Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR

Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 07.04.2016 | Počet zobrazení: 46552

Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len „politika šírenia štatistických informácií“) je základným dokumentom pre oblasť šírenia štatistických informácií v rezorte štatistiky. Predstavuje súbor princípov, ktoré Štatistický úrad SR uplatňuje pri šírení štatistických informácií.

Politika šírenia štatistických informácií podporuje naplnenie vízie Štatistického úradu SR, ktorá zdôrazňuje profesionálnu nezávislosť úradu a orientáciu na zákazníka, ako aj naplnenie jeho poslania: "Poskytovať kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Týmto spôsobom prispieť k znižovaniu rizika v ich rozhodovacích procesoch a tak podporiť zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja Slovenska".

Politika šírenia štatistických informácií rešpektuje ustanovenia politiky kvality Štatistického úradu SR, ktorá za základ existencie úradu pokladá zákazníkov a ich dôveru k štatistickým informáciám ako dôsledok schopnosti úradu uspokojovať existujúce a očakávané potreby používateľov štatistických informácií pri dodržovaní nestrannosti a objektivity.

Politika šírenia štatistických informácií je formulovaná v súlade so zákonom o štátnej štatistike, stratégiou rozvoja Štatistického úradu SR, stratégiou šírenia informácií Eurostatu a Kódexom postupov pre európsku štatistiku.

Politiku šírenia štatistických informácií staviame na týchto princípoch:

 • Garantujeme rovnaký prístup k štatistickým informáciám pre všetkých používateľov. Informácie o výnimkách z tohto princípu sú verejne dostupné.
 • Poskytujeme štandardné štatistické informácie zdarma. Spoplatňujeme iba neštandardné výstupy vyžadujúce individuálne spracovanie.
 • Zverejňujeme štatistické informácie včas, v súlade s harmonogramom/kalendárom prvého zverejnenia údajov.
 • Zverejňovanie štatistických informácií zreteľne odlišujeme a oddeľujeme od politických a iných vyhlásení.
 • Zverejňujeme štatistické informácie zostavované výlučne na objektívnom základe. Pre posúdenie objektívnosti sú rozhodujúce iba kritériá štatistiky.
 • Rozhodujeme s konečnou platnosťou o výbere použitých štatistických metód, noriem a postupov, ako aj o obsahu a harmonograme zverejňovania štatistických informácií.
 • Verejne sa vyjadrujeme k problematike štatistiky, vrátane kritiky a prípadov zneužitia štatistických informácií Štatistického úradu SR.
 • Štatistické informácie zverejňujeme vo forme uľahčujúcej ich porozumenie a využívanie s cieľom vyhnúť sa nesprávnej interpretácii, nesprávnemu použitiu a zneužitiu. Pre tento účel využívame metodické vysvetlivky, vizualizáciu a znalostnú interpretáciu.
 • Garantujeme ochranu dôverných údajov poskytovaných spravodajskými jednotkami. Dôverné údaje poskytujeme len za podmienok stanovených v zákone o štátnej štatistike, t.j. len vo forme, ktorá neumožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu spravodajskej jednotky.
 • Dôsledne dbáme na opravu chýb a informovanie používateľov o chybách, ktoré sa vyskytli v štatistických výstupoch.
 • Štatistické informácie zverejňujeme rôznymi distribučnými kanálmi s cieľom garantovať pohodlný prístup k týmto informáciám. Hlavným prostriedkom šírenia je internetová stránka www.statistics.sk, ktorá umožňuje dostupnosť informácií aj pre zdravotne hendikepovaných používateľov.
 • Komunikujeme s používateľmi o hodnote poskytovaných štatistických informácií pre ich prácu; súčasne zdôrazňujeme hodnotu Štatistického úradu SR deklarovanú v jeho hlavnom strategickom cieli.
 • Komunikujeme v slovenskom a v jednom cudzom jazyku (v angličtine).
 • Berieme do úvahy návrhy a pripomienky používateľov s cieľom lepšie prispôsobiť portfólio štatistických produktov a služieb potrebám a očakávaniam používateľov.
 • Pri implementácii vyššie uvedených princípov sa riadime v čo najvyššej možnej miere zásadou znižovania záťaže používateľov, t. j. znižovania celkových nákladov spojených s prístupom k štatistickým informáciám a ich využívaním.
 • Požadujeme, aby všetci používatelia pri ďalšom šírení poskytnutých štatistických informácií vždy uvádzali Štatistický úrad SR ako ich zdroj.

Princípy politiky šírenia štatistických informácií sa premietajú do Zásad zverejňovania a poskytovania štatistických informácií (ďalej len „zásady“), ktoré stanovujú záväzné princípy a postupy aplikované pri zverejňovaní a poskytovaní štatistických informácií a pri zostavovaní edičného programu pri súčasnom zohľadnení požiadaviek systému manažérstva kvality Štatistického úradu SR.

Za implementáciu princípov politiky šírenia štatistických informácií do praxe zodpovedajú v rámci svojej pôsobnosti vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia. Útvar poskytovania štatistických produktov a služieb im pre tieto účely poskytuje metodické, organizačné, informačné a poradenské služby.

Politiku šírenia štatistických informácií považujeme za dôležitý prostriedok podpory koncepcií a projektov spracovaných pre jednotlivé oblasti činnosti rezortu štatistiky, ktoré sú záväznými dokumentmi v procese plánovania a riadenia každého vedúceho zamestnanca. Uplatňovaním jej princípov chceme prispieť k napĺňaniu vízie, poslania a strategických cieľov Štatistického úradu SR.

 • V Bratislave 20. 2. 2012
 • Ľudmila Benkovičová v. r.
 • predsedníčka


/wps/portal/ext/services/infoservis/policy Politika šírenia štatistických informácií Štatistického úradu SR Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0M75 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Informačný servis /Politika šírenia štatistických informácií