Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti
Print Mail TW FB WA

Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

Posledná aktualizácia: 28.09.2021

 


Prijímateľ NFP:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Národný projekt implementuje Ministerstvo vnútra SR v rámci Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS).

Partneri projektu:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP):
967 970,21 EUR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Miesto realizácie projektu:
Celé územie Slovenskej republiky

Termín realizácie projektu:
03/2019 - 09/2021

Popis projektu:
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti dňa 1. marca 2019 začal realizovať národný projekt s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Hlavným cieľom národného projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika), a to prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti, nakoľko dnes sa tieto politiky zvyčajne navrhujú a realizujú iba na základe dohadov a aproximácií. Verejné politiky tak potrebujú časté úpravy, čím nastáva nechcená inflácia každoročne prijímaných zmien a noviel.

Projekt sa skladá z jednej hlavnej aktivity s názvom Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, ktorá sa skladá zo štyroch podaktivít:

 • Výskum socioekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík
  V rámci prvej kľúčovej podaktivity bude prebiehať získavanie a analýza dát a informácií o neziskovom sektore a občianskej spoločnosti, na základe ktorých budú navrhnuté odporúčania tvorcom verejných politík. V tejto podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
 • Pilotná (testovacia) tvorba verejných politík
  V druhej podaktivite sa získané dáta a informácie z prvej podaktivity využijú na pilotnú (testovaciu) tvorbu verejných politík a na tvorbu odporúčaní pre iných tvorcov verejných politík.
 • Tvorba návrhov na posudzovanie vplyvov predkladaných materiálov na občiansku spoločnosť
  Tretia podaktivita zužitkuje skúsenosti z druhej podaktivity a navrhne formalizovaný spôsob, ako merať očakávané vplyvy predkladaných verejných politík na občiansku spoločnosť.
 • Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora.
  Vo štvrtej podaktivite bude pripravený návrh na zavedenie nového nástroja na systematický zber údajov o treťom sektore – tzv. Satelitný účet tretieho sektora. V tejto podaktivite je kľúčové zapojenie partnera projektu - Štatistického úradu SR.

  Dokument Satelitný účet tretieho sektora – tvorba návrhu a zavedenia (pdf 1,4 MB) bol vypracovaný v súlade so Zmluvou o partnerstve č. OPEVS-PO1-SC1.1-2019-2_2 uzatvorenej medzi Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Štatistickým úradom SR. Predmetný dokument bol ako výstup štvrtej podaktivity národného projektu Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti odovzdaný Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v júli 2021.


Ďalšie informácie o projekte sú dostupné na stránke ÚSVROS.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk/wps/portal/ext/aboutus/OPEPA/policies Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti Z6_VLP8BB1A0GO980QQRARCADGSG1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - OP EVS /Kvalitnejšie verejné politiky