Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Program štátnych štatistických zisťovaní
Print Mail PDF TW FB WA

Program štátnych štatistických zisťovaní

Posledná aktualizácia: 26.01.2023 | Počet zobrazení: 146531

Program štátnych štatistických zisťovaní je všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Obsahuje štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi a štátnymi organizáciami. Štatistický úrad Slovenskej republiky vydáva program štátnych štatistických zisťovaní vyhláškou v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Štatistické zisťovania zaradené do programu štátnych štatistických zisťovaní sú pre vymedzený okruh spravodajských jednotiek záväzné z hľadiska povinnosti poskytnúť údaje. Ak sa štatistické zisťovanie realizuje metódou vyčerpávajúceho zisťovania, sú oslovené všetky spravodajské jednotky v súlade s uvedeným vymedzením.
Pre výberové štatistické zisťovania sa súbory spravodajských jednotiek (výberové súbory) vytvárajú v súlade so stratifikačnými kritériami jednotlivých zisťovaní. Spravodajská povinnosť pre spravodajskú jednotku vznikne vtedy, keď je príslušným orgánom vyzvaná k vyplneniu príslušných štatistických formulárov. Od 1. januára 2016 má každá spravodajská jednotka poskytnúť údaje Štatistickému úradu Slovenskej republiky vyplnením a odoslaním elektronického formulára. Spravodajská jednotka, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom a k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka nemá žiadneho zamestnanca, alebo spravodajská jednotka, ktorá má sídlo v obci bez internetového pripojenia alebo signálu, môže povinnosť poskytnutia údajov splniť aj odovzdaním vyplneného formulára v listinnej podobe (§ 18, ods. 5 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov). Vzory štatistických formulárov, určené na informovanie sa o zisťovaní alebo na stiahnutie, vytlačenie a vyplnenie v listinnej podobe, sa zverejňujú v sekcii Metaúdaje / Vzory štatistických formulárov.

Orgán, ktorý vykonáva štátne štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie, má zo zákona povinnosť ochraňovať dôverné a osobné údaje respondenta pred zneužitím. Spôsob riadenia a realizácie činností súvisiacich so zabezpečovaním ochrany dôverných štatistických údajov v Štatistickom úrade Slovenskej republiky upravuje interný právny predpis. Zásady ochrany dôverných údajov sú zverejnené v sekcii Služby / Informačný servis /Ochrana dôverných štatistických údajov. Prístup k dôverným údajom zasielaných orgánu spoločenstva (Eurostatu) a pravidlá spolupráce medzi spoločenstvom a vnútroštátnymi orgánmi upravuje Nariadenie Komisie (EÚ) č. 557/2013 zo 17. júna 2013 (pdf - 745 kB).

 

Vyhlášky, ktorými sa vydáva, mení a dopĺňa Program štátnych štatistických zisťovaní:

Základné informácie o zostavení programu štátnych štatistických zisťovaní na príslušný rok a realizovaní zisťovaní v príslušnom roku sú obsahom ročných správ o plnení programu štátnych štatistických zisťovaní.

 

Správy o plnení programu štátnych štatistických zisťovaní za rok:

  • 2021 (pdf – 1572 kB)
  • 2020 (pdf - 711 kB)
  • 2019 (pdf - 700 kB)
  • 2018 (pdf - 700 kB)
  • 2017 (pdf - 690 kB)
  • 2016 (pdf - 676 kB)
  • 2015 (pdf - 690 kB)
  • 2014 (pdf - 683 kB)
  • 2013 (pdf - 172 kB)
  • 2012 (pdf - 218 kB)

 

 


/wps/portal/ext/metadata/programme Program štátnych štatistických zisťovaní Z6_VLP8BB1A00UNA0AO799DJE1GB2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Program štátnych štatistických zisťovaní