Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK

Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK

Posledná aktualizácia: 07.02.2020

Štatistický úrad SR – Odbor štatistiky zahraničného obchodu plánuje zrealizovať v mesiaci marec 2020 v Bratislave Seminár k systému INTRASTAT-SK.

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so systémom INTRASTAT-SK.

Vyplňovanie hlásení súvisiacich s pohybom tovaru medzi členskými štátmi EÚ a riešenie špecifických problémov vyskytujúcich sa pri vyplňovaní.

V prípade záujmu nás kontaktujte do 29. 2. 2020 e-mailom

intrastat-sk@statistics.sk

INTRASTAT systém je systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ. V podmienkach Slovenska to znamená štatistické zisťovanie o prijatiach a odoslaniach uskutočnených medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi. Toto zisťovanie nahrádza monitorovanie uvedenej tovarovej výmeny prostredníctvom colnej štatistiky. Namiesto výrazu "dovoz" sa používa výraz "prijatie", resp. výraz "vývoz" je nahradený výrazom "odoslanie".

Nie všetky hospodárske subjekty uskutočňujúce prijatia a odoslania medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi sú monitorované v systéme INTRASTAT. Členské štáty každý rok definujú prahy, pod ktorými sú tieto subjekty oslobodené od poskytovania akýchkoľvek informácií.

 

Na rok 2020 platí v systéme INTRASTAT-SK prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Prah zjednodušenia na prijatí a na odoslaní bol v systéme INTRASTAT-SK od 1.1.2013 zrušený.

 

Spravodajská jednotka, ktorá za kalendárny rok predchádzajúci sledovanému roku alebo od začiatku sledovaného roka uskutoční prijatia a/alebo odoslania, ktorých súhrnná hodnota prekročí stanovený prah oslobodenia je povinná predkladať Hlásenie o prijatí tovaru INTRASTAT 1-12 a/alebo Hlásenie o odoslaní tovaru INTRASTAT 2-12.

Informácie o spravodajských jednotkách potrebné na realizáciu uvedeného štatistického zisťovania sú zaznamenané v registri subjektov zahraničného obchodu.

Údaje získané v rámci systému INTRASTAT-SK sú uložené do databázy zahraničného obchodu spolu s údajmi o obchode s nečlenskými štátmi. Z týchto údajov sa  spracováva súhrnná štatistika zahraničného obchodu.

 

Pripomienky k predkladaným materiálom ako aj otázky k systému INTRASTAT-SK je možné zasielať na elektronickú adresu intrastat-sk@statistics.sk

 

Kontaktné údaje

  • Konzultačné pracovisko pre systém INTRASTAT-SK Štatistického úradu SR
  • telefón: +421 2 50236 277; +421 2 50236 278
  • počas pracovných dní v čase od 8.30 do 14.30

/wps/portal/ext/surveys/intrastat Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21SC0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK