Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Štatistické výbory

Štatistické výbory

Posledná aktualizácia: 10.07.2020 | Počet zobrazení: 51765

Výbor pre Európsky štatistický systém (ESSC)

Jadrom Európskeho štatistického systému je Výbor pre Európsky štatistický systém, ktorý bol ustanovený na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike. V článku 7 Nariadenia je vymedzená úloha Výboru: "poskytovať Európskemu štatistickému systému odborné usmernenie v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky."

V praxi to znamená, že Komisia uskutočňuje konzultácie s Výborom pre Európsky štatistický systém v súvislosti s:

  1. opatreniami, ktoré Komisia chce prijať na rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, ich zdôvodnením na základe efektívnosti vynaložených nákladov, prostriedkami a časovými harmonogramami ich realizácie a vykazovaním záťaže respondentov pri zisťovaní;
  2. navrhovaným rozvojom a prioritami európskeho štatistického programu;
  3. ročným pracovným programom na nasledujúci rok;
  4. iniciatívami v oblasti prehodnotenia priorít a zníženia záťaže respondentov;
  5. problematikou štatistickej dôvernosti;
  6. ďalším rozvojom (revíziami a aktualizovaním) Kódexu postupov (Code of Practice);
  7. akýmikoľvek inými otázkami, a to najmä metodického charakteru, ktoré vyplynú z ustanovenia alebo realizácie štatistických programov.

Výboru pre Európsky štatistický systém predsedá Komisia (Eurostat). Skladá sa z predsedov, resp. generálnych riaditeľov národných štatistických inštitúcií členských štátov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú ako pozorovatelia zástupcovia národných štatistických inštitúcií krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA). Pozorovatelia z Európskej centrálnej banky (ECB) a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa môžu na zasadnutiach tiež zúčastniť. Výbor sa schádza trikrát do roka.

Partnerská skupina

Partnerská skupina (Partnership Group) je poradným orgánom Výboru pre EŠS a pozostáva zo skupiny predsedov NŠI z EŠS. Jej poslaním je ďalší rozvoj EŠS na najvyššej úrovni, najmä prostredníctvom účinného pôsobenia Výboru pre EŠS. Partnerská skupina sa zvyčajne schádza trikrát do roka medzi zasadnutiami Výboru pre EŠS.

Úlohy Partnerskej skupiny sú:

  1. definovanie a predkladanie strategických otázok na rokovanie Výboru pre EŠS,
  2. koordinovanie a spolupráca medzi národnými štatistickými inštitúciami a Eurostatom na strategických otázkach so zámerom participovať na formulovaní problematiky ešte pred rokovaním na Výbore pre EŠS,
  3. rokovanie o sporných otázkach s cieľom buď predložiť návrh na Výbor pre EŠS s úmyslom dosiahnuť konsenzus alebo ich delegovať iným orgánom (napr. odvetvovým skupinám) na ďalšie rozpracovanie,
  4. zbližovanie predstáv členov Výboru pre EŠS o podobe spolupráce a možnostiach jej zlepšenia,
  5. pripomienkovanie a rokovanie o obsahu programu nadchádzajúceho zasadnutia Výboru pre EŠS,
  6. monitorovanie práce Výboru pre EŠS a jeho pomocných orgánov,
  7. pracovať komplexne, informovať vedenie národných štatistických inštitúcií o rokovaniach a opatreniach, a to výmenou informácií prostredníctvom siete Network Group a zohľadňovať názory nečlenov.

Konferencia predsedov národných štatistických inštitúcií (DGINS)

Dňa 15. júla 1953 bola v Luxemburgu zriadená Konferencia predsedov národných štatistických inštitúcií, ktorá pôsobila ako predchodca Výboru pre štatistický program. Zasadnutie sa koná raz do roka s cieľom prerokovať témy, ktoré sa týkajú tvorby kvalitnej a spoľahlivej európskej štatistiky,  metód a postupov tvorby štatistík. Hostiteľom je vždy iný členský štát a konferenciu vedie predseda z hostiteľskej krajiny. Témy predchádzajúcich zasadaní predsedov národných štatistických úradov:

Európske poradné grémium pre riadenie v oblasti štatistiky (ESGAB)

Úlohou Európskeho poradného grémia pre riadenie v oblasti štatistiky je poskytovať nezávislý prehľad o Európskom štatistickom systéme, najmä v súvislosti s vykonávaním Kódexu postupov pre európsku štatistiku.

ESGAB poskytuje Komisii (Eurostatu) poradenstvo, ktoré sa týka:

 • primeraných opatrení na uľahčenie implementácie Kódexu postupov,
 • sprostredkovania Kódexu postupov používateľom a poskytovateľom údajov,
 • aktualizácie Kódexu postupov,
 • otázok súvisiacich s dôverou používateľov v európsku štatistiku.

Okrem toho ESGAB zostavuje ročnú správu o vykonávaní Kódexu postupov Komisiou (Eurostatom). Túto predkladá Európskemu parlamentu a Rade. Správa obsahuje hodnotenie vykonávania Kódexu postupov v Európskom štatistickom systéme ako celku. ESGAB pozostáva zo siedmich nezávislých vysokokvalifikovaných odborníkov v oblasti štatistiky.

Európsky poradný výbor pre štatistiku (ESAC)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 234/2008/ES (pdf - 46 kB) z 11. marca 2008 bol zriadený Európsky poradný výbor pre štatistiku.

Európsky poradný výbor pre štatistiku (ESAC) má 24 členov, ktorí zastupujú tak používateľov, respondentov a iné zainteresované subjekty európskej štatistiky (vrátane vedeckej komunity, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti), ako aj inštitucionálnych používateľov (ako napr. Radu a Európsky parlament). Výbor zabezpečuje, aby sa požiadavky používateľov, ako aj znižovanie zaťaženia poskytovateľov informácií a tvorcov štatistík, zohľadnili pri vypracovaní štatistických programov. Poskytuje stanovisko k viacročnému štatistickému programu a zameriava sa na jeho relevantnosť k požiadavkám európskej integrácie. Posudzuje vyváženosť priorít a zdrojov medzi rôznymi oblasťami viacročného štatistického programu a ročným štatistickým pracovným programom Komisie.

Európske štatistické fórum (ESF)

bolo zriadené v roku 2013 ako správny orgán vo vzťahu medzi Európskym štatistickým systémom (EŠS) a Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB). Fórum bolo zriadené Memorandom o porozumení v oblasti spolupráce medzi členmi EŠS a ESCB, ktoré bolo podpísané 24. apríla 2013.

V novembri 2016 bolo podpísané Memorandum o porozumení o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri nadmernej makroekonomickej nerovnováhe medzi Eurostatom a ECB. Predstavuje míľnik v spolupráci medzi oboma systémami a prináša praktickú úpravu pre spoluprácu v oblasti platobnej bilancie a štatistike finančných účtov.

ESF sa skladá z jedného predstaviteľa z každého členského štátu z Výboru pre európsku štatistiku (ESSC) ako aj z Výboru pre štatistiku Európskeho systému centrálnych bánk (STC). Fórum zasadá jedenkrát do roka, striedavo v Luxemburgu a vo Frankfurte.


/wps/portal/ext/aboutus/ess/statistical.committees Štatistické výbory Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3I52 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Štatistické výbory