Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Legislatíva SK
Print Mail PDF TW FB WA

Legislatíva SK

11.01.2021 | | Počet zobrazení: 49491

Zákon č. 540/2001 Z. z.  o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 

Zákon upravuje podmienky získavania štatistických informácií, postavenie a pôsobnosť orgánov vykonávajúcich štátnu štatistiku, úlohy orgánov verejnej moci v oblasti štátnej štatistiky, práva a povinnosti spravodajských jednotiek, ochranu dôverných štatistických údajov pred zneužitím, poskytovanie a zverejňovanie štatistických údajov.

Vyhláška ŠÚ SR č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Program zisťovaní určuje účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania, vecnú a obsahovú charakteristiku, štatistické ukazovatele, vymedzenie spravodajských jednotiek, periodicitu a lehoty na poskytovanie štatistických údajov, ustanovuje, ktorý orgán vykonáva štatistické zisťovania a zabezpečuje jeho spracovanie.

Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon okrem iného ustanovuje sekciu colnú Finančnej správy SR zodpovednou za získavanie a prvotnú kontrolu údajov pre štátnu štatistiku o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi SR a členskými štátmi EÚ, a s tým súvisiace činnosti.

 


/wps/portal/ext/surveys/intrastat/legislation/legislation.sk Legislatíva SK Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A21IG4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Legislatíva /Legislatíva SK