5 000 60 EUR + (n - 2 000) x 0,02
5 001 až 10 000 109,54 EUR + (n - 5 000) x 0,01
10 001 až 40 000 175,93 EUR + (n - 10 000) x 0,01
viac ako 40 000 424,88 EUR

2. KOPÍROVACIE SLUŽBY (ceny sú uvádzané s DPH)

  1. Cena čiernobielej fotokópie
   • 1 list xeroxového papiera A4 - jednostranne 0,30 EUR - obojstranne 0,50 EUR
   • 1 list xeroxového papiera A3 - jednostranne 0,50 EUR - obojstranne 0,70 EUR
  2. Cena farebnej fotokópie
   • 1 list xeroxového papiera A4 - jednostranne 0,60 EUR - obojstranne 1,10 EUR
   • 1 list xeroxového papiera A3 - jednostranne 1,10 EUR - obojstranne 1,90 EUR
  3. Čierno-biela obálka A4 s knihárskym spracovaním (lepenie, zošívanie) 0,50 EUR

3.VEDECKÝ ČASOPIS „Slovenská štatistika a demografia“

Na základe písomnej objednávky je účtovaná cena za 1 ks 5 EUR s DPH.


/wps/portal/ext/services/infoservis/pricelist Cenník služieb Štatistického úradu SR Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0MJ0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Cenník služieb Štatistického úradu SR