Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
RPO - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
Print Mail PDF TW FB WA

RPO - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Posledná aktualizácia: 12.04.2023 | Počet zobrazení: 261466

Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) je od 1. novembra 2015, v súlade s príslušnou legislatívou, zdrojom právne platných údajov o právnických osobách, podnikateľoch a orgánoch verejnej moci, ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 100 zdrojových registroch a evidenciách rôznych informačných systémov.
RPO vznikol v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Od 16. 5. 2016 je referenčným registrom v súlade s § 51 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Poskytované elektronické služby

Služby, ktoré sú určené pre občanov a podnikateľov, zahŕňajú napríklad aj výpis z RPO alebo elektronický odpis z RPO pre orgány verejnej moci. Ďalšou funkcionalitou je online prideľovanie identifikačných čísel organizácií (IČO) pri vzniku všetkých typov právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Služby sú poskytované prostredníctvom:

Licencia pre použitie údajov RPO

  1. Štatistický úrad SR ako správca RPO uplatňuje na použitie sprístupnených údajov z RPO uvedených v § 7 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri právnických osôb“) medzinárodnú verejnú licenciu cc by Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0 (ďalej len „verejná licencia“).
  2. Predmetom verejnej licencie sú sprístupnené údaje z RPO prostredníctvom webového sídla Štatistického úradu SR  v zmysle § 7 ods. 2 zákona o registri právnických osôb.
  3. Štatistický úrad SR udeľuje súhlas na použitie predmetu verejnej licencie a výkon licencovaných práv („licencia“) podľa vyššie citovanej verejnej licencie.

 


/wps/portal/ext/Databases/RPO%20-%20Register%20pr%C3%A1vnick%C3%BDch%20os%C3%B4b RPO - Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Z6_VLP8BB1A0OL3E0QRSKUFQPHGV1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /RPO - Register právnických osôb