Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Materiály na pripomienkové konanie
Print Mail PDF TW FB WA

Materiály na pripomienkové konanie

Posledná aktualizácia: 18.11.2021 | Počet zobrazení: 53670

Právne predpisy


Materiál: Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Dátum konca MPK: 8.10.2021

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2021/509

Materiál: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Dátum konca MPK: 13.11.2020

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2020/482

Materiál: Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania

Dátum konca MPK: 28.10.2020

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2020/478

Materiál: Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní

Dátum konca MPK: 02.11.2020

Materiál je dostupný na Portáli Slov-Lex:  LP/2020/453

Informácia o konzultáciách s podnikateľskými subjektmi k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) pripravuje na základe Plánu legislatívnych úlohy vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) s cieľom:

 1. Implementovať výsledky projektu štatistického úradu Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov) (kód: 311071V958), ktoré sa týkajú aj vytvorenia referenčného registra orgánov verejnej moci, ktorý bude technicky a vecne spravovať štatistický úrad a ktorý bude technickou nadstavbou registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“).
 2. Na základe poznatkov z aplikačnej praxe doplniť definíciu organizácie, precizovať účel RPO, spresniť alebo doplniť zoznamy položiek zapisovaných údajov o právnickej osobe, podnikateľovi alebo orgáne verejnej moci o niektoré skutočnosti so zohľadnením konkrétneho právneho postavenia subjektu/organizačnej zložky osoby (napríklad všeobecný povinný zápis právnej formy), zaviesť minimálny rozsah zapisovaných údajov potrebných pre zápis do RPO v reakcii na prípady podľa osobitných zákonov, ktoré pri evidencii alebo registrácii subjektu vyžadujú menší rozsah údajov ako RPO, upraviť povinnosti a oprávnenia štatistického úradu pri zabezpečovaní úplnosti údajov, vykonať terminologické úpravy vzhľadom na novelizácie Obchodného zákonníka a v súvislosti so zabezpečovaním úplnosti údajov ustanoviť právomoc štatistického úradu sankcionovať neplnenie povinností povinných osôb.
 3. Spresniť lehoty na zápis údajov o evidovaných subjektoch do RPO s cieľom skrátiť čas zápisu z „bezodkladne“ na „do 5 pracovných dní“.

O konzultáciu so štatistickým úradom k vplyvu návrhu zákona na podnikateľské prostredie dosiaľ prejavila záujem spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. s predbežne určeným termínom jej konania v druhej polovici augusta 2021.

Štatistický úrad upovedomuje ďalšie dotknuté podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že návrh zákona ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že návrh zákona môžu so štatistickým úradom konzultovať formou elektronickej výmeny informácií, online konzultácií alebo osobnými rokovaniami do 31. augusta 2021.

Kontakty na tvorcov návrhu zákona:

Tel.: +421 2 50 236 238, e-mail: viliam.bokol@statistics.sk,

od 16. augusta 2021 aj tel.: +421 2 50 236 349, e-mail: marta.mravcova@statistics.sk.


Oznámenie o konzultáciách s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami k legislatívnemu materiálu

Materiál: návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

O konzultáciu v rámci posudzovania vplyvov materiálu na podnikateľské prostredie prejavilo záujem Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency.

Konzultácia s uvedenou zastupiteľskou organizáciou podnikateľov sa bude konať 22. júna 2021 o 15:00 h v sídle Štatistického úradu SR.

Predbežná informácia o tvorbe návrhu vyhlášky je dostupná na:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2021/114.

Predbežné informácie

Pripravovaný právny predpis: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Základné ciele právnej úpravy: Implementácia výsledkov projektu Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu (Komplexný projekt pre manažment údajov) (kód: 311071V958) Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú aj vytvorenia referenčného registra orgánov verejnej moci, ktorý bude technicky a vecne spravovať Štatistický úrad Slovenskej republiky a ktorý bude technickou nadstavbou registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“).

Navrhovaná právna úprava má umožniť, aby sa RPO stal zdrojovým registrom registra orgánov verenej moci a obsahoval v každom okamihu aktuálne údaje o subjektoch, ktoré sú orgánmi verejnej moci pre potreby iných orgánov verejnej moci, predovšetkým v oblasti zabezpečenia výkonu verenej moci elektronicky podľa zákona o e-Governmente.

V tejto súvislosti bude doplnená absentujúca definícia orgánu verejnej moci a úradnej činnosti a bude ustanovený mechanizmus rozhodovania úradu v súčinnosti s vecnými gestormi tých zákonov, ktoré upravujú právomoci orgánov verejnej moci, o postavení zapisovaného subjektu ako orgánu verejnej moci v špecifických prípadoch týkajúcich sa orgánov záujmovej samosprávy a osôb, ktoré nie sú úradmi a zákon im zveruje právomoc zasahovať do práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Realizácia tohto cieľa pomôže Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby ako správcovi Ústredného portálu verejnej správy automatizovane spravovať elektronické schránky orgánov verejnej moci.

Register orgánov verejnej moci bude zároveň poskytovať údaje o úsekoch, agendách a situáciách, ktoré dané subjekty z pohľadu výkonu verejnej moci realizujú.

Prepracovanie a doplnenie ustanovení zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe niekoľkoročných skúseností z jeho aplikácie, z ktorých vyplývajú poznatky o potrebe

 • doplniť definíciu organizácie,
 • precizovať účel RPO,
 • spresniť alebo doplniť zoznamy položiek zapisovaných údajov o právnickej osobe, podnikateľovi alebo orgáne verejnej moci o niektoré skutočnosti so zohľadnením konkrétneho právneho postavenia subjektu/organizačnej zložky osoby (napríklad všeobecný povinný zápis právnej formy),
 • zaviesť minimálny rozsah zapisovaných údajov potrebných pre zápis do RPO v reakcii na prípady podľa osobitných zákonov, ktoré pri evidencii alebo registrácii subjektu vyžadujú menší rozsah údajov ako RPO,
 • upraviť povinnosti a oprávnenia úradu pri zabezpečovaní úplnosti údajov,
 • vykonať terminologické úpravy vzhľadom na novelizácie Obchodného zákonníka,
 • v súvislosti so zabezpečovaním úplnosti údajov ustanoviť právomoc úradu sankcionovať neplnenie povinností povinných osôb.

Spresniť lehoty na zápis údajov o evidovaných subjektoch do RPO s cieľom skrátiť čas zápisu z „bezodkladne“ na „do 5 pracovných dní“, čo bude mať jednoznačne pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie z dôvodu, že na zápis údajov do RPO je viazaná jeho registrácia u správcu dane ako platiteľa dane.

Predpokladaná účinnosť zákona je od 1. januára 2022.

Zhodnotenie súčasného stavu: Zavedenie RPO predstavuje jednoznačný prínos pre všeobecnú dostupnosť a kvalitu základných údajov o právnických osobách a podnikateľoch v Slovenskej republike, čím sa napĺňa požiadavka na debyrokratizáciu v oblasti preukazovania ich postavenia pri ich účasti v rámci väčšiny rozhodovacích procesov vo verejnej správe. V záujme ďalšieho zvyšovania kvality RPO v súlade s požiadavkami orgánov verejnej moci (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR) ako aj používateľov z radov verejnosti je potrebné dopracovanie a precizovanie jeho ustanovení.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy zákona formou zasielania podnetov či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 a to do 26. júla 2021.

Kontaktné údaje:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
sekcia všeobecnej metodiky a registrov, odbor registrov a klasifikácií
Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava 45
tel: +421 2 50 236 349
e-mail: marta.mravcova@statistics.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: September 2021.

Predbežné informácie

Pripravovaný právny predpis: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 429/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy (ďalej len „vyhláška“).

Základné ciele právnej úpravy: Cieľom novelizácie vyhlášky je legislatívne ukotvenie zmien a doplnení Štatistického číselníka orgánov ústrednej štátnej správy, ktorý je vedený a priebežne aktualizovaný v súlade s novelami zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v informačnom systéme Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Zhodnotenie súčasného stavu: Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy slúži orgánom vykonávajúcim štátnu štatistiku pri tvorbe štátnych štatistík. Vyhláška nebola od nadobudnutia svojej účinnosti 1. decembra 2010 novelizovaná, avšak po tomto dátume niektoré ústredné orgány štátnej správy na základe neskorších noviel zákona č. 575/2001 Z. z. vznikli alebo zanikli, alebo sa zmenili ich názvy.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu novely vyhlášky formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 do 21. júna 2021.

Kontaktné údaje:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
sekcia všeobecnej metodiky a registrov, odbor registrov a klasifikácií
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
e-mail: zuzana.drackova@statistics.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: jún 2021.

Predbežné informácie

Pripravovaný právny predpis: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 (ďalej len „návrh vyhlášky“).

Základné ciele právnej úpravy: Cieľom novelizácie je vydanie zmien a doplnení Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 (ďalej len „program“) podľa § 12 ods. 1 až 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Na základe prehodnocovania rozsahu realizovaných štatistických zisťovaní a optimalizácie štatistického výkazníctva Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) navrhuje zrušiť Štvrťročný výkaz produkčných odvetví v malých podnikoch (Prod 13-04). Spravodajská povinnosť zanikne cca 15 000 spravodajským jednotkám. Z dôvodu potreby zabezpečenia údajov o zamestnanosti v populácii malých podnikov úrad navrhuje realizovať ich zber prostredníctvom modifikovaného Štvrťročného výkazu o práci (Práca 2-04). Spravodajská povinnosť pre populáciu malých podnikov sa bude týkať cca 9 000 spravodajských jednotiek. Tieto jednotky budú vypĺňať iba vybrané ukazovatele z modulu 5 „Zamestnanci a mzdy“. Úrad ruší štatistický formulár Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti finančného lízingu (Ceny FPS/Pin 6-04). Spravodajská povinnosť zanikne 14 spravodajským jednotkám. V Štvrťročnom výkaze v nebankových finančných inštitúciách (Pin 3-04) sa zavádza spravodajská povinnosť nastavením prahu. Spravodajská povinnosť vznikne subjektom s počtom zamestnancov 5 a viac, čo predstavuje cca 25 % zo súboru spravodajských jednotiek oslovovaných v súčasnosti. V štátnych štatistických zisťovaniach v oblasti zahraničného obchodu (ZO 1-12 Hlásenie o dovoze tovaru v rámci Únie a ZO 2-12 Hlásenie o vývoze tovaru v rámci Únie) sa zvýši prah pre vymedzenie spravodajskej povinnosti, následkom čoho sa zníži počet spravodajských jednotiek: pre výkaz ZO 1-12 sa počet zníži cca o 7 000 dovozcov v rámci EÚ, pre výkaz ZO 2-12 o cca 1 700 vývozcov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky navrhuje v štátnom štatistickom zisťovaní Ročný výkaz o lesnom hospodárstve (Les (MPRV SR) 5-01) posunúť lehotu na poskytovanie údajov v prospech spravodajských jednotiek do 31. marca s cieľom jej zosúladenia s termínmi účtovných závierok a daňových priznaní.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky navrhuje doplniť do štátneho štatistického zisťovania Ročný výkaz o medzinárodnej preprave osôb cez územie Slovenskej republiky (MPO (MDV SR) 1-01) nový modul „Medzinárodná preprava osôb prostredníctvom taxislužieb“ na základe nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 z 29. mája 1989 o konečných jednotných dohodách o vyberaní vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 155, 7.6.1989) v platnom znení. Údaje od taxislužieb sú potrebné na zistenie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty. Doplnenie modulu si vyžiada zmenu vymedzenia spravodajských jednotiek; za oblasť taxi dopravy bude oslovených odhadom asi 30 spravodajských jednotiek, ktoré doteraz nemali spravodajskú povinnosť.

Ostatné navrhované zmeny a doplnenia príloh programu podstatne nemenia ich doterajší obsah: štatistické zisťovanie Práca 2-04 sa mení z vyčerpávajúceho na výberové zisťovanie; zvyšné zmeny a doplnenia majú len spresňujúci charakter.

Zhodnotenie súčasného stavu: S účinnosťou od 1. januára 2021 sa štátne štatistické zisťovania vykonávajú podľa Programu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023, ktorý bol vydaný vyhláškou č. 292/2020 Z. z. Úrad na základe vlastných poznatkov a požiadaviek iných orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku identifikoval potrebu zmien a doplnení aktuálneho programu štátnych štatistických zisťovaní.

Spôsob zapojenia verejnosti do prípravy právneho predpisu: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov, alebo návrhov v intenciách vecného zamerania podľa bodu 2 od 7. júna 2021 do 14. júna 2021.

Kontaktné údaje:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
sekcia všeobecnej metodiky a registrov, odbor koordinácie štatistických zisťovaní
Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
e-mail: sylvia.jenovcikova@statistics.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: 18. august 2021.

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 31. augusta 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/177

Predbežné informácie

Materiál: Pripravovaný právny predpis Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov, a o odmene niektorých asistentov sčítania.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 24. júla 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/131

Predbežné informácie

Materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 20. júla 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/128

 

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu vyhlášky formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 26. júna 2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/87

 

Predbežné informácie

Pripravovaný materiál: Návrh riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky.

Podnet: Úloha B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 592 zo 4. decembra 2019 k návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so začatím procesu optimalizácie priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATu – Inštitútu informatiky a štatistiky „predsedovi Štatistického úradu Slovenskej republiky predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Návrh riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a sídla INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky vypracovaného podľa prílohy tohto uznesenia do 31. januára 2020.“.

Základné ciele materiálu: Cieľom materiálu je odporúčanie najvhodnejšej alternatívy riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky sídliacich na Miletičovej ul. č. 3 a Hanulovej ul. 5/c v Bratislave a jeho príspevkovej organizácie INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky na Leškovej ul. č. 16 v Bratislave pre vládu Slovenskej republiky.
Odporúčanie bude výsledkom právnej analýzy riešení priestorovej situácie, identifikovania vhodných nehnuteľností pre potreby dotknutých pracovísk na základe výsledkov prieskumu trhu a analýzy financovania návrhu vrátane kvantifikácie vplyvu na rozpočet verejnej správy.

Zhodnotenie súčasného stavu: Akútna potreba riešenia priestorovej situácie vybraných pracovísk Štatistického úradu Slovenskej republiky a INFOSTATU - Inštitútu informatiky a štatistiky je odôvodnená zlým technickým stavom budov, najmä havarijným stavom budovy na Miletičovej ul. č. 3 v Bratislave. Podrobnejšie informácie k súčasnej priestorovej situácii sú uvedené v prílohe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 592 zo 4. decembra 2019 (dostupné na https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18079/1).

Kontaktné údaje:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
odbor prevádzkový
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
e-mail: ivica.janackova@statistics.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania: 17. január 2020.

 

Predbežné informácie

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín, v znení vyhlášky č. 108/2014 Z. z.

Pripomienkovanie: 03.09.2019 - 17.09.2019

Číslo:  PI/2019/258

 

Predbežné informácie

Materiál:Návrh opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní domov a bytov.

Pripomienkovanie: Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy návrhu opatrenia formou zasielania podnetov, či návrhov v intenciách zverejnenej predbežnej informácie do 24. marca 2020.

Číslo:  PI/2020/43


Prebiehajúce konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Predbežné informácie - nie sú


Ukončené konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Predbežné informácie

Materiál: Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike poľnohospodárskych vstupov a výstupov, ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009, (ES) č. 1185/2009 a smernica Rady 96/16/ES

Doba trvania konzultácií: 08.03.2021 - 05.04.2021.

Doplňujúce informácie: Informácia o konzultáciách

Predbežné informácie

Materiál: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Doba trvania konzultácií: 11.07.2020 - 11.08.2020.

Predbežná informácia je dostupná na Portáli Slov-Lex:  PI/2020/128

Doplňujúce informácie: Informácia o konzultáciách


Materiál:  Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 v znení vyhlášky č. 266/2018 Z. z.
Doba trvania konzultácií: Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľských subjektov neprejavil záujem konzultovať predmetný materiál, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2019/174

Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Doba trvania konzultácií: Vzhľadom na to, že žiaden z oslovených podnikateľských subjektov neprejavil záujem konzultovať predmetný materiál, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky rozhodlo, že nie je potrebné vykonať konzultácie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/112


Materiál: Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
Doba trvania konzultácií: 09.06. - 07.07.2017
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2017/125

 

Materiál: Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení neskorších predpisov
Doba trvania konzultácií: 15.06.2016 - 27.06.2016
Predbežná informácia: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2016/84
Viac informácií: Informácia k stretnutiu naplánovanému na 27.06.2016 (pdf - 136 kB)

Archív:

1. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 480 kB) 210-0028/2008 18.09.2008 08.10.2008 jana.gogova@statistics.sk

 

2. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 až 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 619 kB) 210-0025/2008 18.08.2007 10.09.2008 elena.kniezova@statistics.sk

 

3. Návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR uložených predsedníčke Štatistického úradu

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  58 kB) 803-0340/2008 16.06.2008 30.06.2008 jana.hankerova@statistics.sk

 

4. Návrh zákona o sčítaní obyvateľov, domov, a bytov v roku 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  83 kB) 600-0009/2008 11.02.2008 29.02.2008 marian.horecky@statistics.sk

 

5. Predbežná informácia K návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

 1. Podnet na vypracovanie a predloženie návrhu právneho predpisu:Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
 2. Dátum schválenie legislatívneho zámeru vládou SR: 3. októbra 2007
 3. Legislatívny zámer bol uverejnený: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/C78EB4D31EC11D5FC12573 62003EFE F8?OpenDocument

 

6. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia odborov vzdelania

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 363 kB) 210-0045/2007 13.09.2007 04.10.2007 jana.gogova@statistics.sk

 

7. Návrh vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 482/2005 Z. z

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip - 153 kB) 210-0036/2007 10.07.2007 30.07.2007 elena.kniezova@statistics.sk

 

8. Návrh legislatívneho zámeru zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Materiály Číslo materiálu Vystavené Termín Adresa
(zip -  62 kB) 600-0082/2007 02.07.2007 23.07.2007 marian.horecky@statistics.sk


/wps/portal/ext/aboutus/legislation/comments Materiály na pripomienkové konanie Z6_VLP8BB1A00S960A85QJJ7O3HQ2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Legislatíva /Materiály na pripomienkové konanie