Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
Elektronické služby
Print Mail TW FB WA

Elektronické služby

Last update: 04.11.2019

Electronic Services – preparing the Programme of State Statistical Surveys (submitting applications, commenting). Communication with the reporting and statistical units (call for completion, reminders). Services oriented at the provision of statistical products (notifications on changes/creation of code lists, specific statistical products).

PortalMenuPortlet
Služby
Print Mail TW FB WA

Služby

Last update: 20.09.2021

  • Informačný servis - konzultačná a poradenská činnosť, zabezpečovanie spracovania informácií podľa požiadaviek používateľov, výbery údajov z databázy ŠÚ SR a Registra ekonomických subjektov, informácie k metodike zisťovania údajov, navigácia návštevníkov internetovej stránky pri hľadaní štatistických informácií a pod.
  • Podpora pri hľadaní štatistík - pomoc pri vyhľadávaní rôznych štatistík na stránke Štatistického úradu SR a v jeho databázach.
  • Štatistika jednoducho - základné informácie o štatistike a jej histórii, štatistické pojmy, vybrané oblasti štatistiky spracované jednoduchým spôsobom, digitálne publikácie a aplikácie Eurostatu a Štatistického úradu SR.
  • Napíšte nám - kontakt pre zaslanie žiadosti o štatistické informácie v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a pre prípadné otázky a pripomienky k činnosti Štatistického úradu SR.
  • Elektronické služby - vybavovanie požiadaviek na štatistické informácie, komunikácia so žiadateľmi; príprava programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie);  komunikácia so spravodajskou a štatistickou jednotkou (výzva na plnenie, upomienky); služby orientované na poskytovanie štatistických produktov (notifikácie o vzniku / zmenách / ukončení platnosti číselníkov, špecifické štatistické produkty).
  • Prideľovanie IČO - informácie o postupe prideľovania identifikačného čísla organizácie (IČO), formuláre žiadostí o pridelenie IČO, zmenu údajov a pod.
  • Infozákon - postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobode informácií), formy podania žiadosti k prístupu k informáciám, sadzobník úhrad.
  • Služby knižnice - kontaktné údaje, stránkové hodiny, knižničný poriadok.
  • Podateľňa úradu - kontaktné údaje, stránkové hodiny, elektronická podateľňa.
  • Európska štatistika - ESDS - služby centra ESDS pri Štatistickom úrade SR, vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku, priamy prístup k štatistickým informáciám a databázam Eurostatu.


/wps/portal/ext/services/submissions-mp Elektronické služby Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0B05 /Štatistický úrad SR - Home /Services /Electronic services