Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané zmeny pre rok 2021
Print Mail TW FB WA

Vybrané zmeny pre rok 2021

Posledná aktualizácia: 18.11.2021

Názvy formulárov sa premenovali na ZO 1-12 (Hlásenie o prijatí tovaru) a ZO 2-12 (Hlásenie o odoslaní tovaru).

Určenie spravodajskej povinnosti

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2020 nemení. Prekročenie prahu sa sleduje osobitne pre každý tok!.

Na základe novej Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z. z 23. októbra 2020, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 sa mení vymedzenie spravodajskej jednotky. Na základe uvedenej vyhlášky platí nasledovné:

 • Ak súhrnná hodnota obchodu spravodajskej jednotky za október 2019 až september 2020 neprekročila stanovené prahy oslobodenia (prijatie 200 000 eur a odoslanie 400 000 eur), táto spravodajská jednotka nemá povinnosť vykazovať hlásenia pre systém INTRASTAT-SK od januára 2021. Ak tieto prahy prekročila, spravodajská povinnosť jej ostáva aj na rok 2021.
 • Ak subjekt, ktorý nie je spravodajskou jednotkou, od začiatku roka 2021 prijme alebo odošle tovar Únie v súhrnnej hodnote vyššej ako 2 000 000 eur, vznikne mu na danom toku spravodajská povinnosť v roku 2021 od mesiaca prekročenia tejto hodnoty.
 • Ak hodnota obchodu subjektu, ktorý nie je spravodajskou jednotkou, od začiatku roka 2021 neprekročí hodnotu 2 000 000 eur, môže mu vzniknúť spravodajská povinnosť od januára 2022. Spravodajská povinnosť sa mu určí na základe súhrnnej hodnoty obchodu za október 2020 až september 2021.

Vykazovanie nových premenných na hláseniach o odoslaní tovaru (ZO 2-12)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 z 27. novembra 2019 o európskych podnikových štatistikách zavádza povinnú výmenu mikroúdajov o vývoze tovaru v rámci EÚ (odoslanie) spolu s povinným zberom nových premenných na tomto toku - krajiny pôvodu a IČ DPH partnera v členskom štáte intra-EÚ dovozu (členský štát určenia). Ustanovenia týkajúce sa štatistiky zahraničného obchodu sa budú uplatňovať od 1. januára 2022. Tieto zmeny budú realizované tak, aby bolo umožnené spravodajským jednotkám vykazovať nové premenné od sledovaného obdobia 01/2021 na dobrovoľnej báze a od sledovaného obdobia 01/2022 na povinnej báze.
Takáto zmena si zároveň vyžaduje úpravu formátu XML správy a úpravu formátov pre import údajov do aplikácie
Intrastat-CS.

Krajinou pôvodu na odoslaní je krajina, kde bol odosielaný tovar získaný alebo vyrobený, alebo kde bol podstatne prepracovaný. Keď je spoločnosť výrobcom odosielaných výrobkov, uvedie na hlásení v tomto odseku kód SK (Slovensko).

IČ DPH partnera je IČ DPH toho subjektu, ktorý bude vykazovať nadobudnutie v členskom štáte určenia. Vo väčšine prípadov je to IČ DPH, ktoré sa uvádza aj na súhrnnom výkaze DPH. Ak nie, tak potom by to malo byť IČ DPH odberateľa v členskom štáte určenia, ktorému je tovar dodaný.

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2021 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2020/1577 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

Geonomenklatúra

Od 1.1.2021 platí Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2020/1470 z 12. októbra 2020 o nomenklatúre krajín a území pre európsku štatistiku medzinárodného obchodu s tovarom a o geografickom členení pre iné podnikové štatistiky.

Dôležitou zmenou od 1.1.2021 je pridanie nového kódu, kvôli zaznamenávaniu obchodu so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s BREXITom:

XI - Severné Írsko - použitie iba na INTRASTAT-SK hláseniach.

Vybrané zmeny pre rok 2020

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2019 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej legislatívy:

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2020 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1776/2019 z 9. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

 

Vybrané zmeny pre rok 2019

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2018 nemení.

Zmeny:

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2019 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1602/2018 z 11. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

Oprava tovaru

Od 1. januára 2019 je v hláseniach INTRASTAT-SK nepovinné vykazovanie tovaru po uskutočnení platenej opravy (vrátane údržby), ktorá je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru.

To znamená, že v hláseniach INTRASTAT-SK netreba vykazovať žiaden tovar prijatý alebo odoslaný na akúkoľvek opravu, ako aj prijatie a odoslanie tovaru po akejkoľvek oprave.

 

Vybrané zmeny pre rok 2018

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2017 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej legislatívy:

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2018 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1925/2017 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

 

Vybrané zmeny pre rok 2017

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2016 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej legislatívy:

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2017 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1821/2016 zo 6. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

Vybrané zmeny pre rok 2016

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2015 nemení.

Zmeny:

Opravy hlásení

Povinnosť predložiť opravné hlásenie má spravodajská jednotka:

  1. ak sa pôvodná fakturovaná suma zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR;
  2. ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg;
  3. ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac;
  4. ak pri ostatných chybných odsekoch je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená suma vyššia alebo rovná ako 30 000 EUR.

ŠÚ SR odporúča spravodajským jednotkám zaznamenať všetky opravy v INTRASTAT-SK hláseniach. Publikované výsledky sú potom presnejšie.

 

Vykazovanie odpadu so zápornou hodnotou

Odpad, ktorého hodnota je záporná, t. j. spravodajské jednotky musia platiť za to, aby mohol vstúpiť na územie iného členského štátu, je predmetom INTRASTAT-SK hlásenia. Fakturovaná suma sa uvedie 1 euro, druh obchodu s kódom 9/9 a ostané odseky sa vyplnia štandardným spôsobom (vrátane čistej hmotnosti).

 

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre rok 2016 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1754/2015 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Tieto zmeny nájdete v časti Kód tovaru (colný sadzobník).

 

Vybrané zmeny pre rok 2015

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2014 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej legislatívy:

 • Kombinovaná nomenklatúra - kombinovaná nomenklatúra pre rok 2015 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Vybrané zmeny pre rok 2014

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2013 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej legislatívy:

 • Kombinovaná nomenklatúra - kombinovaná nomenklatúra pre rok 2014 je ustanovená Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1001/2013 zo 4. októbra 2013, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.

Vybrané zmeny pre rok 2013

Výška prahov oslobodenia sa v porovnaní s rokom 2012 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej a slovenskej legislatívy:

 • Prahy zjednodušenia sú zrušené
 • Kombinovaná nomenklatúra - kombinovaná nomenklatúra pre rok 2013 je ustanovená Nariadením KOMISIE (ES) č. 927/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č.2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku.
 • Geonomenklatúra - nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 bola vydaná aktualizovaná nomenklatúra krajín a území (GEONOM). V nomenklatúre pribudol nový kód QP - námorná oblasť mimo teritoriálnych vôd.
 • Dodacie podmienky - v dodacích podmienkach je možné uvádzať kódy INCOTERMS´2000 a aj INCOTERMS´2010.

Vybrané zmeny pre rok 2012

Výška prahov oslobodenia a prahov zjednodušenia sa v porovnaní s rokom 2011 nemení.

Zmeny vyplývajúce zo znenia prílohy 1 k vyhláške Štatistického úradu SR č. 358/2011 Z. z. sa týkajú iba vypĺňania úplných INTRASTAT hlásení:

 • Región určenia (odsek 14) v Hlásení o prijatí tovaru (INTRASTAT 1-12) je nepovinný údaj.
 • Región pôvodu (odsek 13) v Hlásení o odoslaní tovaru (INTRASTAT 2-12) je nepovinný údaj.

Poznámka:

1. Pokiaľ ide o dodacie podmienky INCOTERMS´2010 ich použitie sa oproti roku 2011 nemení. Ak budú v obchodnej transakcii použité tieto dodacie podmienky a ich znenie bude odlišné od znenia INCOTERMS´2000, spravodajská jednotka prekóduje podmienky dodania podľa INCOTERMS´2000.

Odporúčaný postup: nové dodacie podmienky DAT a DAP - zápis do hlásenia ako podmienka DDU. V ostatných podmienkach ostalo označenie rovnaké ako v predchádzajúcej verzii. Čiastočne sa zmenilo ich znenie. Tieto zmeny nemajú vplyv na údaje vykazované v hláseniach INTRASTAT, a preto sa v hláseniach použije označenie rovnakým kódom/skratkou.

2. Ako každoročne aj v roku 2012 sú zmeny v tovarovej nomenklatúre (HS/KN). Nomenklatúra bola publikovaná v Ú. v. L 282, z 28.10.2011, s.1-912, ako nariadenie komisie (EÚ) č. 1006/2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Nariadenie ustanovuje verziu nomenklatúry platnú pre rok 2012. 

Vybrané zmeny pre rok 2011

Výška prahu oslobodenia v roku 2011 sa nemení ani pre prijatie ani pre odoslanie.

V roku 2011 sa mení výška prahu zjednodušenia nasledovne:

Prah zjednodušenia je 600 000 EUR pre prijatie a 1 700 000 EUR pre odoslanie.

Poznámka:

1. V súčasnosti boli publikované dodacie podmienky INCOTERMS´ 2010. Ak budú v obchodnej transakcii použité tieto dodacie podmienky a ich znenie bude odlišné od znenia INCOTERMS´2000, spravodajská jednotka prekóduje podmienky dodania podľa INCOTERMS´2000.

2. Ako každoročne aj v roku 2011 sú zmeny v tovarovej nomenklatúre (HS/KN). Nomenklatúra bola publikovaná v Ú.v. L 284 z 29.10.2010 ako nariadenie komisie (EÚ) č. 861/2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I. Nariadenie ustanovuje verziu kombinovanej nomenklatúry platnú pre rok 2011.

Vybrané zmeny pre rok 2010

Výška prahov sa v porovnaní s rokom 2009 nemení.

Zmeny, ktoré vyplývajú z novej európskej a slovenskej legislatívy:

Skupinová registrácia

Skupinová registrácia zdaniteľných osôb pre DPH - podrobná informácia (pdf - 31,4 kB)

Vyňaté tovary

Tovary vyňaté zo štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi EÚ - úplný zoznam vyňatých tovarov pre rok 2010 (pdf - 62 kB)

Zo zoznamu pre rok 2009 boli vypustené nasledujúce tovary:

 • núdzová pomoc pre oblasti postihnuté živelnými pohromami
 • tovar, na ktorý sa vzťahuje diplomatická, konzulárna alebo podobná imunita
 • nové dopravné prostriedky predávané právnickými osobami, ktoré sú platiteľmi DPH, súkromným osobám z iných členských štátov

Uvedené tovary budú od 1.1.2010 predmetom hlásení INTRASTAT-SK.

Druh obchodu

Kódy druhu obchodu (odsek 18) sú zmenené najmä v stĺpci "B". Kým v stĺpci "A" je upravený len text vysvetľujúci použitie kódu, v stĺpci "B" boli kódy vynechané, zmenené, doplnené (stĺpec A/stĺpec B):

 • vynechané kódy: 1/5, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4
 • zmenené kódy (v r. 2009 sa dvojica kódov používala pre inú transakciu): 1/4, 3/-, 4/-, 5/-
 • nové kódy: 1/9, 2/9, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2.

Plavidlá a lietadlá

V roku 2010 sa mení spôsob vykazovania niektorých špecifických tovarov. Najväčšie zmeny sú v skupine "plavidlá a lietadlá". Kým v predchádzajúcich rokoch sa námorné lode (kapitola 89 Kombinovanej nomenklatúry)a lietadlá (položky 8802 30 a 8802 40 Kombinovanej nomenklatúry) vykazovali v hláseniach pri zmene vlastníctva, v r. 2010 sa tieto komodity uvedú v hláseniach pri zmene tzv. ekonomického vlastníctva.

Ekonomické vlastníctvo je v INTRASTATe definované ako právo uplatňovať si nárok na výnosy z používania lode alebo lietadla v rámci ekonomickej činnosti a prijatie s tým spojených rizík.

Pri námorných plavidlách (kódy Kombinovanej nomenklatúry 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10 a 8902 00 12) sa mení vyjadrenie množstva: v odseku čistá hmotnosť sa uvedie počet kusov (nie hmotnosť v kg). Množstvo v dodatkových merných jednotkách sa vyjadrí štandardným spôsobom.

Kombinovaná nomenklatúra

Kombinovaná nomenklatúra pre r. 2010 je ustanovená Nariadením KOMISIE (ES) č. 948/2009 z 30. septembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. 

Ochrana dôverných údajov

Zmeny v zabezpečovaní ochrany dôverných údajov, ktoré poskytla spravodajská jednotka pre štatistiku zahraničného obchodu.

Vybrané zmeny pre rok 2009

Hlásenia za sledované obdobia roku 2009 budú vykazované v eurách.

Všetky INTRASTAT-SK hlásenia (riadne, dodatočné, opravné) za sledované obdobia z roku 2008 budú vykazované v slovenských korunách, aj keď budú zaslané v roku 2009.

Prahy

 • Prah oslobodenia je 200 000 EUR pre prijatie tovaru a 400 000 EUR pre odoslanie tovaru.
 • Prah zjednodušenia je 800 000 EUR pre prijatie a 2 000 000 EUR pre odoslanie.
 • Prah transakcie je 200 EUR.

Fakturovaná suma (odsek 10) sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nahor (v roku 2008 sa zaokrúhľovala smerom nadol).

Opravy hlásení

Povinnosť predložiť opravné hlásenie má spravodajská jednotka:

  1. ak sa pôvodná fakturovaná suma zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 15 000 EUR;
  2. ak sa pôvodná čistá hmotnosť zmenila o 5 % alebo viac a zároveň minimálne o 500 kg;
  3. ak sa pôvodné množstvo v dodatkových merných jednotkách zmenilo o 5 % alebo viac;
  4. ak pri chybnom kóde tovaru, členskom štáte zaslania, členskom štáte určenia alebo krajine pôvodu je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená suma vyššia alebo rovná ako 30 000 EUR;
  5. ak pri ostatných chybných odsekoch je v odseku 10 Fakturovaná suma uvedená hodnota vyššia alebo rovná ako 300 000 EUR.

Kombinovaná nomenklatúra

V rámci aktualizácie Kombinovanej nomenklatúry (Nariadenie Komisie (ES) č. 1031/2008 z 19. septembra 2008) došlo k niektorým zmenám, zrušeniu niektorých kódov a zavedeniu nových kódov. 

Vybrané zmeny pre rok 2008

Výška prahov sa nemení v porovnaní s rokom 2007.

Zmeny sa týkajú iba vypĺňania úplných Intrastat-SK hlásení: Druh obchodu (odsek 18)

Nové kódy:

 • 9/3 - Premiestnenie tovaru, pozn. v súlade s platným zákonom o DPH (Doteraz sme premiestnenie tovaru doporučovali zaznamenávať pod kódom 3/4, keďže nebol zavedený špeciálny kód pre premiestnenie tovaru),
 • 9/9 - Transakcie inde nešpecifikované

Zaniknuté kódy:

 • 1/6 - Priama kúpa/predaj s časovým posunom,
 • 6/3 - Oprava a údržba bez úhrady.

Opis tovaru (odsek 8) je nepovinný údaj.


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/changes Vybrané zmeny pre rok 2021 Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SE4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Vybrané zmeny pre rok 2021